Powtarzające się świadczenia niepieniężne – FAQ

Powtarzające się świadczenia niepieniężne z art. 176 ksh

Powtarzające się świadczenia niepieniężne – często zadawane pytania

Temat powtarzających się świadczeń niepieniężnych rozgrzał do czerwoności polski internet, głównie za sprawą „odkrywczych” wiadomości na dużych portalach newsowych. Ludzie zaczęli pytać o art. 176 ksh. Pytają, ponieważ powtarzające się świadczenia niepieniężne od 2022 roku są jedynym legalnym sposobem na uniknięcie konieczności płacenia składki zdrowotnej w spółce z o.o.. Pojawiają się tutaj różne pytania i wątpliwości. Znajduję je zarówno na tym blogu, jak i w grupach dotyczących spółki z o.o. na Facebooku, a nawet na Instagramie. Nic tylko zebrać te pytania w jeden merytoryczny post.

No to co, jedziemy z tematem?

Czym są powtarzające się świadczenia niepieniężne?

Powtarzające się świadczenia niepieniężne to instytucja opisana w art. 176 Kodeksu spółek handlowych. Polega ona na tym, że na mocy umowy spółki część lub całość udziałów wspólnika w spółce z o.o. obciążona jest obowiązkiem realizowania przez wspólnika różnorodnych świadczeń na rzecz lub w interesie spółki. Świadczenia te nie mogą mieć charakteru pieniężnego. Po ludzku: chodzi o różnego rodzaju prace bądź dostawy towarów. Usługi te mają mieć charakter powtarzalny. W małych spółkach opartych na pracy własnej wspólników będzie to najczęściej właśnie ich praca, polegająca na powtarzalnym świadczeniu pewnych czynności na rzecz spółki.

Co może być przedmiotem świadczeń niepieniężnych?

Najczęściej świadczenia niepieniężne dotyczą realizacji różnorodnych „prac” na rzecz spółki. Nie chodzi mi jednak tutaj o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy, a o niezależne czynności wspólnika. Są one dokonywane na podstawie umowy spółki.

Najczęściej spotykam się z następującymi rodzajami świadczeń wspólnika:

 • realizacja rozliczeń kasowych i poprzez rachunki bankowe,
 • czynności z zakresu opisywania dokumentów rozliczeniowych,
 • redagowanie treści marketingowych i reklamowych,
 • kontakt z klientami.

Powtarzające się świadczenia w spółce z o.o. – dowiedz się więcej

Na ten temat popełniłem też odrębny wpis dotyczący tego czym są powtarzające się świadczenia niepieniężne. Zachęcam Cię do zapoznania się z nim, bo nie chcę się tutaj w całości powtarzać. Faktem jest, że korzystam z tego typu rozwiązań od kilku dobrych lat. Do czego używaliśmy tej instytucji z moimi klientami? Do tego aby nie musieli oni płacić ZUS w swojej spółce z o.o.  A ponieważ istnieje duża szansa, że także Ciebie ten temat zainteresuje to w kolejnych akapitach skupię się na opowiedzeniu o świadczeniach niepieniężnych i kwestii składki zdrowotnej oraz ZUS.

Powtarzające się świadczenia niepieniężne a ZUS

Świadczenia niepieniężne wspólnika nie są tytułem do objęcia wspólnika składką zdrowotną oraz składkami ZUS. Nie występują one w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych jako tytuł do składek. Nie dziwię się więc, że stały się w 2022 roku najbardziej popularnym sposobem niepłacenia ZUS w spółce z o.o. Jednocześnie razem z wykorzystaniem instytucji z art. 176 k.s.h. w internecie zaczęły się dyskusje. Pojawiły się pytania, wątpliwości i różne poglądy prawników, księgowych i doradców podatkowych. Z tymi wszystkimi kwestiami rozprawimy się poniżej.

Czy ZUS może kwestionować zastrzeżenie powtarzających się świadczeń niepieniężnych?

Na kilku z tych platform pojawiło się przypuszczenie, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie kwestionował wprowadzenie powtarzających się świadczeń niepieniężnych, jako czynności pozornej. Pesymiści widzą w tym zakresie ukrytą umowę o pracę. Wszystko to, przepraszam za może dosadność, jest bełkotem. Jeśli nie bełkotem to przynajmniej szumem informacyjnym i wymaga pewnego uporządkowania, którego tutaj zaraz dla Ciebie dokonam.

