Czy prezes zarządu jest członkiem zarządu?

Spółka z o.o.
Czy prezes zarządu jest członkiem zarządu?

Błażej Sarzalski

Radca prawny, od 2011 roku wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach pod numerem KT-2946, ekspert portalu Wyborcza.biz. Doradza w zakresie prawa spółek, a w szczególności tworzenia i przekształceń spółek handlowych oraz ich funkcjonowania.

Czy prezes zarządu jest członkiem zarządu? To pytanie, na które odpowiedź wydaje się z pozoru oczywista. Nie wiedzieć jednak czemu, część moich czytelników uważa, że prezes zarządu a członek zarządu to dwie odmienne funkcje. Niniejszy artykuł opowie więc o tym jaka jest rola prezesa spółki z o.o. i odpowie na postawione wyżej pytanie czy prezes jest członkiem zarządu.

Czy prezes jest członkiem zarządu?

Skoro postawiliśmy już pytanie o to czy prezes zarządu jest członkiem zarządu to też od razu na nie odpowiedzmy, ucinając wszelkie spekulacje. Prezes zarządu wchodzi w skład zarządu i co za tym idzie jest także członkiem zarządu. Każdy prezes zarządu jest więc członkiem zarządu, czyli organu reprezentacji spółki. Jego funkcja, odpowiedzialność za zobowiązania, prawa i obowiązki są zasadniczo takie same jak innych członków zarządu. O wyjątkach od tej zasady opowiem niżej.

Prezes spółki a prezes zarządu

Czasem w odniesieniu do prezesa zarządu możecie usłyszeć określenie „prezes spółki”. Jest to pewien kolokwializm i niedokładność językowa. W potocznym języku prezes spółki oznacza dokładnie to samo co prezes zarządu.

Czy spółka z o.o. musi mieć prezesa?

Nie ma obowiązku, aby spółka miała prezesa! Spółka musi mieć co najmniej jednego członka zarządu. Czy nazwiemy go prezesem, czy też będzie to po prostu członek zarządu? Nie ma to większego znaczenia.

Zabawne zresztą, że Kodeks spółek handlowych używa słowa „prezes” całe 3 razy. Nie mówiąc już o tym, że tylko jeden raz, w odniesieniu do osoby, która jest prezesem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W pozostałych przypadkach chodzi o prezesa zarządu spółki akcyjnej, jednak tutaj kodeks też jest dosyć lakoniczny. Jak widać więc funkcja prezesa zarządu jest funkcją często tytularną, obecną bardziej w praktyce spółek z o.o., a niekonicznie w przepisach.

Członek zarządu a prezes

Skoro wiadomo, że prezes zarządu zawsze jest członkiem zarządu to często pojawia się pytanie, czy funkcja prezesa zarządu znaczy więcej niż zwykłego członka zarządu. Tego typu wniosków nie da się wyprowadzić z Kodeksu spółek handlowych.  Jedyny przepis odnoszący się do funkcji prezesa zarządu dotyczy przypadku, gdy w spółce z o.o. działa zarząd wieloosobowy, który podejmuje uchwałę. Jeżeli w sytuacji podejmowania uchwały zarządu głosy członków zarządu rozkładają się równo, głos prezesa zarządu, o ile stanowi tak umowa spółki, przeważa w głosowaniu. Jeżeli więc nie napiszemy nic o tym uprawnieniu prezesa zarządu w samej umowie to nie ma on żadnej większej „mocy”. Nie waży więcej niż głos „zwykłego” członka zarządu.

Prezes zarządu a reprezentacja

Bywa jednak i tak, że umowy spółki wprowadzają dodatkowe kompetencje dla prezesa zarządu. Często spotykane jest prawo jednoosobowej reprezentacji spółki. Często można spotkać w KRS zapisy, że członkowie zarządu muszą działać dwuosobowo, zaś prezes zarządu samodzielnie. Osobiście mam pewne wątpliwości co do zgodności z prawem takiej regulacji, a właściwie z ukształtowaną na podstawie Kodeksu spółek linią orzeczniczą. Sądy rejestrowe wpisują jednak tego typu sposoby reprezentacji do rejestru. Wśród innych dodatkowych kompetencji prezesa możemy znaleźć  prawo otwierania zgromadzeń wspólników i przewodniczenia nim, prawo organizacji pracy zarządu i tym podobne.  Pamiętać należy, że jeżeli chcemy „wyróżnić” prezesa tego rodzaju kompetencjami, musimy zawrzeć je w umowie spółki, względnie, o ile jest to dopuszczalne, w innych aktach wewnętrznych spółki (np. regulaminie zarządu).

