Umowa przedwstępna sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

Spółka z o.o.
Umowa przedwstępna sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

Błażej Sarzalski

Radca prawny, od 2011 roku wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach pod numerem KT-2946, ekspert portalu Wyborcza.biz. Doradza w zakresie prawa spółek, a w szczególności tworzenia i przekształceń spółek handlowych oraz ich funkcjonowania.

Umowa przedwstępna sprzedaży udziałów w spółce z o.o. jest instrumentem służącym zabezpieczeniu przyszłej transakcji kupna – sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedwstępna umowa sprzedaży udziałów jest często wykorzystywana w praktyce obrotu gospodarczego. Wykorzystujemy ją w sytuacjach, gdy nie możemy zawrzeć docelowej umowy sprzedaży udziałów, co może wynikać np. z konieczności uzyskania zgody organów spółki, oczekiwania na upływ okresu na wykonania prawa pierwokupu lub wydanie zgody przez UOKIK na koncentrację przedsiębiorców. Zdarza się ona także w skomplikowanych transakcjach przejęć rynkowych (M&A). W takiej sytuacji umowa przedwstępna kupna udziałów w spółce z o.o. zabezpiecza interesy przyszłego nabywcy oraz ustala podstawowe warunki przyszłej transakcji.

Sprawdź również: umowa przedwstępna sprzedaży udziałów w spółce z o.o. wzór

 

Planujesz kupić spółkę i chcesz zabezpieczyć realizację przyszłej transakcji? Potrzebujesz konsultacji przy zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów?

Wzór umowy przedwstępnej sprzedaży udziałów w spółce z o.o. <– znajdziesz w blogowym sklepie

Odpowiedź jeszcze tego samego dnia roboczego.

 

Czym jest umowa przedwstępna sprzedaży udziałów w spółce z o.o.?

Umowa przedwstępna sprzedaży udziałów to umowa, przez którą strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości umowy sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

Umowa ta regulowana jest przepisami art. 389 i 390 Kodeksu cywilnego. Warunkiem ważności tego typu umowy przedwstępnej sprzedaży udziałów jest określenie elementów istotnych przyszłej umowy, tj. minimalnie określenie ilości sprzedawanych w przyszłości udziałów oraz ich ceny.  Choć może wydawać się, że zawieranie tego typu umów jest zjawiskiem marginalnym to występują one w obrocie gospodarczym relatywnie często, co związane jest ze specyfiką obrotu udziałami w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Czym jest przyrzeczona umowa sprzedaży udziałów w spółce z o.o.?

W samej treści umowy przedwstępnej lub wśród prawników możesz spotkać się z terminem umowa przyrzeczona sprzedaży udziałów. Terminem tym określamy umowę przenoszącą wartość udziałów zawartą zgodnie z przyrzeczeniem określonym w umowie przedwstępnej.

Kiedy potrzebna jest umowa przedwstępna sprzedaży udziałów?

W przypadku sprzedaży udziałów często zdarza się, że przeniesienie udziałów na kupującego nie może nastąpić natychmiast. Może to wynikać z różnych przyczyn.

Po pierwsze, przyczyny te mogą wynikać z samej woli stron. Jedna strona może przykładowo nie mieć w danej sytuacji wystarczających środków finansowych na transakcję. Może być też tak, że np. strona zainteresowana jest realizacją transakcji w przyszłości z uwagi na inne swoje właściwości (np. aktualnie obowiązujący zakaz konkurencji).

Po drugie, przyczyny zawierania umów przedwstępnych dotyczących udziałów mogą wynikać z samej umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przykładem tego typu sytuacji jest np. wymóg uzyskania dla transakcji sprzedaży udziałów zgody zarządu spółki lub zgody wspólników. Może to być także sytuacja, kiedy umowa spółki przewiduje inne ograniczenia zbywania udziałów w spółce z o.o. – takie jak np. prawo pierwszeństwa, które mogą w pewnym terminie wykonać inni wspólnicy. Przyczyną zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów może być też konieczność dostosowania się do innych umów, np. ustanawiających prawo odkupu lub pierwokupu określonych udziałów. Kolejną grupą przyczyn są wymagania kupującego lub chęć domknięcia pewnych spraw w spółce przez sprzedającego – może chodzić tutaj o zawarcie lub rozwiązanie przez spółkę określonych umów. Czasem także na sprzedaż udziałów w spółce z o.o. zgodę wyrazić musi Prezes UOKiK.