Czy ZUS ma narzędzia aby kwestionować powtarzające się świadczenia niepieniężne w związku ze składką zdrowotną?

Dwa organy mogą Cię skontrolować

W zakresie regulacji dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego istnieje swoisty dualizm. Polega on na tym, że jeden organ, tj. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, decyduje o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym i ustaleniu prawa do świadczeń z prawem kontroli odwoławczej wykonywanej przez sądy administracyjne (art. 109 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Natomiast realizacją przydzielonych zadań dotyczących kontroli i poboru składek na ubezpieczenie zdrowotne zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, co wiąże się z wydawaniem decyzji i prawem ich kontroli przez sąd ubezpieczeń społecznych. Tak więc w odrębnym postępowaniu, prowadzonym przed Prezesem NFZ, rozstrzygana jest kwestia podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu. Natomiast dopiero w razie stwierdzenia, że dana osoba podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu, możliwe jest wydanie w innym postępowaniu, prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, decyzji wymierzającej należną składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Uprawnienia ZUS do kontroli powtarzających się świadczeń niepieniężnych

Zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 1 oraz art. 86 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest uprawniony nie tylko do przeprowadzania kontroli wykonywania przez płatników zadań i obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych, ale również dokonywania kontroli pod względem zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i badania istnienia tytułu ubezpieczenia społecznego, podobnie zresztą, jak sąd ubezpieczeń społecznych jest właściwy do badania legalności decyzji, wskutek wniesienia przez ubezpieczonego odwołania, i do dokonywania w ramach tej decyzji zakreślonej treścią i jej przedmiotem, ocen prawnych, w tym co do zakwalifikowania danego stosunku prawnego jako rodzącego z mocy ustawy o ubezpieczeniach społecznych – stosunek ubezpieczeniowy między ubezpieczonym a zainteresowanym.

Pisząc po ludzku można powiedzieć, że ZUS badając kwestie realizacji zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych ma narzędzia dla sprawdzenia, czy dany stosunek prawny jest pozorny i jaka jest jego treść. Pod pojęciem treści rozumiemy w języku prawnym to do czego strony się zobowiązują wobec siebie i co faktycznie sobie świadczą. To może przekładać się na kwestie składki zdrowotnej, tutaj także ZUS ma prawo kontroli i przekazania odpowiednich danych Funduszowi Zdrowia celem np. ustalenia obowiązku składkowego.

Odpowiedź na to pytanie jest więc twierdząca. Tak, ZUS ma narzędzia kontroli powtarzających się świadczeń niepieniężnych, ale sam nie decyduje o obowiązku objęcia składką. Decyzje w tym zakresie na podstawie zawiadomienia z ZUS podejmuje Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

Czy powtarzające się świadczenie niepieniężne są czynnością pozorną?

Obowiązkiem powtarzających się świadczeń niepieniężnych na podstawie art. 176 ksh obciążone są udziały wspólnika. Świadczeniom niepieniężnym nie podlega sam wspólnik i jest to typowe rozwiązanie korporacyjne. Różnica polega na tym, że jak sprzedasz udziały obciążone art. 176 ksh to na nabywcę przechodzi obowiązek świadczeń. Ty jako osoba się od niego uwalniasz. Na gruncie szeroko pojętego prawa prywatnego mamy swobodę umów, która obejmuje także wybór takiej formy umowy, która odpowiada potrzebom spółki oraz wspólnika. Nie ma generalne nakazu zawierania umów zlecenia, o dzieło, czy umów o pracę. Jeżeli więc wspólnicy uznają dane świadczenie realizowane przez wspólnika za istotne dla spółki i spółka ma z tego tytułu korzyść w postaci przychodów i jeżeli dokumentujemy realizację tego świadczenia (np. poprzez harmonogram wykonywania takich świadczeń) to niech sobie ZUS szuka wiatru w polu. Nie pozorujemy tutaj przecież niczego. Realizujemy powtarzające się świadczenia dla spółki, dla jej interesu. Ma to swoje konsekwencje na gruncie prawa spółek handlowych, odmienne niż w przypadku umowy o pracę, czy zlecenia. Jest to regulacja w pełni autonomiczna i odrębna od tych umów. Świadczenia niepieniężne to żadne pozoranctwo.