Prezes zarządu a podpisywanie protokołu uchwał zarządu

W związku z nowelizacją KSH prezes zarządu będzie też najczęściej tą osobą, która zgodnie z art. 208[1] KSH podpisuje protokół uchwał zarządu. Nie wynika to jednak z jego specyficznych uprawnień wynikających z przepisów, ale z tego, że to zwyczajowo prezes zarządu przewodniczy obradom zarządu.

Członek zarządu a wiceprezes

Wiceprezes zarządu także jest członkiem zarządu. Jest to zwyczajowo osoba, której umowa spółki lub postanowienia wewnętrznych regulaminów zarządu przyznają prawo kierowania obradami zarządu pod nieobecność prezesa zarządu. W odróżnieniu od prezesa zarządu, wiceprezesowi nie można przyznać głosu przeważającego w głosowaniu nad uchwałami zarządu. W związku z nowelizacją KSH z października 2022 roku w niektórych sytuacjach podpis wiceprezesa będzie obowiązkowym elementem protokołu posiedzenia zarządu spółki z o.o. Będzie się działo tak, jeżeli będzie on osobą zarządzającą głosowanie nad uchwałami spółki zgodnie z przepisem art. 208[1] Kodeksu spółek handlowych.Wspólnik a członek zarządu

Wspólnik a prezes zarządu

Pisząc więc obrazowo,  każdy z nas – ludzi ma podmiotowość prawną, wynika to z tego, że jesteśmy właśnie ludźmi (prawnicy mówią: osobami fizycznymi), możemy więc sami zawierać umowy, składać oświadczenia, prowadzić działalność gospodarczą, udzielać pełnomocnictw innym osobom. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zdecydowanie człowiekiem nie jest, a ponieważ przepisy przewidują, że także ma podmiotowość prawną to pojawia się konieczność zapewnienia takiej spółce osób, które będą w imieniu takiej spółki działać w zakresie czynności prawnych. Taka jest rola zarządu spółki, który może składać się wyłącznie z osób fizycznych, ludzi piastujących stanowisko w tym organie (tutaj dodam, że ktoś kiedyś chciał mi wmówić, że jest inaczej). Zarząd reprezentuje spółkę na zewnątrz, zawiera umowy, prowadzi sprawy spółki, przyjmuje oświadczenia woli innych podmiotów prawa. Tym samym prezes zarządu, jak i inni członkowie zarządu reprezentują spółkę i na bieżąco prowadzą jej sprawy.

Rolą wspólników jest natomiast powoływanie tego zarządu (przynajmniej w domyślnej konfiguracji) oraz decydowanie o strategicznych aspektach prowadzenia działalności przez spółkę – o podziale jej zysku, o sposobie pokrycia strat, o zatwierdzaniu sprawozdań zarządu z działalności, o zmianach w umowie spółki, zakresie prowadzenia przez nią działalności gospodarczej, obrocie nieruchomościami, czy egzekwowaniu roszczeń od członków zarządu.

Wspólnik może być członkiem, w tym prezesem zarządu, ale nie musi nim być.

Protokół z zebrania zarządu spółki z o.o. – wzór

Sprawdź dostępny w sklepie blogowym produkt, który ułatwi Ci realizację nowych obowiązków zarządu w 2022 roku!

Podstawy prawne:

 • ustawa z dnia 15 września 2000 – Kodeks spółek handlowych (tj. z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.)

Bibliografia:

 • Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. Zbigniew Jara, rok: 2023
 • Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Jacek Bieniak, dr Michał Bieniak, dr Grzegorz Nita-Jagielski, prof. dr hab. Krzysztof Oplustil, Robert Pabis, dr Anna Rachwał, dr hab. Marcin Spyra, dr hab. Grzegorz Suliński, dr Marcin Tofel, Małgorzata Wawer, prof. dr hab. Robert Zawłocki, rok: 2022

Zainteresował Cię ten wpis? Potrzebujesz mojej pomocy albo konsultacji? Skontaktuj się ze mną!

