Kto może być członkiem zarządu w spółce z o.o.?

Spółka z o.o.
Kto może być członkiem zarządu w spółce z o.o.?

Błażej Sarzalski

Radca prawny, od 2011 roku wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach pod numerem KT-2946, ekspert portalu Wyborcza.biz. Doradza w zakresie prawa spółek, a w szczególności tworzenia i przekształceń spółek handlowych oraz ich funkcjonowania.

Skoro trafiasz na tą stronę to z pewnością interesuje Cię to kto może być członkiem zarządu w spółce z o.o. – odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule omawiającym kwestię tego kto może, a kto nie może zasiadać w zarządzie spółki. Wpis został zaktualizowany w związku z nowelizacją przepisów wchodzącą w życie 13 października 2022 roku, która rozszerza katalog osób, które mają ustawowy zakaz pełnienia funkcji członka zarządu w spółce z o.o. i pozostaje aktualny także na 2023 rok.

 

Potrzebujesz porady prawnej związanej z członkostwem w zarządzie? Skontaktuj się ze mną.

Odpowiadam jeszcze tego samego dnia roboczego.

Kto może być członkiem zarządu w spółce z o.o.?

Członkiem zarządu spółki z o.o. może być każdy. No… prawie każdy. Przede wszystkim członkiem zarządu w spółce z o.o. może być tylko osoba fizyczna. Piszę to dlatego, że kiedyś ktoś zarzucił mi, że wprowadzam w błąd co do tego kto może być członkiem zarządu spółki z o.o. bo formularz KRS przewiduje możliwość wpisania tam osoby prawnej. Na szczęście prawa nie stanowią formularze, a przepisy. Nie da się w polskiej spółce z o.o. powołać do zarządu osoby prawnej. Jest to natomiast możliwe w niektórych spółkach z o.o. prawa obcego.

Skoro już wiemy, że członkiem zarządu może być tylko osoba fizyczna to musimy sobie też powiedzieć, że nie każda.

Jakie kryteria powinien spełnić członek zarządu spółki z o.o.?

Członkiem zarządu może być tylko osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niekarana za przestępstwa określone w art. 18 Kodeksu spółek handlowych.

Pełna zdolność do czynności prawnych warunkuje możliwość bycia członkiem zarządu

Członkiem zarządu spółki z o.o. może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W praktyce oznacza to, że musisz być pełnoletni/a by zostać członkiem zarządu. No chyba, że starałaś się o ślub w wieku 16 lat i sąd w drodze wyjątku zezwolił Ci na zawarcie małżeństwa. Nie możesz być też ubezwłasnowolniony/a.

Ustawowy zakaz pełnienia funkcji członka zarządu

Drugim kryterium warunkującym możliwość pełnienia funkcji członka zarządu jest warunek niekaralności. Przez ostatnie 5 lat musisz być niekarany/a za pewne, wyliczone w przepisach przestępstwa. Chodzi tutaj o te z rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych. Są to przestępstwa przeciwko ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu oraz obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi. Podobne wymogi dotyczą tego kto może zostać prokurentem. Od 13 października 2022 roku katalog przestępstw, które uniemożliwiają zasiadanie w zarządzie obejmuje także przepisy art. 587[1], 587[2] Kodeksu spółek handlowych (nieskładanie wymaganych prawem informacji) oraz art. 228, 229, 230, 230a oraz 231 Kodeksu karnego (przestępstwa korupcyjne). Jest to tzw. ustawowy zakaz pełnienia funkcji członka zarządu.

Zwolnienie z zakazu pełnienia funkcji członka zarządu

Na podstawie art. 18 par. 4 Kodeksu spółek handlowych w terminie trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego za wymienione wyżej przestępstwa, skazany może złożyć wniosek do sądu, który wydał wyrok, o zwolnienie go z zakazu pełnienia funkcji w spółce handlowej lub o skrócenie czasu obowiązywania zakazu. Nie dotyczy to przestępstw popełnionych umyślnie, jeżeli więc np. zostałeś/aś skazany za oszustwo lub inne czyny, które można popełnić wyłącznie umyślnie to sąd takiego wniosku nie uwzględni.

Zakaz pełnienia funkcji w zarządzie jako środek karny

Nie możesz też pełnić funkcji w zarządzie, jeżeli sąd orzekł wobec Ciebie zakaz zajmowania określonego stanowiska albo wykonywania określonego zawodu na podstawie przepisów Kodeksu karnego. Zakaz ten ustanawiany jest prawomocnym wyrokiem sądu karnego, najczęściej na pewien określony w tym wyroku czas. Sąd karny nałożyć ten środek karny jeżeli sprawca czynu zabronionego nadużył przy popełnieniu przestępstwa stanowiska lub wykonywanego zawodu albo okazał, że dalsze zajmowanie stanowiska lub wykonywanie zawodu zagraża istotnym dobrom chronionym prawem. Najczęściej zakaz sprawowania funkcji członka zarządu wiązać się będzie z przestępstwami popełnianymi przez członków zarządu.

Zakaz pełnienia funkcji jako środek karny może być bardziej dotkliwy niż zakaz ustawowy ponieważ okres jego obowiązywania może wynosić aż 10 lat, to jest dwukrotnie dłużej od zakazu pełnienia funkcji członka zarządu wynikającego z Kodeksu spółek handlowych.

Zakaz pełnienia funkcji wydany przez sąd upadłościowy

Nie możesz pełnić funkcji w zarządzie, jeżeli sąd orzekł zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie Prawa upadłościowego i gospodarczego.

