Rola zarządu, a rola wspólników w spółce z o.o.

Spółka z o.o.

Błażej Sarzalski

Radca prawny, od 2011 roku wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach pod numerem KT-2946, ekspert portalu Wyborcza.biz. Doradza w zakresie prawa spółek, a w szczególności tworzenia i przekształceń spółek handlowych oraz ich funkcjonowania.

Ja wiem, że pewnie większość moich czytelników doskonale zdaje sobie sprawę z tego, czym różnią się uprawnienia wspólników od zadań i uprawnień zarządu w spółce z o.o., ale jest też wiele osób, także wśród moich klientów (co odkryłem już jakiś czas temu), które nie rozumieją roli zarządu i roli wspólników w spółce.

Ten wpis jest więc adresowany jest do tych osób, które wiedzą mniej, a chciałyby się dowiedzieć więcej.

Każdy z nas – ludzi ma podmiotowość prawną, wynika to z tego, że jesteśmy właśnie ludźmi (prawnicy mówią: osobami fizycznymi), możemy więc sami zawierać umowy, składać oświadczenia, prowadzić działalność gospodarczą, udzielać pełnomocnictw innym osobom. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zdecydowanie człowiekiem nie jest, a ponieważ przepisy przewidują, że także ma podmiotowość prawną to pojawia się konieczność zapewnienia takiej spółce osób, które będą w imieniu takiej spółki działać w zakresie czynności prawnych.

Taka jest rola zarządu spółki, który może składać się wyłącznie z osób fizycznych, ludzi piastujących stanowisko w tym organie (tutaj dodam, że ktoś kiedyś chciał mi wmówić, że jest inaczej 🙂 ). Zarząd reprezentuje spółkę na zewnątrz, zawiera umowy, prowadzi sprawy spółki, przyjmuje oświadczenia woli innych podmiotów prawa.

Rolą wspólników jest natomiast powoływanie tego zarządu (przynajmniej w domyślnej konfiguracji) oraz decydowanie o strategicznych aspektach prowadzenia działalności przez spółkę – o podziale jej zysku, o sposobie pokrycia strat, o zatwierdzaniu sprawozdań zarządu z działalności, o zmianach w umowie spółki, zakresie prowadzenia przez nią działalności gospodarczej, obrocie nieruchomościami, czy egzekwowaniu roszczeń od członków zarządu.

Wspólnik może być członkiem zarządu, ale nie musi nim być.

Wiem, niby banały, ale nie każdy wiedział… przynajmniej do tej chwili 🙂

Zainteresował Cię ten wpis? Potrzebujesz mojej pomocy albo konsultacji? Skontaktuj się ze mną!

Na wiadomości e-mail odpowiadam jeszcze tego samego dnia.

  25 comments on “Rola zarządu, a rola wspólników w spółce z o.o.”

  1. Witam.
   Jak do powyższych rozważań ma się art. 284 par. 2 ordynacji podatkowej?
   Posiadam pisemne stanowisko Prokuratora Generalnego, że doręczenie wspólnikowi (to jedyna funkcja tej osoby fizycznej w spółce) w sp. z o.o. upoważnienia do kontroli i okazanie legitymacji służbowych skutkuje wszczęciem kontroli podatkowej. Cytuję: „gdyby bowiem ustawodawca zechciał, aby upowaznienie do kontroli podatkowej kontrolowanego bedącego osobą prawną, powodujące wszczęcie kontroli podatkowej doręczało się wyłącznie członkowi zarządu, przepis ten zostałby inaczej sformułowany, w aktualnie zaś obowiązującej redakcji sformułowanie 'członkowi zarządu, wspólnikowi, innej osobie upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego lub prowadzenia jego spraw albo osobie wyznaczonej w trybie art. 281a’ odnosi się zarówno do kontrolowanego będącego osobą prawną, jak i do kontrolowanego nie będącego osobą prawną.”

  2. Sądzę, że ma się to tak, że zawiadomienie o kontroli należy doręczyć członkowi zarządu sp. z o.o. tak czy siak, a nie wspólnikowi – wspólnikowi jedynie w zakresie w jakim ma prawo reprezentacji spółki, czyli chodzi tutaj o wspólników spółek osobowych.

   Ktoś kto interpretuje to inaczej ma problem z systemowym rozumieniem art 281a o.p. który dotyczy zarówno osób prawnych jak i innych jednostek niż osoby prawne. Oczywistym jest systemowo, że wspólnik jako osoba pozbawiona jakichkolwiek uprawnień dotyczących bieżącego zarządu nie może być podmiotem doręczenia ww. upoważnienia. Przepis ten w zakresie w jakim mówi o wspólnikach dotyczy wyłącznie spółek osobowych.