Na wiadomości e-mail odpowiadam jeszcze tego samego dnia.

  41 comments on “Czy prezes zarządu jest członkiem zarządu?”

  1. Michał napisał:

   Czy mógłby Pan rozwinąć swoje wątpliwości co do zgodności z prawem odmiennych zasad reprezentacji przez prezesa i przez członków zarządu, uregulowanych w umowie spółki?

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Chodzi o możliwą wykładnię art. 204 par. 2:
    Prawa członka zarządu do reprezentowania spółki nie można ograniczyć ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich.

    Jeżeli wprowadzamy „nierówne” pod kątem możliwości reprezentacji prawa dla członków zarządu to można argumentować, że stanowi to w świetle ww. przepisu ograniczenie, którego nie można wprowadzać ze skutkiem wobec osób trzecich. Oczywiście praktyka dopuszcza takie rozwiązanie, ale w świetle orzecznictwa dotyczącego przedmiotowego ograniczania możliwości reprezentacji (które jest, jak się wydaje, dominującą linią orzeczniczą aktualnie), nie widzę podstaw dla nierówności o charakterze przedmiotowym.

    Niebezpieczeństwo widzę tutaj w szczególności w sytuacjach, gdy postanowienia umowy spółki czynią prawo reprezentacji przez czł. zarządu iluzorycznym – np. postanowienie umowne typu: „jednoosobowo – prezes zarządu, a członkowie zarządu – dwuosobowo” w sytuacji zarządu dwuosobowego (z jednym prezesem i jednym członkiem zarządu) jest imho contra legem, bo ogranicza tego jednego w prawie reprezentacji (nie może on nic zrobić samodzielnie).

    Fakt, że nikt nigdy „twardo” nie poruszył tego tematu, a może by trzeba, dla rozjaśnienia?

    1. Andrzej napisał:

     To nie jest ograniczenie prawa reprezentacji, tylko przyjęcie określonego sposobu reprezentacji spółki, wg mnie to co innego i jak najbardziej dopuszczalne

     1. Małgorzata napisał:

      Dokładnie tak, to jest określona technika reprezentacji.

      1. Błażej Sarzalski napisał:

       To jest ograniczenie, możemy się spierać tylko czy o charakterze podmiotowym, czy przedmiotowym. Imho jest to ograniczenie podmiotowe, czyli dopuszczalne, ale spotkałem się z interpretacjami, w których pozbawienie możliwości reprezentacji w istocie jednej osoby narusza także art. 204 par 2 ksh.

  2. Grzegorz napisał:

   Myślę, że odpowiedź na poniższe pytanie pomoże rozwiać wątpliwości wielu czytelników- mianowicie, czy w spółce (s-24 wzorzec), przy braku odpowiednich zapisów (tylko ksh), jeden z 2 wspólników (50/50) może podjąć uchwałę o zaciągnięciu zobowiązania i powołać pełnomocnika do jej wykonania (umowa pożyczki/kredyt). Chodzi oczywiści o odpowiedzialność prezesa, który co do zasady jest osobą uprawnioną do 22. czynności, ale czy jedyną?

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Myślę, że odpowiedź na to pytanie nie ma nic wspólnego z tematem wpisu 🙂

    Hint: wspólnik nie jest organem spółki.

  3. Ł napisał:

   A co Pan sądzi o art. 409 KSH w kontekście ewentualnych sporów co do tego, kto powinien otwierać zgromadzenie wspólików w spółce z o.o.? Będzie miał zastosowanie? Chodzi o sytuację, gdy mamy 2 członków zarządu, żaden z nich nie otrzymał metki prezesa a zgromadzenie zwołał wspólnik na podstawie przywileju osobistego.

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Art. 409 k.s.h. dotyczy spółki akcyjnej, czy może być per analogiam stosowany do spółki z o.o.? Dlaczego by nie, ale tylko w sytuacji, w której w spółce z o.o. nie ma wewnętrznych regulacji w tym przedmiocie, bądź konsensus obecnych na zgromadzeniu co do osoby przewodniczącego nie jest inny.

    1. Ł napisał:

     Regulacji wewnętrzych w tym przypadku brak a zgodności zarządu i wspólników też brak 🙂 Powinien zatem w mojej ocenie otworzyć zgromadzenie ten wspólnik, który zwoływał zgromadzenie.