Zakaz taki może być orzeczony m.in.  w przypadku zawinionego braku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z o.o. w przepisanym prawem terminie (3o dni) od dnia powstania podstawy do złożenia wniosku dotyczącego tej spółki. Nałożenie zakazu odbywa się w drodze odrębnego postępowania na podstawie przepisów prawa upadłościowego i naprawczego i podobnie jak środek karny może być nałożony na maksymalny okres 10 lat. Minimalny okres trwania takiego zakazu wynosi 3 lata.

Kto może być członkiem zarządu spółki z o.o.? – dodatkowe wymogi

W każdym innym przypadku, przynajmniej w teorii, możesz piastować funkcję w zarządzie spółki z o.o. – przy czym jest jeszcze jeden wyjątek, o którym prawie nikt nie pamięta, prawie nikt nie stosuje, a może czasami warto by było nad nim pomyśleć. Dodatkowe wymogi mogą wynikać z umowy spółki.

Czy umowa spółki może wprowadzić dodatkowe wymogi dla członków zarządu?

Surowsze wymagania co do osoby członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być sformułowane w samej umowie spółki. Przykładowo umowa spółki może wskazywać, że członek zarządu musi charakteryzować się odpowiednim wykształceniem (np. wyższym, profilowym itp.), albo wskazywać, że nie może być karany za jakiekolwiek przestępstwo. Może określać, że zarządcą powinna zostać osoba z pewnym doświadczeniem, albo posiadająca określony wiek.

Czy umowa spółki może wskazywać np. parytet płci, albo wskazywać, że członkiem zarządu nie może być kobieta albo mężczyzna? 🙂 Jak uważacie… ? 🙂

Jeżeli nie zarząd to kto?

Jeżeli nie spełniasz kryteriów do bycia członkiem zarządu możesz często funkcjonować jako pełnomocnik ogólny spółki z o.o. Przed przyjęciem tego typu pełnomocnictwa radzę skontaktować się jednak z prawnikiem, celem ustalenia Twojej sytuacji prawnej i możliwości jakie masz.

Chcesz wiedzieć czy możesz być pełnomocnikiem ogólnym spółki lub potrzebujesz porady prawnej związanej z członkostwem w zarządzie? Skontaktuj się ze mną.

Odpowiadam jeszcze tego samego dnia roboczego.

Zainteresował Cię ten wpis? Potrzebujesz mojej pomocy albo konsultacji? Skontaktuj się ze mną!

Na wiadomości e-mail odpowiadam jeszcze tego samego dnia.

  95 comments on “Kto może być członkiem zarządu w spółce z o.o.?”

  1. Paweł Budrewicz napisał:

   KSH nic nie mówi o parytecie płci, a w normalnym kraju wspólnicy mogą sobie postanowić, że prezesem musi być łysy, a wice – 50-letnia lesbijka. Bo to prywatna sprawa firmy, jakimi kryteriami kieruje się przy naborze kadry. Teoretycznie u nas też jest to możliwe, zwłaszcza jeśli zarząd nie jest „na kodeksie pracy”.

  2. Błażej Sarzalski napisał:

   Niestety Pawle, obowiązująca ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania z dnia 3 grudnia 2010 r. odnosi się także do sfery podejmowania działalności zawodowej także na podstawie norm prywatnoprawnych 🙂 KSH nic nie mówi o parytetach płci, ale ww .ustawa już tak więc wcale nie jest to sprawa taka oczywista

  3. Paweł Budrewicz napisał:

   Socialismo o muerte!
   Niestety, masz rację. Przejrzałem tę ustawę i coś we mnie umarło. Kolejny euro-bełkot. Cóż, mam zatem tematy na mojego bloga: stopsocjalizmowi.pl.

  4. Błażej Sarzalski napisał:

   Oczywiście pozostaje szereg innych problemów związanych z tą ustawą – tj. czy np. zamieszczenie obowiązku sprawowania zarządu przez mężczyznę w spółce jest czynnością nieważną z mocy prawa, czy też ważną i skuteczną, ale skutkującą możliwą odpowiedzialnością odszkodowawczą spółki 🙂 ?

  5. Paweł Budrewicz napisał:

   Hm, a jak rozumieć art. 2 ust. 2 tego potworka? Czy ktoś, kto już jest zatrudniony, nie korzysta z „dobrodziejstw” tego wiekopomnego aktu prawnego?

  6. Paweł Judek | blog o prawie transportowym napisał:

   Trochę odchodząc od Waszej dyskusji, pamiętam jak kiedyś powołano dla spółki kuratora, który miał doprowadzić do powołania zarządu. Dyskusje toczyły się kilka godzin – w końcu wspólnicy doszli do porozumienia i wskazali kompromisowego kandydata. I co się okazało? Oczywiście był skazany za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu. Zabawa zaczęła się od początku 🙂

  7. Błażej Sarzalski napisał:

   @Paweł Judek: To musiał być świetny kandydat 🙂

  8. Paweł Judek | blog o prawie transportowym napisał:

   @ Błażej

   Syn jednego ze wspólników tzw. złota młodzież 🙂

  9. KOnrad napisał:

   No i nie możesz być radcą lub adwokatem – wtedy nie ma możliwości zasiadania w zarządzie ;_)