I tutaj ważne zastrzeżenie! Jeżeli wpiszesz sobie w umowę świadczenia niepieniężne to realizuj je. W momencie, gdy ich nie realizujesz to w istocie jest to pozorność. I to może być potraktowane wielowymiarowo. Przykładowo może być to uznane (ale nie przez ZUS, tylko US!) jako pozorne świadczenie mające na celu ukrycie dywidendy! Aby ocenić, że powtarzające się świadczenie jest czynnością pozorną musi istnieć też tzw. czynność ukryta i należy ustalić jej treść i znaczenie. I tutaj pojawiają się obawy niektórych, że będzie to np. uznawane za umowę o pracę.

Czy powtarzające się świadczenia niepieniężne mogą być uznane przez ZUS za umowę o pracę?

No… papier to przyjmie wszystko, ale to mało prawdopodobne. Musiałby bowiem wykazać istnienie przesłanek istnienia stosunku pracy. Czyli m.in. tak zwanego podporządkowania pracowniczego. Zabawne, ale orzecznictwo ZUS idzie w zupełnie innym kierunku.Kwestionuje istnienie tego typu podporządkowania u większościowych wspólników spółek. Wspólnicy mniejszościowi łatwo zaś mogą wybrnąć  wskazując, że nie ma tutaj żadnego kierownictwa ze strony spółki. Brak stałego miejsca pracy, a nawet stałego wynagrodzenia nie pozwala na ustalenie stosunku pracy. Nie sądzę więc, aby taka praktyka ZUS się pojawiła ani aby była powszechna.

Czy powtarzające się świadczenia niepieniężne z art. 176 ksh mogą być uznane przez ZUS za umowę zlecenia?

Ten kierunek wydawać się może bardziej prawdopodobny. Niemniej diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach. O tym, że obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych, a umowa zlecenia to dwie inne kwestie decyduje charakter korporacyjny tego pierwszego. Wymóg zamieszczenia tego typu obowiązku z art. 176 k.s.h w umowie spółki podkreśla specjalny, obligacyjno-organizacyjny charakter „przywiązania” obowiązku do udziału. Stanowi on część stosunku prawnego członkostwa w spółce, którego elementami, obok praw,  są również obowiązki.  Oznacza to, że zbycie takiego udziału/udziałów do których przywiązany jest ten obowiązek, powoduje jego przejście na nabywcę udziału. Stanowi to logiczny wniosek, który można wyprowadzić z definicji udziału jako ogółu praw i obowiązków przysługujących wspólnikowi. „Przywiązanie” obowiązku powtarzających się świadczeń do udziału wspólnika podkreśla jego korporacyjny charakter, który jest odmienny od umowy zlecenia. Są mocne argumenty przeciwko takim zakusom ZUS.

Skąd ZUS ma wiedzieć, czy w mojej spółce istnieje taki obowiązek świadczeń niepieniężnych?

Tak, tutaj nawet doszło prawie do kłótni na jednej z grup FB. Ktoś twierdził, że Urząd Skarbowy będzie o tym zawiadamiał US na podstawie danych z deklaracji rocznych. Co za bzdura! US obejmuje tajemnica skarbowa, ale poza tym może coś ważniejszego. Nikt nie będzie w skarbówce analizował czy w zeszłym roku były przychody z tytułu powołania, czy z innych źródeł i co to oznacza dla ZUS. Uwierzcie mi, pracownicy urzędów skarbowych i tak mają już za dużo roboty. ZUS musiałby więc analizować umowy spółek w KRS i czynić to metodycznie. Równie mało prawdopodobne. Jak zwykle, tylko „uprzejmy donos” może pomóc w takiej sytuacji ZUSowi czy NFZ w zainteresowaniu się sprawą.

Czy ZUS wypowiadał się już kiedyś na temat świadczeń niepieniężnych z art. 176 ksh?