  4. Aga napisał:

   Zwracam się z następującym zapytaniem:
   W spółce z o.o. działa jednoosobowy zarząd i osoba ta pełni funkcję prezesa zarządu. Co w przypadku, gdy prezes jednoosobowego zarządu chce zrezygnować z funkcji prezesa i zostać zwykłym członkiem jednoosobowego zarządu? Jakie ma to znaczenie prawne oraz czy i jeżeli tak, to jakich zmian formalnych taka sytuacja wymaga (np. w KRS, umowie, regulaminie)?

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Nie ma to żadnego znaczenia prawnego.

    1. Aga napisał:

     Dziękuję za odpowiedź.
     Czy w takim wypadku zarząd jednoosobowy ma podjąć uchwałę w tym przedmiocie, a następnie zgłosić fakt zmiany w zarządzie do KRS? Czy prezes zarządu powinien w tym przypadku złożyć oświadczenie o rezygnacji z funkcji prezesa do zarządu spółki? Mam na myśli jak powyższą zmianę należy formalnie przeprowadzić, choć de facto będą to czynności podejmowane z samym sobą.

     1. Błażej Sarzalski napisał:

      Ale po co to robić, skoro to nie ma żadnego znaczenia?

  5. Daniel napisał:

   Witam, czy istnieją jakieś ograniczenia w kwestii tego jak duże wynagrodzenie miesięcznie może otrzymywać prezes zarządu z powołania ?

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Zdrowy rozsądek i wartości rynkowe 🙂

    1. Edyta napisał:

     jest jedna rzecz o której trzeba pamiętać… Progi podatkowe… jak zarobi powyżej 85.000,00 zł rocznie nie płaci 18 tylko 32%…

  6. Monika napisał:

   Czy może być kilku prezesów zarządu ?

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Bardzo ciekawe pytanie 🙂

    Nie ma przepisu, który zabraniałby tak nazwać wszystkich członków zarządu (potocznie czasem się przecież o nich mówi: „prezesi”).

    1. Monika napisał:

     dziękuję za odpowiedź 🙂 pozdrawiam

  7. Edyta napisał:

   Panie Błażeju, a jeśli mamy w umowie spółki zawartej przez s24 za pomocą wzorca funkcję 2 członków zarządu, a szefowie by chcieli podjąć uchwałę o wyborze jednego na prezesa drugiego na wiceprezesa to czy możemy podjąć taką uchwałę? Czy wymaga to zmiany w KRS?

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Można podjąć taką uchwałę. Aby funkcja pokazała się w KRS potrzebna jest oczywiście zmiana wpisu.

    1. Edyta napisał:

     A jeśli wyrobimy pieczątki dla Prezesa i Wiceprezesa a w KRS będą jako członkowie zarządu nikt nam nie zarzuci, że nie mogą reprezentować spółki?
     Czy można bez pokazania funkcji w krs ale osoby są w krs wpisane działąć jako prezes i wiceprezes?

     1. Błażej Sarzalski napisał:

      Nie wiem czy nikt nie zarzuci… Jednak reprezentacja będzie skuteczna

  8. Mag napisał:

   Panie Błażeju,

   a co w sytuacji gdy w umowie spółki i KRS mamy taki zapis – że zarząd ma od 1 do 3 osób, że uprawnieni do reprezentowania spółki są: dwaj członkowie zarządu łącznie, lub jeden członek zarządu z prokurentem, a w przypadku gdy zarząd jest jednoosobowy -uprawniony do reprezentowania jest jednoosobowo prezes zarządu.

   i sytuacja jest taka: był prezes zarządu i członek zarządu. Prezes złożył rezygnację. Rezygnacja ta i wnioski o zmianę w KRS złożył, podpisał sam członek zarządu…

   Czy w takiej sytuacji ten jedyny członek zarządu może reprezentować spółkę na zewnątrz?

  9. Błażej Sarzalski napisał:

   Wtedy konieczna jest wykładnia woli wspólników oraz tego, czy podjęto uchwałę o określeniu liczby członków zarządu.

   1. Michał napisał:

    A czy to nie jest tak, że umowa spółki nie może ustalać zasad reprezentacji w przypadku zarządu jednoosobowego? Art. 205 ksh pozostawia umowie spółki jedynie prawo rozstrzygnięcia o reprezentacji w przypadku zarządu wieloosobowego. Skoro zarząd jest jednosobowy, to oświadczenia składa jedyny członek zarządu, a sprzeczne ustalenia (np. zapisy umowy spółki) są nieważne. Czy nie tak?