  10. Błażej Sarzalski napisał:

   Konradzie, stawiam Ci piwo jak mi wskażesz przepis, który zabrania radcy prawnemu zarządzania spółką 🙂 Co więcej, stawiam Ci dwa piwa jak podasz mi przepis prawa powszechnie obowiązującego, który zabrania tego adwokatowi 🙂 A nawet trzy piwa Ci postawię jak nie znajdziesz w korporacyjnych regułach etyki adwokackiej postanowienia wręcz dozwalającego bycie członkiem zarządu 🙂

  11. Robert Ratajczak | Prawo Autorskie napisał:

   Zawalczyłbym o te piwa, ale co tam 🙂
   niech się Konrad wykaże

  12. Piotr napisał:

   Co stanie się jeśli członek jednoosobowego zarządu spółki zostanie prawomocnie skazany za np. oszustwo (286 kk)? Jak to wygląda w praktyce? Dalej figuruje w KRS jako członek zarządu?
   Rozumiem, że nie ma wówczas prawa (a tym bardziej obowiązku) sporządzenia i złożenia do sądu rejestrowego i Urzędu Skarbowego sprawozdania z działalności spółki a więc odpowiedzialności karnej za niezłożenie (art. bodajże 77 ustawy o rachunkowości) również nie podlega?
   Co z udzielonymi pełnomocnictwami, co z ewentualnym reprezentowaniem spółki przed sądami? 🙂

  13. Błażej Sarzalski napisał:

   Piotr – to, że dalej figuruje w KRS nie oznacza, że jest członkiem zarządu – z chwilą prawomocnego skazania jego mandat wygasa, a wspólnicy winni wybrać nowy zarząd, jeżeli nie to narażają się na kuratora – pisał o tym wyżej Paweł.

  14. Me napisał:

   Prezes sp. zoo defakto nie może być karany,
   ale czy prokurent w takim wypadku może być karany z rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego?

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Może, ale nie może mieć zakazu prowadzenia działalności jako reprezentant spółki.

  15. Rafał napisał:

   „Po drugie, przez ostatnie 5 lat musisz być niekarany/a za pewne, wyliczone w przepisach przestępstwa.”
   Od którego momentu liczone jest to 5 lat? Od daty uprawomocnienia wyroku?
   Pierwsze 2 lata po wyroku były okresem próby, po bodajże 2,5 roku sprawca odbył karę pozbawienia wolności. Ma to jakieś znaczenie, czy tylko data wyroku?

  16. Błażej Sarzalski napisał:

   Zakaz sprawowania funkcji ustaje z upływem piątego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, ale nie może zakończyć się wcześniej niż z upływem trzech lat od dnia zakończenia okresu odbywania kary.

   1. Jerzy napisał:

    Szanowny Panie
    W dniu 21-06-2012 roku otrzymałem prawomocny wyrok w zawieszeniu 10 miesięcy na 4lata.
    Sąd w wyroku zakazał mi na 4 lata zasiadania w zarządach spółek.
    Czy po okresie zakazu mogę zasiadać w zarządach spółek?
    Z tego co wiem przepisy nie mogą działać wstecz
    Pani kurator odwiesiła mi wyrok z powodów że nie mogła ustalić mojego miejsca zamieszkania.
    W dniu 08-05- 2016 zostałem zatrzymany i osadzony w zakładzie karnym.
    Na dzień dzisiejszy jestem na warunkowym przedterminowym zwolnieniu . Okres próby kończy mi się 14 października 2018 roku .
    Proszę o wykładnie

    1. Błażej Sarzalski napisał:

     Zawieszenie jak rozumiem dotyczyło kary pozbawienia wolności. Środek karny w postaci zakazu zasiadania w zarządach na 4 lata raczej nie był zawieszony. Wnioskuję z tego, że zakaz już nie obowiązuje.

  17. Michał napisał:

   Ja mam pytanie: czy czlonek zarzadu spolki moze pełnic dwie funkcje np byc kierowca i sprawowac inne funkcje?

  18. Błażej Sarzalski | Rejestracja spółki z o.o. napisał:

   @Michał: Tak, trzeba tylko zadbać o to, aby pełnił je na odpowiednich podstawach prawnych.

  19. Dawid napisał:

   czyli jeśli ktoś jest karany w ogóle nie może założyć sp zoo? czy może ale nie może zasiadać w radzie nadzorczej? A jak może założyć to jakie stanowiska może obejmować? czy może być 100% udziałowcem i decydować o ważnych kwestiach co do sp zoo…

  20. Błażej Sarzalski | Odszkodowania komunikacyjne napisał:

   @Dawid: Wpis dotyczy wyłącznie członków zarządu, ale zasada stosuje się do organów zarządczych i nadzorczych, a nie wspólników.

  21. Krzysiek napisał:

   Witam, mam konkretne pytanie. Czy osoba która została oskarżona o czyn z art. 288 par. 1 kk i postępowanie wobec niej zostało warunkowo umorzone na roczny okres próby, może zostać członkiem zarządu po tym okresie?

  22. Błażej Sarzalski | Odszkodowania komunikacyjne napisał:

   Warunkowe umorzenie nie jest formą skazania wobec czego osoba taka może być członkiem zarządu.

  23. Ania napisał:

   Witam,
   Padły słowa, że „Wpis dotyczy wyłącznie członków zarządu, ale zasada stosuje się do organów zarządczych i nadzorczych, a nie wspólników.”. Wspólnik też może zasiąść w zarządzie, ale jeśli nie zasiada w nim to jakie są ograniczenia względem niego, jeżeli został skazany za przestępstwo i chce założyć spółkę z o.o.? Jak jest w sytuacji gdy np. 7 lat temu został skazany za oszustwo na 5 lat pozbawienia wolności i teraz dokonał rejestracji elektronicznej? Sąd rejestrowy dokona wpisu spółki czy odmówi?

