Pożyczka wspólnika dla spółki z o.o.

Pożyczka wspólnika do spółki z o.o.

Czy pożyczka wspólnika do spółki z o.o. jest prawnie dopuszczalna?

Czy pożyczka wspólnika do spółki z o.o. jest dozwolona?  Jeżeli tak, to na jakich warunkach? Tego typu pytania często napływają do mojej kancelarii w sytuacjach, gdy zachodzi potrzeba nagłego dokapitalizowania spółki. Ulokowanie minimalnego kapitału zakładowego spółki na poziomie 5.000 złotych często tego typu sytuacje wymusza. Istnieje potrzeba zapłaty za towar lub usługę, a spółka nie ma pieniędzy. Czy wspólnik może wtedy pożyczyć pieniądze spółce?

Oczywiście, z faktu, że zarówno wspólnik, jak i spółka są odrębnymi podmiotami prawnymi wywodzimy możliwość zawierania przez nich ze sobą różnorodnych umów. Do tego typu umów zalicza się umowa pożyczki. Pożyczka wspólnika do spółki z o.o. jest więc możliwa i prawnie dopuszczalna. O ile jednak na gruncie prawa cywilnego oraz prawa spółek handlowych tego typu umowy są dopuszczalne to problemy mogą powstać na gruncie prawa podatkowego.

Pożyczka wspólnika dla spółki z o.o. a podatek

Kwestie pożyczki wspólnika do spółki z o.o. należy rozpatrywać na gruncie przepisów o podatku dochodowym oraz PCC.

W tym pierwszym przypadku zderzamy się z problematyką rynkowego charakteru transakcji oraz ustalenia jej możliwych warunków.

Pożyczka wspólnika do spółki z o.o. jako transakcja między podmiotami powiązanymi

Prawo podatkowe traktuje transakcje wspólnika i jego spółki jako transakcje między podmiotami ze sobą powiązanymi, oznacza to, że reguluje je w szczególny sposób. Owa regulacja osadza się na pojęciu tzw. ceny transferowej. Cena transferowa to inaczej rezultat finansowy transakcji ustalony między podmiotami powiązanymi. Najogólniej rzecz biorąc przepisy wymagają, aby owa cena transferowa miała charakter rynkowy. Określenie warunków nierynkowych pozwala fiskusowi na korygowanie dochodu/straty spółki z o.o.

Jak zachować warunki rynkowe transakcji w odniesieniu do pożyczek dla spółki z o.o.?

Zasadniczo mamy dwie opcje postępowania.

Poszukiwanie porównywalnych ofert pożyczki na rynku finansowym

Pierwsza opcja to możliwość poszukiwania na rynku ofert finansowania bankowego lub pozabankowego. Spółka powinna porównać oferty banków oraz oferty firm pozabankowych (tych ostatnich w sytuacji, gdy z przyczyn uzasadnionych np. wartością majątku spółki, obrotem czy innymi wskaźnikami, banki w ogóle odmawiają finansowania) i zawrzeć ze swoim wspólnikiem transakcję na warunkach analogicznych. Można powiedzieć, że uśrednionych. Takich, które możliwe byłyby do osiągnięcia na rynku pożyczek bankowych albo pozabankowych.

Ta metoda ma przy tym jeden zasadniczy feler, a mianowicie, o ile pozwala nam udokumentować fakt zastosowania pewnych warunków transakcji między wspólnikiem, a spółką, nie wyłącza ona możliwości badania przez organ podatkowy prawidłowości zastosowanej ceny transferowej pod kątem warunków rynkowych. Jeżeli z jakichś powodów organ uzna ową transakcję za nierynkową, powstaje problem.

Safe harbour jako metoda uniknięcia kłopotów z pożyczką między podmiotami powiązanymi

Druga opcja postępowania opiera się na zastosowaniu regulacji tzw. safe harbour (bezpieczna przystań).

Ustawodawca przewidział, że nie organ podatkowy ma odstąpić od badania rynkowych warunków transakcji pod następującymi warunkami:

 • oprocentowanie pożyczki w ujęciu rocznym na dzień zawarcia umowy jest ustalane w oparciu o rodzaj bazowej stopy procentowej i marżę. Określone są one w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych aktualnym na dzień zawarcia tej umowy;
 • nie przewidziano wypłaty innych niż odsetki opłat związanych z udzieleniem lub obsługą pożyczki, w tym prowizji lub premii;
 • pożyczka została udzielona na okres nie dłuższy niż 5 lat
 • w trakcie roku obrotowego łączny poziom zobowiązań albo należności podmiotu powiązanego z tytułu kapitału pożyczek z podmiotami powiązanymi liczony odrębnie dla udzielonych oraz zaciągniętych pożyczek wynosi nie więcej niż 20 000 000 zł lub równowartość tej kwoty;
 • pożyczkodawca nie jest podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (czyli np. spółką z raju podatkowego).