  3. Dzięki za potwierdzenie. Tzw. „wymiar sprawiedliwości”- w mojej ocenie- wszystko interpretuje na swój „kubusiowy” mózg. Np. dlaczego ścigają Ambergoldziarza za nieskładanie sprawozdań finansowych, skoro art. 18 par. 2 k.s.h. wyeliminował go z „kierownikowania” a zatem nie miał on obowiązku zapewnienia ich sporządzenia (zatem i złożenia)…

   Odnośnie do mojego pytania, zacytuję chyba najtrafniejszy komentarz:
   „Jeśli kontrolowany lub jego reprezentant są obecni, wówczas wszczęcie kontroli, stosownie do § 1 i 2, następuje przez doręczenie kontrolowanemu – jeśli jest osobą fizyczną, a gdy jest osobą prawną lub też jednostką niemającą osobowości prawnej – członkowi zarządu, wspólnikowi lub innej osobie upoważnionej do reprezentowania go lub prowadzenia jego spraw, bądź osobie fizycznej wyznaczonej przez kontrolowanego do reprezentowania go w trybie art. 281a upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz okazania przez kontrolującego legitymacji służbowej. O tym, jakie osoby – oprócz wymienionych w art. 284 § 2 – są upoważnione do reprezentowania osób prawnych lub jednostek niemających osobowości prawnej, przesądzają przepisy powszechnie obowiązujące i wewnętrzne, np. statuty, dotyczące tego rodzaju jednostek. Kwestia ta powinna być wyjaśniona przed rozpoczęciem kontroli, gdyż doręczenie i okazanie wspomnianych dokumentów niewłaściwym osobom w sytuacji, gdy obecne są osoby wymienione w art. 284 § 1 i 2, będzie oznaczało, że kontrola podatkowa nie została skutecznie podjęta. ” Ordynacja podatkowa. Komentarz
   Gruszczyński Bogusław, Niezgódka-Medek Małgorzata, Hauser Roman, Kabat Andrzej, Babiarz Stefan, Dauter Bogusław
   Autor komentarza do dz. VI art. 284: Niezgódka-Medek Małgorzata

   Pozdrawiam.

  4. Ja mam do czynienia z ciekawą problematyką. Czy istnieje możliwość podwyższenia kapitału zakładowego spółki z.o.o. (jednoosobowej powiatowej) bez zgody Rady Powiatu 🙂

  5. @Andrzej: Jeżeli chodzi o samorządowe osoby prawne to rzeczywiście jest pewna sfera kompetencji organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, niemniej nie zajmuję się tym na bieżąco i musiałbym poważną analizę tematu przeprowadzić. Na pierwszy rzut oka (także uwzględniwszy art. 12 u.s.p.) wydaje mi się, że tak.

  6. Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie w XI Wydziale Karnym-Odwoławczym XI Ka 707/13

   „Nie ma racji skarżący podnosząc, iż kontrola podatkowa nie została skutecznie wszczęta. Zgodnie z cytowanym w apelacji art. 284 ordynacji podatkowej, wszczęcie kontroli następuje przez doręczenie kontrolowanemu upoważnienia do jej przeprowadzenia oraz okazanie legitymacji służbowej, przy czym jeśli kontrolowanym jest osoba prawna, upoważnienie doręcza się oraz okazuje legitymacje służbową członkowi zarządu, wspólnikowi, innej osobie upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego lub prowadzenia jego spraw albo osobie wyznaczonej w trybie art. 281a. Z materiału dowodowego zebranego w sprawie w sposób nie budzący wątpliwości wynika, że oskarżony jest wspólnikiem spółki „(…) sp z o.o.” , a zatem doręczenie mu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli było w świetle cytowanego przepisu uprawnione i powodowało skuteczne wszczęcie kontroli.”

   http://orzeczenia.lublin.so.gov.pl/details/$N/153005000005506_XI_Ka_000707_2013_Uz_2013-09-17_001

   Pozdrawiam 🙂

  7. A komu doręcza się zawiadomienie o planowanym wszczęciu kontroli podatkowej i następnie upoważnienie do kontroli podatkowej, jeżeli podmiotem kontrolowanym ma być XXX spółka z o.o. spółka komandytowa. Zaznaczam, że XXX Spółka z o.o. wskazała dla swoich potrzeb osobę do reprezentowania z art. 281a OP? Czy reprezentacja z art. 281a automatycznie przechodzi na spółkę z o.o. spółkę komandytową?? Wydaje się że nie.

  8. @Sławomir: Należy doręczyć je wspólnikowi reprezentującemu sprawy spółki, tj. komplementariuszowi, reprezentowanego przez choćby jednego członka zarządu. Upoważnienie z art. 281a o.p. nie przechodzi na sp. z o.o. sp. k.

  9. To ja z innej beczki 😉
   Jestem wspólnikiem sp. z o.o. ( jednym z 2), dodatkowo tworzę jednoosobowy zarząd jako Prezes Zarządu, ale…
   chcę prowadzić samodzielnie księgowość, wykracza to poza zwykły zarząd, więc muszę mieć umowę o pracę ze spółką. I teraz pytanie:

   kto ma ją ze mną zawrzeć?

   drugi wspólnik? prokurent? (mamy takiego)

  10. Technicznie rzecz biorąc nie musi mieć Pani umowy o pracę. Umowę dla Pani podpisuje pełnomocnik powołany uchwałą wspólników.