  24. Błażej Sarzalski | Odszkodowania komunikacyjne napisał:

   Tak jak wspomniałem, wspólnikiem może być osoba skazana, chyba że Sąd orzekł wobec niej np. środek karny w postaci zakazu udziału w spółkach.

  25. em napisał:

   Właśnie zgłębiam ten temat – ponoć ORA wszczyna postępowania dyscyplinarne za to, więc efekt jest opłakany pomimo faktu iż jest to regulowane 'jedynie’ przez kodeks etyki.

  26. Błażej Sarzalski | Odszkodowania komunikacyjne napisał:

   Jak ostatnio przeglądałem adwokacki Kodeks etyki to co do zasady był zakaz, ale były jakieś wyłączenia, coś w stylu, że jako adwokat możesz być członkiem zarządu jeżeli jest to jakoś szczególnie uzasadnione okolicznościami i zadaniami i na czas określony.

  27. em napisał:

   Dla mnie te przepisy są trochę zakręcone. Mianowicie relacja między ust. 2 a ust. 4.
   Czym się różni sprawowanie funkcji członka zarządu od pełnienia obowiązków członka zarządu, bo najwidoczniej czymś, skoro regulują to 2 ustępy. W dodatku dlaczego miałoby to być niedozwolone skoro to tylko mandat (nie musi być związany ze stosunkiem pracy – tak jak w dozwolonej radzie nadzorczej), a dodatkowo np. prezes zarządu w sp zoo nie jest nikomu podległy (to na co zwraca uwagę adwokatura) – nawet RN jeśli ona już jest.

  28. Błażej Sarzalski | Odszkodowania komunikacyjne napisał:

   Nie wiem jak to traktują adwokaci, ale jak dla mnie to:

   a) zajmowanie w cudzym przedsiębiorstwie stanowiska zarządcy, sprawowanie funkcji członka zarządu, prokurenta w spółkach prawa handlowego oraz członka rady nadzorczej oddelegowanego do zarządu spółki prawa handlowego, chyba że jest to przejściowo sprawowana funkcja, mająca za cel wykonanie określonego i ograniczonego w czasie zlecenia klienta.

   Czyli mamy już po pierwsze dozwolone bycie członkiem zarządu ze względu na wykonywanie zlecenia dla klienta, w ograniczonym czasie.

   Natomiast ten ustęp 4 traktowałbym jako superfluum, które „wyraźnie potwierdza”, że można być członkiem zarządu, ale wyłącznie na zasadach określonych w ust. 2 lit. a)

  29. piotr napisał:

   a jak wygląda sytuacja jeśli osoba która podlega zakazowi została wpisana do KRS a w międzyczasie minął 5 letni okres po skazaniu ???

  30. Błażej Sarzalski napisał:

   Powołanie od początku było nieskuteczne.

  31. Mysta Lova Lova napisał:

   @Błażej
   „Zakaz sprawowania funkcji ustaje z upływem piątego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, ale nie może zakończyć się wcześniej niż z upływem trzech lat od dnia zakończenia okresu odbywania kary.”

   A co w przypadku kary w zawieszeniu? Minął już okres próby (2 lata) oraz kolejne 6 m-cy (minęło w listopadzie 2013) – po tym czasie podobno automatycznie dochodzi do zatarcia skazania. Czy to znaczy, że mam już czysty KRK i mogę bez przeszkód założyć sp. z o.o. i zostać członkiem zarządu??

  32. Błażej Sarzalski napisał:

   Chodzi o sam fakt skazania, warunkowe zawieszenie wykonania kary nie ma tutaj znaczenia. Natomiast w KRK może rzeczywiście nie być takich danych, więc KRS może tego nie zweryfikować, choć nie wiem, nie testowałem..

  33. Mysta Lova Lova napisał:

   W takim razie, czy informacja o skazaniu jest umieszczana gdzieś jeszcze oprócz KRK? I czy w przypadku zatarcia skazania jest wymazywana z rejestru całkowicie?

   Innymi słowy, jeśli zwrócę się teraz o wydanie zaświadczenia o niekaralności i je otrzymam (po prawie 3 latach od skazania i 5 m-cy po zatarciu skazania), uda mi się założyć sp. z o.o. i zostanę członkiem zarządu (jedynym), czy mogę mieć z tym jakieś problemy w przyszłości?

  34. Błażej Sarzalski napisał:

   Tak, może mieć Pan problemy w przyszłości, choć informacja ta nie jest nigdzie indziej zamieszczana, to nie można wykluczyć, że ktoś się na nią powoła w dogodnym dla niego momencie.

  35. janusz napisał:

   czy zakaz zajmowania kierowniczych stanowisk w spolkach prawa hadlowego dotyczy tylko zarządu?

  36. janusz napisał:

   CZY ART 300 PAR 3 KK WYCZERPUJE PRZSLANKI ZAKAZU ZASIADANIA W ZARZADACH SPOLEK KH

  37. janusz napisał:

   OD KIEDY BIEGNIE OKRES ODBYCIA KARY ? OD WYJSCIA Z ZK NA WARUNKOWE PRZEDTERMINOWE ZWOLNIENIE Z ODBYWANIA KARY CZY INNY TERMIN PO WARUNKOWYM ZWOLNIENIU

  38. Natalia napisał:

   Witam,
   Czyli osoba, która została skazana np. za pobicie może zasiadać w zarządzie?