Skutkiem zastosowania tego uproszczenia jest:

 • brak obowiązku przygotowania przez podatnika analizy porównawczej / opisu zgodności dla transakcji kontrolowanej objętej safe harbour,
 • odstąpienie organu podatkowego od określenia dochodu / straty podatnika w zakresie wysokości oprocentowania takiej transakcji.

Jak wyglądają aktualnie bazowe stopy procentowe i marże?

W każdym roku Minister Finansów w drodze obwieszczenia wskazuje jakie bazowe stopy procentowe i marże powinniśmy stosować, aby móc skorzystać z opcji safe harbour.

Aktualny rodzaj bazowej stopy procentowej dla pożyczek w:

 • złotych – stanowi WIBOR 3M,
 • dolarach amerykańskich – stanowi LIBOR USD 3M,
 • euro – stanowi EURIBOR 3M,
 • we frankach szwajcarskich – stanowi LIBOR CHF 3M,
 • w funtach brytyjskich – stanowi LIBOR GBP 3M.
Dozwolona marża dla pożyczkobiorcy wynosi maksymalnie 2,3 punktu procentowego, dla pożyczkodawcy wynosi minimalnie 2,0 punktu procentowego.

Pożyczka wspólnika dla spółki z o.o. a PCC

Jeżeli chodzi o podatek od czynności cywilnoprawnych to pożyczka wspólnika do spółki z o.o. nie skutkuje koniecznością zapłaty PCC. Brak w tym zakresie obowiązku podatkowego. Obowiązuje tutaj zwolnienie z art. 9 pkt 10 lit. i) ustawy o PCC.

O czym jeszcze należy pamiętać przy pożyczce wspólnika do spółki z o.o.?

Jeżeli wspólnik jest jednocześnie członkiem zarządu:

 • zgromadzenie wspólników musi wyrazić zgodę na transakcję,
 • w spółkach wieloosobowych lub posiadających co najmniej dwóch członków zarządu tego spółkę musi reprezentować pełnomocnik powołany przez zgromadzenie wspólników,
 • w spółce jednoosobowej, gdy jedyny wspólnik jest zarazem jedynym członkiem zarządu, wymagana jest forma aktu notarialnego,
 • jeżeli wybierasz estoński CIT to korzystanie z pożyczki jako formy finansowania nie jest korzystnym rozwiązaniem – sprawdź wpis o finansowaniu spółki objętej estońskim CITem.

Gotowe rozwiązanie

Jeżeli potrzebujesz wzoru umowy pożyczki wraz z omówieniem, a także uchwały wspólników spółki to zajrzyj do sklepu. Znajdziesz tam także inne przydatne wzory umów i dokumentów prawnych związanych z prowadzeniem spółki z o.o.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Potrzebujesz mojej pomocy?

Skontaktuj się ze mną!

+48 (32) 764-15-80

kancelaria@opieka-prawna.eu

Błażej Sarzalski

Błażej Sarzalski

Radca prawny, wpisany na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, ekspert portalu Wyborcza.biz. Doradza w zakresie prawa spółek, a w szczególności tworzenia i przekształceń spółek handlowych oraz ich funkcjonowania.

Błażej Sarzalski

Błażej Sarzalski

Radca prawny, wpisany na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, ekspert portalu Wyborcza.biz. Doradza w zakresie prawa spółek, a w szczególności tworzenia i przekształceń spółek handlowych oraz ich funkcjonowania.

Zostaw komentarz

3 odpowiedzi

 1. A dlaczego rynkowo traktujemy że to spółka jest klientem a udziałowiec instytucją a nie odwrotnie. Jeśli ja jako osoba fizyczna chce pożyczyć pieniądze bankowi to to się nazywa lokata i ma oprocentowanie max 1,5% czyli dla mnie rynkowa kwota będzie 1,5% tyle dostanę na rynku. Już nie wspominając że przy małej sp. zo.o. bez majątku i poręczenia osoby fizycznej nie dostaniemy pożyczki wiec nawet 50% będzie poniżej ceny rynkowej.

  1. Wskaźniki marżowe dotyczą zarówno strony pożyczkodawcy, jak i pożyczkobiorcy.

   Poza tym nie ukrywajmy, to spółka występuje tutaj często jako klient, sam Pan o tym pisze mówiąc, że tego typu spółki nie dostają łatwo finansowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

O mnie

Zakładanie i rejestracja spółki z o.o.

Radca prawny, wpisany na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Od 2007 roku doradza w zakresie prawa spółek, a w szczególności rejestracji spółek, przekształceń przedsiębiorców i spółek handlowych oraz ich bieżącego funkcjonowania.

Poszukujesz gotowych rozwiązań prawnych?

Ostatnie wpisy

Przepisy

Tu się udzieliłem

Chcesz być ze mną na bieżąco?
Zapisz się na bezpłatny newsletter!