Tak, wielokrotnie. Przykładowo w piśmie  dnia 28 maja 2020 r. (DI/100000/43/285/2020). Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stwierdziła: „Reasumując, katalog tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń nie zawiera w swej treści osób fizycznych wykonujących za wynagrodzeniem powtarzające się świadczenia niepieniężne w rozumieniu art. 176 Kodeksu spółek handlowych wyłącznie na podstawie umowy spółki. W konsekwencji samo wykonywanie przez te osoby świadczeń niepieniężnych za wynagrodzeniem nie powoduje powstania tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń społecznych, tym samym wypłacane w oparciu o art. 176 Kodeksu spółek handlowych wynagrodzenie nic rodzi obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.”

Tak samo w piśmie z dnia 5 lipca 2018 r. Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (WPI/200000/43/710/2018).

Co z tego wynika? Wynika to z tego, że ZUS wie, że coś takiego jak art. 176 k.s.h. istnieje. Wie też, że nie ma obowiązku składkowego z tym związanego. To oczywiście nie wyklucza prób stwierdzania pozorności, dlatego istotne jest, aby świadczenia realnie wykonywać!

Jak powinny być sformułowane postanowienia dotyczące powtarzających się świadczeń niepieniężnych?

Jeżeli wspólnik ma być zobowiązany do powtarzających się świadczeń niepieniężnych, w umowie spółki należy oznaczyć rodzaj i zakres takich świadczeń. Jeżeli chodzi o rodzaj to przedmiot świadczenia, wskazanie, na czym świadczenie wspólnika będzie polegać.  Zakres to wskazanie przede wszystkim rozmiarów i okresu, w jakim świadczenie to ma być spełniane. Skoro świadczenie ma być „powtarzające się”, a więc periodyczne to trzeba przynajmniej zasygnalizować ową powtarzalność. Jeżeli nie określono w umowie spółki okresu świadczenia, obowiązki wspólnika są bezterminowe i wygasają najpóźniej  z chwilą zakończenia likwidacji i wykreślenia spółki z rejestru przedsiębiorców.

Przykłady świadczeń niepieniężnych

Proszono mnie w różnych miejscach o przykłady? Jak szeroko to określić?

Różnie. Wpisywałem już różne rodzaje tego typu świadczeń, np. świadczenie pomocy lekarskiej klientom spółki, prowadzenie ksiąg rachunkowych, wystawianie faktur, zarządzanie rozliczeniami.

Możesz skorzystać ze wzoru postanowienia o świadczeniach niepieniężnych z mojego sklepu. Dotyczy on klasycznych czynności administracyjnych wykonywanych w każdej spółce.

Co do zakresu to wskazuję zwykle w takim postanowieniu maksymalny zakres tygodniowy/miesięczny liczony w godzinach, wskazując jednocześnie, że szczegóły doprecyzuje porozumienie między spółką a wspólnikiem albo uchwała wspólników. Nigdy jeszcze żaden sąd rejestrowy nie podważał tego typu postanowień jako nieważnych lub nieskutecznych.

Czy powtarzające się świadczenia mogą być codziennie?

Tak, nie widzę przeszkód. Istotne jest to, aby nie miały one charakteru ciągłego. Świadczenie ciągłe trwa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Świadczeniem ciągłym jest np. stałe udostępnianie pomieszczenia dla spółki. Nie jest nim codzienne wykonywanie różnorodnych czynności. Co prawda jeden referendarz twierdził inaczej, ale w odpowiedzi przekonałem go, że jednak ja mam rację.

Czy w modelu cit estońskiego od 2022 takie wypłaty mogą być potraktowane jako przychody z ukrytych zysków?

Przez ukryte zyski rozumie się świadczenia pieniężne, niepieniężne, odpłatne, nieodpłatne lub częściowo odpłatne, wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, inne niż podzielony zysk, których beneficjentem, bezpośrednio lub pośrednio, jest udziałowiec lub podmiot powiązany bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tym udziałowcem, akcjonariuszem albo wspólnikiem. Tutaj  znowu diabeł tkwi w szczegółach. Konkretnie chodzi o to czy uznamy, że tego typu świadczenia wykonane są w związku z prawem do udziału w zysku. Z jednej strony można argumentować, że świadczenia z art. 176 ksh nie są związane z zyskiem. Tutaj argument jest taki, że Kodeks spółek handlowych wprost wskazuje, że za tego typu świadczenia należy się odrębne od zysku wynagrodzenie. Z drugiej, ponieważ te świadczenia w swojej istocie polegają na dostarczaniu spółce środków do budowania przychodów to istnieje pewien związek między ich wykonaniem, a osiąganym przez spółkę zyskiem.