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Może 🙂

  39. janusz napisał:

   pytania zasadnicze wyżej : OD KIEDY BIEGNIE OKRES ZAKAZU – OD WYJŚCIA Z ZK CZY PO WARUNKOWYM ZWOLNIENIU OD ODBYCIA KARY PO OKRESIE „WARUNKOWEGO”

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Od dnia prawomocnego skazania.

  40. janusz napisał:

   czyli :
   po wyroku w lipcu 2010 roku skazującym na 3 lata pozbawienia wolności, nastepnie zwolnienie waruknkowe po 22 miesiącach w 26 czerwca 2012 z warunkiem podjęcia pracy na 2 lata – termin 2letni upłynął 26 czerwca 2014 roku
   – w takiej sytuacji po tej daci tj po 26 czerwca 2014 roku nie ma przeszkód być członkiem zarządu w SPH ?

   DZIĘKUJĘ

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Komentarze blogowe nie służą udzielaniu porad prawnych w konkretnych przypadkach.

  41. Rafał napisał:

   Czy osoby karane grzywną o czyn z art. 54 KKS oraz art. 60 KKS mogą być Prezesem Zarządu ?

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Mogą.

  42. Kinga K. napisał:

   Witam, Panie Mecenasie, czy radca prawny może być prezesem spółki z o.o.?

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Tak. Nie widzę przeszkód natury ogólnej.

  43. Michał napisał:

   Szanowny Panie Mecenasie, czy w Pana ocenie radca prawny z punktu widzenia ustaw korporacyjnych m.in. Kodeksu etyki może być członkiem zarządu spółki z o.o. trudniaicej się działalnością np windykacyjna, odszkodowawczą? Oczywiście jest to wykonywane poza działalnością radcy prawnego.

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    A co jest nieetycznego w prowadzeniu działalności windykacyjnej/odszkodowawczej? 🙂

    Samo w sobie nic. Jeżeli natomiast spółka założona jest po to aby obejść zakazy kodeksu etyki to już inna kwestia.

  44. Michał napisał:

   Dziękuję za odpowiedź.

   Opisze hipotetyczną sytuację.
   Dana osoba pozostaje Prezesem Zarządu spółki sp. z o.o. zajmującej się działalnością odszkodowawczą na etapie przed sądowym pozyskującej klientów poprzez m.in reklamę w postaci ulotek, banerów reklamowych, strony internetowej itd. Jednocześnie osoba ta wykonuje zawód radcy prawnego w formie np. jednoosobowej działalności gospodarczej.
   1. czy w ocenie Pana Mecenasa, radca prawny (ew. aplikant radcowski) może jednocześnie być prezesem zarządu takiej spółki z o.o. i wykonywać zawód radcy prawnego (ew. odbywać aplikację radcowską)
   2. jeżeli tak to czy działający w imieniu sp. z o.o. prezes zarządu może „przekazywać” klientów w przypadku niepowodzenia na drodze przed sądowej do kancelarii radcy prawnego a radca prawny klientów tych przyjmować, zakładają ciągle że prezes sp. z o.o. i radca prawny to ta sama osoba.

  45. Dominik napisał:

   Panie Błażeju
   Czy osoba z orzeczoną grzywną za niezłożenie w terminie sprawozdania spółki z o.o. do KRS może być w zarządzie?
   Czy wypełnia znamiona skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za czyn określony w rozdziale 9 Ustawa o rachunkowośc?
   D.

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Może być w zarządzie 🙂

    1. Dominik napisał:

     Dziękuję za mega szybką odpowiedź! Szok! =-o
     Ale przepraszam, że dopytam: może podpisać oświadczenie, jak w zapytaniu? (że nie jest skazany z tego tytułu?)
     D.

     1. Błażej Sarzalski napisał:

      Nie

  46. Paweł napisał:

   Witam
   Mam taki problem.W 2012 styczniu zostałem skazany na 90 dni pozbawienia wolności w maju 2012 sad zezwolił na odbycie przeze mnie kary w systemie dozoru elektronicznego i tu moje pytanie kiedy w tym przypadku mija zakaz bycia w zarządzie spółek ?

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    5 lat od prawomocności wyroku skazującego.

  47. Maciej napisał:

   Panie Blazeju,

   w 2015 roku znajomy zostal skazany wyrokiem przeciw mieniu z art 288 paragraf 1 kodeksu karnego.
   w zwiazku z czym wyskreslony zostal z zarzadu.
   w jaki sposob on teraz moze kierowac spolka? te przestepstwo nie mialo charakteru biznesowego/finansowego to drobna stluczka szyby przy niezamierzonej bojce w obronie wlasnej.
   czy moze sp zoo lub sa moze dzialac bez zarzadu z jedynie prokurentem? czy on moze byc tym prokurentem ?

   prosze o przedstawienie mozliwego rozwiazania
   dziekuje
   Maciej

    1. Maciej napisał:

     Panie Błażeju bardzo dziękuję.

     a czy mozna w tym celu zalozyc konstrukcje typu spolka matka – corka, gdzie spolka matka w jakims korzystnym podatkowo kraju, a w zarzadzie siedzi spolka matka /podmiot, nie osoba/ ?

