Opodatkowanie pracy własnej wspólnika, Praca wspólnika dla spółki, Praktyka, Umowa spółki

Praca wspólnika na rzecz spółki jednak opodatkowana

Czy zapisana w umowie spółki praca wspólnika na rzecz spółki jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych z tytułu tzw. nieodpłatnych świadczeń? Jak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny uchylając wcześniejszy wyrok warszawskiego WSA, jednak tak. Pomimo więc korzystnego wyroku dla mojego klienta, skarbówka postawiła na swoim. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że decydujące dla faktu, że spółka z nieodpłatnej pracy wspólnika, zastrzeżonej w umowie spółki, powinna rozpoznać przychód, jest to, że wspólnik i spółka to dwa odrębne od siebie podmioty prawne. Naczelny Sąd Administracyjny uznał także, że ekwiwalentem za takie świadczenia nie może być dywidenda, ta przysługuje bowiem wyłącznie z tytułu posiadania uprawnień majątkowych związanych z faktem bycia wspólnikiem, nie zaś z tytułu tego, że wspólnik w spółkę wkłada pracę. Sąd więc…

Czytaj dalej