Tutaj uważam, że istnieje ryzyko uznania ich za przychód z ukrytych zysków, ale na szczęście nie jest to aż tak problematyczne. Nie płacimy składki zdrowotnej od ukrytych zysków.

Powtarzające się świadczenia a VAT

Ponieważ ustawa VAT ma własną definicję działalności gospodarczej to powtarzające się świadczenia niepieniężne mogą być traktowane jako działalność gospodarcza dla celów VAT. Dlatego, jeżeli wypłacasz więcej niż roczny próg zwolnienia podmiotowego (200.000 zł) albo świadczysz taki rodzaj czynności, który jest wyłączony od zwolnienia to musisz się zarejestrować jako podatnik VAT. Z tego powodu bardzo ostrożnie należy podchodzić do wszelkich świadczeń doradczych dla swoich spółek. Doradztwo jest bowiem tę formą świadczenia, które zawsze podlega VAT o ile jest świadczone w sposób zorganizowany i powtarzalny.

Powtarzające się świadczenia niepieniężne a PIT

Na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych dominuje stanowisko, że powtarzające świadczenia niepieniężne stanowią przychód z tzw. innych źródeł. Oznacza to, że spółka nie pobiera zaliczek na podatek dochodowy, a wspólnik rozlicza podatek w zeznaniu rocznym. Nie będzie tak jednak w każdej sytuacji. Uważaj przede wszystkim jeżeli jednocześnie prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą a przedmiotem świadczeń z art. 176 ksh wchodzi w zakres tej działalności.

Czy masz jeszcze jakieś pytania?

Jeżeli masz jeszcze jakieś pytania i wątpliwości to dziel się nimi proszę w komentarzach. W miarę możliwości postaram się je rozwiać 🙂

Wzór postanowienia o świadczeniach niepieniężnych

Powtarzające się świadczenia niepieniężne wzór

Jeżeli szukasz wzoru postanowienia o powtarzających się świadczeniach niepieniężnych zachęcam do zapoznania się z oferowanym w blogowym sklepie produktem. Znajdziesz w nim opracowany wzór postanowienia umownego dotyczącego świadczeń. Starałem się w nim wpisać takie świadczenia, jakie wykonują członkowie zarządu lub inne osoby, które prowadzą sprawy spółki. Znajdziesz tam realizację kontaktów z klientami, czy firmami zewnętrznymi. Fakturowanie, rozliczenia. Dowiesz się też w jaki sposób elastycznie wypłacać wynagrodzenie na podstawie przepisu art. 176 Kodeksu spółek handlowych. Wesprzesz także w ten sposób moją działalność w blogosferze prawniczej. Wesprzesz także tego bloga, motywując mnie do dalszej wytężonej pracy 🙂

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Potrzebujesz mojej pomocy?

Skontaktuj się ze mną!

+48 (32) 764-15-80

kancelaria@opieka-prawna.eu

Błażej Sarzalski

Błażej Sarzalski

Radca prawny, wpisany na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, ekspert portalu Wyborcza.biz. Doradza w zakresie prawa spółek, a w szczególności tworzenia i przekształceń spółek handlowych oraz ich funkcjonowania.

Błażej Sarzalski

Błażej Sarzalski

Radca prawny, wpisany na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, ekspert portalu Wyborcza.biz. Doradza w zakresie prawa spółek, a w szczególności tworzenia i przekształceń spółek handlowych oraz ich funkcjonowania.

Zostaw komentarz

52 odpowiedzi

 1. Zastanawia mnie sytuacja, w której wspólnik będzie miał umowę o pracę w spółce z o,.o. której jest udziałowcem (w charakterze np. elektromontera), a w umowie spółki będzie wskazane, ze wykonuje prace na rzecz spółki np. doradcze czy marketingowe zgodnie z art. 176. Czy taka sytuacja jest możliwa?