     1. Błażej Sarzalski napisał:

      Nie widzę związku 🙂

  48. Maciej napisał:

   Generalnie zalezy mi na rozwiazniu gdzie nie bedzie trzeba dodatkowej osoby wstawiac do zarzadu /dodatkowe koszty/
   stad pytanie czy zarzadem spolki corki moze byc spolka matka w innym kraju /w niektorych krajach jest to tolerowane nie wiem jak u nas/. moze to plus prokurent by lepiej wygladalo niz sam prokurent bez zarzadu?

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Zarządem spółki z o.o. mogą być tylko osoby fizyczne.

    1. Adam napisał:

     Witam, nawiązując do tej wypowiedzi, pewne wątpliwości zasiał u mnie następujący fakt, mianowicie, w generowanym elektronicznie przez KRS wydruku odpisu spółki z o.o. w dziale 2, podrubryka 1, pozycje 3 i 4 danych (członków zarządu) mogą określać odpowiednio: PESEL/REGON (3) i numer KRS (4), co wskazywałoby na analogię taką jak Dział 1, rubryka 7 – dane wspólników, którymi nie muszą być wyłącznie osoby fizyczne. Stąd też czy faktycznie członkiem zarządu wg tej analogii nie może być inny podmiot posiadający osobowość prawną, wszakże spółka z o.o. takową posiada?

     Dość podobna konstrukcja występuje w wehikułach typu sp. z o.o. sp. k. gdzie komplementariuszem jest owa sp. z o.o. pełniąca rolę osobową.

     Sama konstrukcja ustawodawcza od strony redakcyjnej jest trochę karkołomna i określona w niej „wyłączność” osoby fizycznej może być dorozumiana łącznie ze spełnieniem przesłanek o jej niekaralności, ze szczególnym akcentem położonym właśnie na niekaralność w odniesieniu do osób fizycznych, gdzie z kolei osoby prawne w tym uwarunkowaniu (słusznie) zostały pominięte nawet do tego stopnia, że nie wspomina się o nich ani słowa, przy czym co do zasady nie stanowi to ich całkowitego wykluczenia z zasiadania w tych organach.

     Trochę to taka zagadka, szczególnie zbija z tropu owy odpis z KRS 😉

     1. Błażej Sarzalski napisał:

      Formularze zgłoszenia do KRS nie stanowią źródeł prawa.

      Obowiązuje tutaj przepis art. 18. § 1. Członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatorem może być tylko osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

      Brak jest jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie. Jeżeli ktoś ma wątpliwości to np. art. 202 § 4 implicite powinien je rozjaśniać: „Mandat członka zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu zarządu.” – nie ma mowy o likwidacji/upadłości co oznacza, że osoby prawne w ogóle nie są brane pod uwagę.

  49. piot napisał:

   zostałem skazany za paserstwo nieumyślne czy mogę być dalej prezesem czy jest jakieś wyjście tej stacji. kara jest gzywna.

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Proszę uważnie przeczytać treść wpisu 🙂

  50. Mariusz napisał:

   Dzień dobry,

   mam mały problem, a mianowicie posiadam ze znajomym spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, ja mam 10 % udziałów i jestem prezesem, a wspólnik 90 % i jest członkiem zarządu. Chcę aby wspólnik pracował jako kierowca samochodu ciężarowego w tej spółce na podstawie umowy o pracę – czy jest to możliwe? Czy ja też mogę pracować w tej spółce na podstawie umowy o pracę?

   Pozdrawiam.

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    W świetle najnowszego orzecznictwa i interpretacji ZUSu niestety nie. Niestety problem ten nie ma systemowego rozwiązania aktualnie, a szkoda.

    1. Mariusz napisał:

     Dziękuję za szybką odpowiedź.

     Czyli nie ma żadnego rozwiązania w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością aby jednak zatrudnić znajomego jako kierowcę? Może jest jakiś inny sposób, np. przekształcenie spółki z o.o. w jakąś inną? Muszę zatrudnić tego wspólnika. Czy można zrobić tak, że będzie on zatrudniony w innej firmie i wynajęty jako kierowca do Spółce? Bardzo proszę o odpowiedź.

  51. Leoś napisał:

   Bez jaj, Prezes zatrudnia pracownika, bo ma takie prawo, a to, że pracownik ma 90% udziałów nie ma znaczenia. Lekarz, Umowa, Wypłata, ZUS+PIT.
   Problemy są wtedy jak jest jeden członek Zarządu i chce mieć umowę o pracę – sam ze sobą jej nie może podpisać – dlatego Walne Zgromadzenie wyznacza pełnomocnika do zawarcia takiej umowy i okresla jej warunki.
   Jeśli się mylę to proszę o podstawę prawną.

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Wedlug SN brak jest w takiej sytuacji podporządkowania.

  52. Robert napisał:

   Radca prawny, jak również adwokat nie może być jednocześnie zatrudnionym w spółce z o.o. i członkiem Rady Nadzorczej w tejże spółce, czy temu samemu ograniczeniu podlegają aplikanci radcowscy i adwokaccy?

   1. Robert napisał:

    PS.
    Tzn. rozumiem, że aplikant nie jest jeszcze radcą prawną czy adwokatem, ale pytam bardziej pod kątem ustaw korporacyjnych 😉

   2. Błażej Sarzalski napisał:

    Ten przepis ma jeszcze więcej meandrów… generalnie uważam, że nie ma takiego zakazu.