Warunkowa umowa sprzedaży udziałów

Z powyższych względów umowa przedwstępna dotycząca zbycia udziałów może przybrać też formę warunkową. Warunkowa umowa sprzedaży udziałów zawierana jest często w sytuacji, gdy wspólnicy oczekują na zgodę spółki na dokonanie sprzedaży lub wykonanie przez innych wspólników uprawnień związanych z udziałami wynikających z umowy spółki lub porozumień wspólników. Przykładowo w sytuacji, gdy umowa spółki pozwala pozostałym wspólnikom na to, aby skorzystali z prawa pierwokupu lub prawa pierwszeństwa nabycia udziałów w spółce z o.o. zainteresowane strony transakcji mogą związać się warunkową przedwstępną umową sprzedaży, w oczekiwaniu na to czy wspólnicy wykonają swoje uprawnienia lub się ich zrzekną. Warunkiem realizacji takiej umowy może być niewykonanie lub zrzeczenie się prawa pierwszeństwa lub pierwokupu.

Warunkowa umowa zbycia udziałów znajdzie też przykładowo zastosowanie w sytuacji zbywania udziałów na rzecz cudzoziemca spoza Unii Europejskiej w sytuacji, gdy spółka jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości w Polsce, bowiem na tego typu transakcję wymagana jest zgoda Ministra Spraw Wewnętrznych. Umowa warunkowa zawierana jest wtedy pod warunkiem udzielenia stosownej zgody przez Ministra. Podobnie będzie w sytuacji oczekiwania na inne zgody, np. na koncentrację przedsiębiorców.

Czym jest warunkowa przedwstępna umowa sprzedaży udziałów?

W opisanych wyżej sytuacjach strony często oczekują ziszczenia się pewnych warunków. Warunkowa przedwstępna umowa sprzedaży udziałów to taka umowa, w której zawarcie umowy przyrzeczonej zależy od ziszczenia się określonych warunków.

Umowa warunkowa a umowa przedwstępna

Umowa przedwstępna, jak wskazano wyżej dotyczy zobowiązania do zawarcia określonej umowy w przyszłości. Natomiast umowa warunkowa dookreśla warunek zawarcia umowy. Umowa warunkowa i umowa przedwstępna mogą być tę samą umową w sytuacji, gdy w umowie przedwstępnej strony określają warunek, od którego uzależniają zawarcie umowy przyrzeczonej. Jeżeli brak takiego warunku, mamy do czynienia z czystą umową przedwstępną.

Umowa przedwstępna sprzedaży udziałów w spółce z o.o. – w jakiej formie?

Jak wiadomo umowa sprzedaży udziałów w spółce z o.o. wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Na tym gruncie powstaje pytanie, czy także przedwstępna umowa sprzedaży udziałów wymaga takiej formy. Do swojej ważności umowa przedwstępna sprzedaży udziałów nie wymaga formy pisemnej z podpisami poświadczonymi notarialnie.

Jednakże zawarcie tej umowy bez tej formy osłabia istotnie możliwość jej późniejszego wyegzekwowania.