 2. Dzień dobry, bardzo dziękuję za świetny oraz wartościowy artykuł. Mam pytanie czy do powtarzających się świadczń niepieniężnych oraz wynagrodzenia udziałowca na podstawie zapisów w umowie spółki będzie miała zastosowanie kwota wolna od podatku w wysokości 30 tyś. zł podczas rocznego rozliczenia? Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam

   1. Dzień dobry. Do kiedy należy zgłosić zmianę umowy w KRS po aktualizacji umowy spółki? Czy zmiana umowy wprowadzającą powyższe świadczenia musi być zawarta np do.konca poprzedzającego roku podatkowego np k 2021?

    1. Termin na zgłoszenie zmian w umowie spółki wynosi 6 miesięcy, ale tutaj ważna uwaga – umowa spółki zmieniona jest dopiero z dniem wpisu do KRS, ponieważ jest to jeden z nielicznych wpisów do KRS, który ma charakter prawnokształtujący. Co prawda istnieje też dobrze ugruntowany pogląd w doktrynie prawa, że do czasu rejestracji umowa co prawda nie jest ważna, ale ma skutek zobowiązujący w stosunku między wspólnikami albo wspólnikami, a spółką, ale nie liczyłbym na wyrozumiałość np. urzędów skarbowych dla wysublimowanej wykładni Kodeksu spółek handlowych.

     Wniosek?

     Zgłaszać jak najszybciej!

 3. Dzień dobry,
  czy do podjęcia uchwały w przedmiocie zmiany umowy spółki wprowadzającej właśnie powtarzające się świadczenia niepieniężne wymagane jest głosowanie tajne czy jawne? Jest to sprawa osobowa czy nie?

  1. Świetne pytanie 🙂

   Nie, nie jest to sprawa osobowa. Można by na ten temat szerzej dyskutować, ale klasycznie przyjmuje się, że sprawy osobowe to te, które dotyczą powołania, odwołania, zmiany stosunku prawnego dla organów spółki (zarząd, rada nadzorcza) lub jej pełnomocników powoływanych przez wspólników.

   Uchwała w przedmiocie zmiany umowy spółki, choćby dotyczyła udziałów jednego ze wspólników nie jest sprawą osobową (dotyczy ona zresztą obciążenia udziałów, a nie samego wspólnika, obowiązkami).

 4. Czy można założyć nową spółkę przez S24 (dla szybkiej rejestracji spółki) a w następnej kolejności zmienić statut notarialnie aby umożliwić wynagrodzenie za powtarzające się świadczenia niepieniężne. Jak to wygląda czasowo?

  1. Można, parafrazując klasyka: „Można. Gdyby to było złe to Bóg by inaczej świat stworzył.”

   Czasowo zależy to od sądu. W Warszawie na zmianę w umowie możemy poczekać dobre kilka miesięcy.

 5. Czy można określić świadczenia wspólnika w sposób widełkowy? Na przykład wspólnik będzie w każdym miesiącu świadczył usługi marketingowe w ilości od 40 do 160 godzin w miesiącu za wynagrodzeniem w wysokości 100 zł za godzinę?

 6. Dzień dobry,
  ponieważ pisze Pan konkretnie i bardzo przystępnym jezykiem pozwolę sobie zadać dwa pytania:
  1. jeśli spółka zajmuje się szeroko pojętym konsultingiem biznesowym(usługi doradcze dla swoich Klientów), to można zobowiązać wspólnika do świadczenia – usług konsultingowych (doradczych) na rzecz klientów spółki;
  2. czy w Pana ocenie określenie w umowie spółki, że dane czynności są świadczone – 1 raz w tygodniu, 2 razy w miesiącu, a co do wynagrodzenia zapis : z tytułu zrealizowanych świadczeń niepieniężnych Spółka zobowiązuje się wypłacać wskazanym Wspólnikom miesięczne wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Zarząd – będzie w porządku?? Z góry dziękuję i będę odwiedzała:-)

  1. Pani Aniu, dosyć konkretne pytania, niebezpiecznie zbliżające ten edukacyjny blog do porady prawnej. Generalnie nie widzę istotnych przeciwwskazań co do punktu 1, co zaś się tyczy punktu drugiego to pozwolę sobie nie skomentować i odesłać albo do innych moich wpisów na blogu albo do oferty komercyjnej kancelarii 🙂

 7. Panie Błażeju, czy istnieje ryzyko, że wynagrodzenie z tytułu art. 176 KSH (czyli przychód z innych źródeł), tj. te świadczenia niepieniężne, zostaną uznane za działalność nierejestrowaną, z której przychód przekracza 50% minimalnego wynagrodzenia…?