  53. Robert napisał:

   Zakazu dotyczącego aplikantów, czy w istocie nawet samych „zawodowców”? 😉

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Chodzi mi o aplikantów. Co do zawodowców to są różne opinie 😉

  54. Dominik napisał:

   Witam!
   Mam następujące pytanie, czy są jakieś przepisy które zakazują aplikantowi bądź adwokatowi/radcy bycie wspólnikiem w spółce niezajmującej się działalnością prawniczą- np. wspólnikiem w sp. z.o.o. zajmującej się działalnością budowlana?

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Nie ma przeciwwskazań generalnych. Każde uczestnictwo r.pr w spółce, czy to w charakterze czł. zarządu czy wspólnika trzeba jednak oceniać in concreto przez pryzmat tego czym się spółka zajmuje i czy ów radca/adwokat ma na to wpływ.

  55. Jan napisał:

   Witam

   Mam pytanie

   Zostalem prawomocnie skazany w 2013 roku z przestepstwa przeciwko mieniu w tym samym roku zostalem powolany na stanowisko prezesa zarzadu , teraz zostalem oskarzony o nie skladanie sprawozdan w tamtym okresie etc. Czy mandat prezesa wygasa mi z mocy prawa czy musi to byc uchwala uniewazniona przez sad ,jak to wyglada w praktyce i orzeczeniach sadowych .Chcialbym z wiarygodnych zrodel sie tego dowiedziec

   Pozdrawiam i dziekuje z gory za odpowiedz.

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Uchwały są w mojej ocenie bezskuteczne bez konieczności stwierdzania ich nieważności.

  56. Jan napisał:

   Mam jeszcze jedno pytanie ,przepraszam źe jedno po drugim do jakiego sadu ewentualnie wystapic o niewaznosc uchwaly ? I czy trzeba do wszystkich spolek w ktorych zostalem powolany na prezesa wadliwie zlozyc taki wniosek o uniewaznienie.

  57. Jan napisał:

   Dziękuje Panu bardzo .

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Pana komentarz jest przykładem jednego z kilku komentarzy w wieloletniej historii tego bloga, który ironicznie atakuje ad personam. Zwykle zostawiam takie komentarze dla potomnych.

    Rozumiem, że pije Pan do tego komentarza? „Nie ma przeciwwskazań generalnych. Każde uczestnictwo r.pr w spółce, czy to w charakterze czł. zarządu czy wspólnika trzeba jednak oceniać in concreto przez pryzmat tego czym się spółka zajmuje i czy ów radca/adwokat ma na to wpływ.”

    Proszę wybaczyć, że nie pisałem elaboratów, ale generalnie powiedzmy sobie tak. Każdy adwokat i radca prawny może być członkiem zarządu spółki. Jego wybór jest skuteczny. W odniesieniu do radców prawnych nie ma generalnego zakazu wykonywania funkcji w zarządzie. W odniesieniu do adwokatów sytuacja jest bardziej złożona bo jest zakaz, ale są też potencjalnie szerokie wyjątki: zakazuje się sprawowania funkcji członka zarządu, prokurenta w spółkach prawa handlowego oraz członka rady nadzorczej oddelegowanego do zarządu spółki prawa handlowego, chyba że jest to przejściowo sprawowana funkcja, mająca za cel wykonanie określonego i ograniczonego w czasie zlecenia klienta.

    Niemniej nie jest to przepis bezwzględnie obowiązujący, a jedynie przepis o charakterze korporacyjnym, powołanie adwokata do zarządu jest skuteczne, a jedyne co mu grozi to kara dyscyplinarna, jeżeli nie będzie w stanie wykazać, że funkcja jest sprawowana przejściowo dla wykonania określonego i ograniczonego czasowo zlecenia.

    Zresztą, o tym wątpliwościach czy in concreto to było dopuszczalne dla adwokata świadczą rozbieżne rozstrzygnięcia sądów dyscyplinarnych w tej sprawie (vide link, który Pan przesyła – nie wiem czy zapoznał się Pan z tekstem, czy tylko z nagłówkiem). Czy nie pisałem czasem, że tego typu sprawy rozstrzygamy in concreto? 🙂

    1. Jacek napisał:

     Panie kol. mecenasie. Jako członek samorządu korporacyjnego powinien Pan wiedzieć, że zarówno adwokatów jak i radców obowiązują akty korporacyjne, a te wprost zakazują pełnienie funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego, co potwierdziły sądy dyscyplinarne, w tym SN. Tak więc pisząc że nie ma zakazu – bez wzgledu na zrodlo prawa w tym zakresie – mija się Pan z prawdą. Mam nadzieje, ze klientom udziela Pan porad w bardziej szczegółowych sposób, a nie na zasadzie generalnej. Pozdr. zca RD.

     1. Błażej Sarzalski napisał:

      Radca prawny nie ma zakazu pełnienia funkcji członka zarządu w spółce prawa handlowego. Adwokat zaś ma prawo pełnić taką funkcję w granicach zlecenia klienta.

      Jeżeli by sam Pan Panie Zastepco postępował zgodnie z Kodeksem etyki radcowskiej to mniemam, że pierwszą czynnością winno być poinformowanie mnie prywatnie o Pana wątpliwościach, do tego zobowiązuje koleżeństwo właśnie oraz odpowiedzialność za słowa.

      Rozumiem jednak, że jest Pan adwokatem (wtedy ton wypowiedzi byłby dla mnie z wielu powodów bardziej zrozumiały)…

      Ciekawe jednak czy zgodne z etyką adwokacką jest pouczanie publiczne innego członka zawodu zaufania publicznego i sugestie aby się douczał.