Skutki zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów

Podstawowym skutkiem zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów jest to, że jeżeli strona zobowiązana do zawarcia umowy przyrzeczonej uchyla się od jej zawarcia, druga strona może żądać naprawienia szkody, którą poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej. Szkoda ta jednak, jak przyjmuje się wśród prawników, dotyczy tzw. ujemnego interesu umownego. Na ogół przyjmuje się, że pojęcie to obejmuje wyłącznie straty wynikłe z niedojścia do skutku umowy przyrzeczonej, na które składają się koszty zawarcia umowy przedwstępnej oraz niezbędne nakłady oraz wydatki poczynione w związku z własnym świadczeniem z umowy przedwstępnej. Często są one nikłe, bądź trudne do wykazania. Na szczęście strony mogą w umowie przedwstępnej odmiennie określić zakres odszkodowania, a także wprowadzić np. kary umowne lub zadatki.
Jeżeli przedwstępna umowa sprzedaży udziałów zawarta została w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, niezależnie od odszkodowania, strona uprawniona z umowy może dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej przed sądem.

Umowa przedwstępna sprzedaży udziałów wzór

Ciężko stworzyć jest uniwersalny wzór przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów. Wynika to przede wszystkim ze specyfiki konkretnych transakcji. W okresie przejściowym pomiędzy zawarciem umowy przedwstępnej sprzedaży udziałów w spółce z o.o. oraz przyrzeczonej pojawia się wiele kwestii natury faktycznej lub prawnej, które należy zaadresować w tego typu wzorze czy też raczej projekcie. Mogą one dotyczyć:

 • stanu prawnego i rzeczywistego spółki,
 • wyników badania due dilligence,
 • wystąpienia w okresie przejściowym przeszkód do zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży udziałów,
 • decyzji zarządu i wspólników sprzedawanej spółki,
 • niedopełnienia warunków ustalonych w umowie przedwstępnej.

Każda z tych kwestii wymaga dokładnego zbadania i zaadresowania konkretnych i często unikalnych potrzeb obu stron umowy przedwstępnej sprzedaży udziałów, tak by być pewnym, że ich interesy są w należyty sposób zabezpieczone. Stąd sugeruję oddanie zadania stworzenia projektu umowy przedwstępnej sprzedaży udziałów w ręce doświadczonego prawnika. Jeżeli jednak chcesz mieć dobrą bazę dla takiej transakcji możesz wykorzystać wzór umowy przedwstępnej sprzedaży z mojego blogowego sklepu, do którego link znajdziesz poniżej.

Planujesz sprzedać spółkę i chcesz zabezpieczyć realizację przyszłej transakcji? Sprawdź przedwstępna umowa sprzedaży udziałów wzór.

Potrzebujesz konsultacji przy zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów? Potrzebujesz opracować jej treść?

Skontaktuj się ze mną.

Odpowiedź jeszcze tego samego dnia roboczego.

Zainteresował Cię ten wpis? Potrzebujesz mojej pomocy albo konsultacji? Skontaktuj się ze mną!

Na wiadomości e-mail odpowiadam jeszcze tego samego dnia.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

  Błażej Sarzalski Portret

  BŁAŻEJ SARZALSKI

  Radca prawny, wpisany na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Od 2007 roku doradzam w zakresie prawa spółek, a w szczególności rejestracji spółek, przekształceń przedsiębiorców i spółek handlowych oraz ich bieżącego funkcjonowania.

  Przygodę z blogiem o rejestracji spółek z o.o. zacząłem we wrześniu 2011 roku. Był to dla mnie szalony rok, pełen wyzwań osobistych i zawodowych. Chcesz dowiedzieć się dlaczego?

  Poznaj moją historię!

  Zerknij na wzory umów i dokumentów niezbędnych dla Twojej spółki z o.o.

  Wzory umów i dokumentów

  Umów się na poradę w sprawie Twojej spółki z o.o.

  Skontaktuj się aby umówić poradę

  KOMENTARZE

  • Błażej Sarzalski - Tak, jest to jeden limit.
  • Magda - Czy w przypadku prowadzenia jdg (zwolnienie podmiotowe) i pobierania wypłat z art. 176 (inne czynnoś
  • Blazej Sarzalski - NIP-8 składa się w terminie 21 dni od dnia rejestracji spółki do urzędu skarbowego, który automatycz
  • pit - Nowo powstała spółka z o.o., która nie jest płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne w rozumien
  • aadfet - Dobry wpis.