    1. Błażej Sarzalski napisał:

     Nie.

     W istocie jest tak, że w przypadku zarządu jednoosobowego nie można przewidzieć innego sposobu reprezentacji niż jednoosobowy, ale w przypadku, o którym mowa możemy nie mieć do czynienia z zarządem jednoosobowym, ponieważ wspólnicy mogli określić inny skład zarządu, niż jednoosobowy. W takiej sytuacji możemy mieć do czynienia z działaniami, które mogą nie być uznane za działania zarządu.

   2. Mag napisał:

    wykładnia woli wspólników – nie ma między nimi porozumienia, to te same osoby – skonfliktowani: były prezes zarządu i aktualny jedyny członek zarządu. większościowym wspólnikiem jest były prezes, który chce blokować członka zarządu.

    poza zapisami umowy – że zarząd liczy od 1 do 3 członków, nic więcej nie ma.

    jak dla mnie sytuacja dziwaczna, nigdy się z taką nie spotkałam.
    Jeden Sąd uznał, że obecnie ten jedyny członek zarządu nie może samodzielnie reprezentować spółki, bo z KRS takie uprawnienie nie wynika. taki impas.

    szukam czegoś na potwierdzenie, że jest przeciwnie…

  10. Eva napisał:

   Dzień dobry,
   mam takie pytanie. Jak należy postąpić w przypadku kiedy w spółce z o.o. jest trzyosobowy zarząd. Dwóch członków zarządu i prezes zarządu. W tym momencie sytuacja jest taka, że prezes nie chce już pełnić funkcji prezesa zarządu ale nadal chce pozostać członkiem zarządu. Czyli w spółce nadal byłby trzyosobowy zarząd gdzie wszyscy byliby członkami. Moje pytanie jest następujące: czy zmianę w KRS należy przeprowadzić odwołując prezesa zarządu (czyli wykreślenie z KRS) i ponowne powołanie ? Czy jest jakiś inny sposób aby zmienić funkcje opisaną w KRS. Dziękuję za wszelką podpowiedz.

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Należy doprowadzić do zmiany wpisu funkcji w KRS. Ja zrobiłbym to uchwałą o zmianie funkcji prezesa na członka zarządu.

    1. Ewa napisał:

     Dziękuję za odpowiedź. Czyli wraz z uchwałą składam do KRS wypełniony KRS-Z3 wraz z załącznikiem KRS-ZK ?

     1. Błażej Sarzalski napisał:

      Tak

  11. RW napisał:

   „Nie wiedzieć jednak czemu, część moich czytelników uważa, że prezes zarządu, a członek zarządu to dwie odmienne funkcje w spółce z o.o.”

   Przyczyną jest formularz w S24 – w momencie dodawnia członków zarządu trzeba wybrać jedną z dwóch opcji: a) Prezes Zarządu b) Członek zarządu. Stąd naturalny i zgodny z logiką wniosek, że to dwie rozłączne funkcje.

  12. Joanna napisał:

   Chcę zostać wspólnikiem w sp. z o.o. która do tej pory funkcjonowała w systemie 3 wspólników – członków zarządu, którzy posiadali udziały 25%-25%-50%. Prezes Zarządu, który miał 50% udziałów odkupuje pozostałę 50% od swoich wspólników, czyli będzie miał 100%. Po tej transakcji mam odkupić 40% udziałów. Jakie będą moje prawa?? Czy ponieważ będę miała mniej udziałów Prezes nie będzie musiał liczyć się z moim zdaniem i będzie mógł podejmować decyzję samodzielnie?? Jakie zapisy powinny znaleźć się w umowie między nami abym mogła mieć realny wpływ na funkcjonowanie spółki??