      1. Jacek napisał:

       Panie kol. Nie pouczam tylko proszę o całościowe traktowanie tematu w przypadku gdy pytania zadaja niedoswiadczeni aplikanci. Gdyby Pan napisał, że nie ma zakazu ustawowego, ale grozi za to postępowanie dyscyplinarne, odpowiedź bylaby właściwa, acz nie wyczerpująca. A tak z Pana przekazu wynika, że można i tyle. Dopiero po mojej interwencji pojawiło się 'ale”. Tylko tyle i aż tyle. Pozdr. Pana mecenasa i nie mieszkalbym nas w nasze korporacyjne spory etyczne, bo osobiście nie jestem ich zwolennikiem i uważam je za jałowe co do zasady.

  58. Jan napisał:

   Witam ponownie,

   Zostałem powołany do zarządu w maju 2017 roku,czy odpowiadam za niezlozenie sprawozdań finansowych z lat 2014 -2016 ?

   Pozdrawiam

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Pisząc w skrócie: tak. Obowiązkiem członka zarządu jest prowadzenie rachunkowości zgodnie z przepisami, jednym z elementów tego jest składanie sprawozdań do KRS. Nie odpowiada Pan jednak za to, że ktoś nie złożył tego w przepisanym terminie, ale za to, że jako nowy członek zarządu, nie doprowadził Pan do nadrobienia tych zaległości.

  59. jan napisał:

   Dzień dobry

   ,,jako nowy członek zarządu, nie doprowadził Pan do nadrobienia tych zaległości,, Czyli jaki ewentualnie zarzut ?

   Mam jeszcze jedno pytanie , Byłem prawomocnie skazany w 2012 r za przestępstwa przeciwko mieniu,miałem 5 letni zakaz bycia w zarządach spółek .W kwietniu 2017 roku zakaz minął, w maju 2017 zostałem powołany na stanowisko prezesa w spółce x , czy w tym przypadku odpowiadam za sprawozdania za lata 2014 -2016 r

   Pozdrawiam serdecznie

  60. Marco napisał:

   Dzień dobry panie Błażeju

   Piszę do pana w sprawie która dotyczy orzeczeń sądów tj: SN z 18 września 2013 r., III CZP 13/13) , Wsa w Kielcach.(I SA/Ke 419/15). Mówią one że trzeba złożyć powództwo o unieważnienie uchwały dotyczącej powołania na stanowisko prezesa zarządu osoby skazanej ,jeśli się tego nie zrobi uchwała jest ważna .Chciałbym zadać panu pytanie, czy osoba prawomocnie skazana i powołana na stanowisko prezesa zarządu uchwałą zgromadzenia wspólników której to uchwały nie zaskarżono może zostać skazana za nie sporzadzenie i nie złożenie sprawozdań finansowych ?.Jakie jest pana stanowisko w tej sprawie?

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    To interesująca kwestia, od czasu uchwały SN III CZP 13/13 wiele się zmieniło i obecnie sądy z urzędu dokonują stosownego wykreślenia po pozyskaniu informacji o skazaniu danej osoby. Nie wgłębiając się w zawiłości prawne można stwierdzić, że uchwała o powołaniu takiej osoby do zarządu jest prawnie bezskuteczna, gdyż powołuje osobę, która nie ma cechy wymaganej ustawą do bycia członkiem zarządu, gdy wyrok zapadł w trakcie pełnienia mandatu – mandat wygasa. Na takiej samej zasadzie bezskuteczne jest powołanie osoby, która nie spełnia kryterium np. wieku. Nie ma konieczności podejmowania działań zmierzających do tego aby taką uchwałę z obrotu prawnego wycofać.

    Krótko mówiąc, uchwała może jest i ważna, ale bezskuteczna prawnie. W mojej ocenie osoba wadliwie powołana nie obejmuje mandatu i nie może być skazana za niesporządzenie i nie złożenie sprawozdań finansowych.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Błażej Sarzalski Portret

  BŁAŻEJ SARZALSKI

  Radca prawny, wpisany na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Od 2007 roku doradzam w zakresie prawa spółek, a w szczególności rejestracji spółek, przekształceń przedsiębiorców i spółek handlowych oraz ich bieżącego funkcjonowania.

  Przygodę z blogiem o rejestracji spółek z o.o. zacząłem we wrześniu 2011 roku. Był to dla mnie szalony rok, pełen wyzwań osobistych i zawodowych. Chcesz dowiedzieć się dlaczego?

  Poznaj moją historię!

  Zerknij na wzory umów i dokumentów niezbędnych dla Twojej spółki z o.o.

  Wzory umów i dokumentów

  Umów się na poradę w sprawie Twojej spółki z o.o.

  Skontaktuj się aby umówić poradę

  KOMENTARZE

  • aadfet - Dobry wpis.
  • radca prawny Błażej Sarzalski - W takim przypadku wspólnik wystawia spółce fakturę VAT, natomiast spółka nie ma obowiązku zapłaty kw
  • MS - Super artykuł. Bardzo dokładne wyjaśnienie. Chciałabym doprecyzować wniesienie aportem towarów do sp
  • radca prawny Błażej Sarzalski - Dzięki za komentarze :) Pan Rafał słusznie zauważył, że podatki w spółce z o.o. są jedne z najniż
  • Rafał Chmielniak - Ciężko jest żyć, ale trzeba spojrzeć jednak na to tak, że spółka z o.o. ma jedne z najniższych podat