  11. dzień dobry, mam taki problem: zarejestrowałam spółkę z o. o. gdzie jest 2 wspólników, jeden z nich pełnił funkcję prezesa zarządu (zarząd jednoosobowy). Po rejestracji spółki, sąd z urzedu wszczał postępowanie w zakresie art. 18 par 2 ksh gdyz okazało się że p. Prezes jest skazany wyrokiem za przestępstwo wymienione w tym przepisie. Sąd wydał postanowienie o wykreśleniu tego pana z zarządu. I moje pytanie, co teraz? spółka teoretycznie istnieje, ale brak zarządu…. czyli zgodnie ze 163 ksh w zasadzie nie powstała, bo nie ma zarządu. czy jest jakaś opcja na konwalidowanie zarządu poprzez powołanie na prezesa drugiego wspólnika? i jak to się ma do dokumentów złożonych podczas rejetracji spółki przez Prezesa, który nie mógł być prezesem? czy można w ogóle coś takiego zrobić żeby wysłać do sądu stosowny formularz dotyczący zmiany w organie wraz z uchwałą? chodzi tutaj głownie o to, żeby nie przepadła opłata związana z rejestracją spółki….

  12. Panie Błażeju, jakich czynności formalnych należy dokonać aby większościowy wspólnik (90% udziałów) spółki z o.o. mógł wypłacać pieniądze z rachunku firmowego spółki w banku.

   1. Większościowy wspólnik nie ma prawa reprezentacji o ile nie będzie umocowany jako członek zarządu, prokurent, pełnomocnik.

  13. Czy wspólnik odpowiada za nieruchomość spółki i może podejmować czynności w sytuacji gdy nie powołał
   zarządu.
   taka sytuacja – spółka posiada nieruchomość , jest zadłużona , jest wyrok Sadu , a nie może być przeprowadzona licytacja komornicza , bo nie ma w KRS wpisanej osoby pełniącej funkcje zarządu.
   Czy KRS może dopuszczać do sytuacji , że jest spółka , ma majątek , ma długi wpisane w KRS , a rubryce
   zarząd jest wpisane jednoosobowy , a rubryka pełniący funkcje zarządu – bez danych

  14. Czy wspólnik może wystawiać faktury sprzedażowe w imieniu spółki w której jest wspólnikiem gdzie nie jest w zarządzie?

  15. Jestem wspólnikiem sp. z o.o. ( jednym z 2 z ilością udziałów 90%), dodatkowo tworzę jednoosobowy zarząd jako Prezes Zarządu, chcę opłacać składki ZUS, czy muszę zawrzeć umowę o pracę i ewentualne kto taką umowę ze mną ma podpisać. Czy wspólnicy powinni powołać pełnomocnika do tej czynności?

   1. Umowę a spółkę podpisuje pełnomocnik powołany przez zgromadzenie wspólników, jednakże uważam, że w tym przypadku umowa o pracę nie wchodzi w grę, może być np. umowa zlecenia.

  16. Witam. Z mężem założyliśmy spółkę z o.o. po 50% udziałów. W zarządzie jestem tylko ja jako prezes (zarząd jednoosobowy) a mąż jest wspólnikiem. Czy mąż może podpisywać umowy wewnątrz spółki oraz na zewnątrz np na internet czy ubezpieczenie?
   Pozdrawiam

   1. Mąż może to robić o ile udzieli mu Pani pełnomocnictwa. Wspólnik nie reprezentuje spółki, o ile nie jest jej pełnomocnikiem/prokurentem/członkiem zarządu.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Błażej Sarzalski Portret

  BŁAŻEJ SARZALSKI

  Radca prawny, wpisany na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Od 2007 roku doradzam w zakresie prawa spółek, a w szczególności rejestracji spółek, przekształceń przedsiębiorców i spółek handlowych oraz ich bieżącego funkcjonowania.

  Przygodę z blogiem o rejestracji spółek z o.o. zacząłem we wrześniu 2011 roku. Był to dla mnie szalony rok, pełen wyzwań osobistych i zawodowych. Chcesz dowiedzieć się dlaczego?

  Poznaj moją historię!

  Zerknij na wzory umów i dokumentów niezbędnych dla Twojej spółki z o.o.

  Wzory umów i dokumentów

  Umów się na poradę w sprawie Twojej spółki z o.o.

  Skontaktuj się aby umówić porad

  KOMENTARZE

  • radca prawny Błażej Sarzalski - Kodeks spółek handlowych milczy na temat tego czy wynagrodzenie ma być z góry, czy z dołu. W teorii
  • Adam - Właśnie nie mamy innych źródeł przychodu poza tymi zryczałtowanymi.A czy nie można uznać, że jes
  • radca prawny Błażej Sarzalski - Wynagrodzenie za powtarzające się świadczenia niepieniężne może być wypłacane w dowolnych interwałac
  • radca prawny Błażej Sarzalski - Nie ma żadnego przepisu kodeksu spółek handlowych, który by to definiował, ale wynika to z wykładni
  • Adam - Czy wynagrodzenie za 176 KSH może być wypłacane tylko raz na rok ? Czy jest szansa teraz jeszcze zdą