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Temat na poradę prawną, a nie na rozmowę na forum

  13. Wojciech napisał:

   Dzień Dobry ,
   mam takie pytanie dot .funkcji prezesa:
   Jeżeli w spółce zarząd jest dwuosobowy; powołany jest prezes i wiceprezes zarządu i wpisani są do KRS.
   Jak powinna postąpić osoba, który chce zrezygnować z funkcji prezesa ale jednocześnie chce pozostać członkiem tego zarządu:
   Czy wspólnicy mogą odmówić przyjęcia rezygnacji z funkcji prezesa?
   Czy wspólnicy mogą rezygnację z funkcji prezesa potraktować również jako rezygnację z funkcji członka zarządu ?
   Na jakie przepisy powinien powołać się chcący złożyć rezygnację prezes aby nie wykluczać się z funkcji członka zarządu .
   Na czyje ręce należy złożyć rezygnację z funkcji prezesa? – drugiego członka zarządu czy wspólników?

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Nie za bardzo rozumiem po co taka osoba miałaby rezygnować z funkcji, która jest czysto reprezentacyjna. Prawo nie przewiduje możliwości zrzeczenia się pozycji prezesa zarządu, przy jednoczesnym pozostaniu członkiem zarządu – nikt nie wpadł na to, że coś takiego w ogóle może mieć miejsce, bo jest to zachowanie nieracjonalne. Skoro prezes zarządu zawsze jest członkiem zarządu, a jego pozycja jest taka sama jak innych członków zarządu to nie ma powodów dla takiej rezygnacji.

    Teoretycznie możemy rozważać, czy prezes nie może zwrócić się do wspólników z rezygnacją z samej funkcji prezesa, przy zachowaniu członkostwa w zarządzie, ale miałoby to znaczenie tylko w tych spółkach, w których umowa spółki przewiduje jakieś dodatkowe uprawnienia dla prezesa.

    1. Wojciech napisał:

     Dzień Dobry,
     w umowie nie ma przypisanej odpowiedzialności i praw szczególnych dla prezesa ,nie ma też regulaminu pracy zarządu. Wspólnicy są zainteresowani usunięciem prezesa z zarządu jednak nie mogą tego zrobić ze wzgl. na brak głosów. W związku z tym wykorzystują przypisaną funkcję prezesa do obarczania go różnymi błędami.
     Wspólnicy są też znaczącymi pracownikami etatowymi spółki , podobnie jak prezes zarządu.
     Innymi słowy prezes szuka sposobu na pozbycie się funkcji/metki prezesa nie zwalniając członkowstwa w zarządzie, ponieważ układ głosów wspólników już go do zarządu nie powoła .

     1. Błażej Sarzalski napisał:

      Jeżeli „wykorzystują” to robią to nieskutecznie. Każdy członek zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki, skoro nie ma podziału obowiązków to odpowiedzialność obciąża każdego. To, że ktoś sobie coś wymyśla, nie kreuje stanu prawnego 🙂

  14. Wojciech napisał:

   Tak ,robią to nie skutecznie i półoficjalnie, ale ”psują krew” dlatego prezes chce problem rozwiązać w sposób opisany powyżej; o ile ma jakąkolwiek możliwość zgodną z prawem ????

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Błażej Sarzalski Portret

  BŁAŻEJ SARZALSKI

  Radca prawny, wpisany na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Od 2007 roku doradzam w zakresie prawa spółek, a w szczególności rejestracji spółek, przekształceń przedsiębiorców i spółek handlowych oraz ich bieżącego funkcjonowania.

  Przygodę z blogiem o rejestracji spółek z o.o. zacząłem we wrześniu 2011 roku. Był to dla mnie szalony rok, pełen wyzwań osobistych i zawodowych. Chcesz dowiedzieć się dlaczego?

  Poznaj moją historię!

  Zerknij na wzory umów i dokumentów niezbędnych dla Twojej spółki z o.o.

  Wzory umów i dokumentów

  Umów się na poradę w sprawie Twojej spółki z o.o.

  Skontaktuj się aby umówić poradę

  KOMENTARZE

  • aadfet - Dobry wpis.
  • radca prawny Błażej Sarzalski - W takim przypadku wspólnik wystawia spółce fakturę VAT, natomiast spółka nie ma obowiązku zapłaty kw
  • MS - Super artykuł. Bardzo dokładne wyjaśnienie. Chciałabym doprecyzować wniesienie aportem towarów do sp
  • radca prawny Błażej Sarzalski - Dzięki za komentarze :) Pan Rafał słusznie zauważył, że podatki w spółce z o.o. są jedne z najniż
  • Rafał Chmielniak - Ciężko jest żyć, ale trzeba spojrzeć jednak na to tak, że spółka z o.o. ma jedne z najniższych podat