 8. Panie Mecenasie – czy w umowie odnoszącej się do 176 KSH trzeba podać nazwiska wspólników, którzy mają obciążone udziały czy można pisać ogólnie, że wszystkie udziały, wszystkich wspólników?

  1. Konieczna jest konkretyzacja udziałów, jeżeli wszystkie są obciążone tymi samymi obowiązkami to teoretycznie nie jest wymagane wskazywanie wspólnika z imienia i nazwiska

 9. Czy wypłacane wspólnikowi wynagrodzenie za powtarzalne świadczenia niepieniężne są kosztem dla spółki i można je odliczyć od podatku? Spotkałem się z dwoma rozbieżnymi opiniami i szczerze mówiąc trochę się pogubiłem…

 10. Czy do limitu 200.000 zł do VAT przy powtarzających się świadczeniach niepieniężnych liczymy sumę dochodów z tych świadczeń, dochodów z działalności i nieruchomości?

  1. Czy w ogóle liczymy to jest czasem kwestią sporną 🙂 \

   Z pewnością liczymy wspólnie limit dla działalności i świadczeń, co do nieruchomości może być różnie.

   1. Czy będąc zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny z powodu prowadzenia JDG i wykonując powtarzalne niepieniężne świadczenia na rzecz spółki to wynagrodzenie to podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT?

 11. Witam. W spółce z o.o chcemy zrobić aneks i wprowadzić świadczenia niepieniężne zgodnie z art. 176 ksh. Notariusz prosi o podanie konkretnego zapisu. Czy mogę prosić o przykład takiego zapisu, jak ma wyglądać?

  1. Pani Elu, prowadzę kancelarię prawną, a nie centrum bezpłatnych porad prawnych. Treści na moim blogu mają charakter edukacyjny, ale też są na takim poziomie ogólności, by nie stanowić porady prawnej, z pewnością nie przedstawię tutaj konkretnego wzoru takiego postanowienia, ale zapraszam do skorzystania z komercyjnej oferty kancelarii.

 12. Dzień dobry 🙂
  Bardzo ciekawa strona i artykuł. Jeśli mogę proszę o odpowiedź czy korzystając z art 176 KSH mogę również w swojej spółce zatrudnić się na umowę – zlecenie?

  1. Missuje Pan point 🙂

   To przecież właśnie chodzi o to, żeby się nie zatrudniać na zlecenie.

   1. …ale chodzi też o to aby być ubezpieczonym 🙂 i przy umowie zleceniu mamy taką możliwość stąd moje pytanie …..no chyba że jest lepszy sposób… 🙂

 13. Fantastyczny i wartościowy artykuł, dziękuję za niego!
  Czy świadczenie z tytułu art 176 musi być w stałej wysokości, czy można je jakoś uelastycznić? Wiele działalności ma charakter sezonowy, bądź opiera się na kilku dużych projektach w roku – ciężko tu o stały, równy dochód, który pozwoliłby na stałe i równe wypłaty. Z drugiej strony warto tego zysku tą drogą wydobyć z spzoo jak najwięcej. Ciężko pogodzić te dwie potrzeby – chyba, że jest własnie jakaś metoda na zmianę wysokości tej stawki, bez zmieniania umowy spółki?

  1. Powtarzające się świadczenia niepieniężne nie muszą być świadczeniami powtarzalnymi w regularnych cyklach, mogą być powtarzalne ale nieregularnie, stąd też nie ma konieczności aby były też stałe i równe wypłaty.

   Czy ktoś gdzieś pisał tutaj, że stawka za świadczenia ma być w umowie spółki?

 14. A ciekaw jestem, co w sytuacji, gdy umowa spółki zobowiązuje wspólników do konkretnych powtarzających się świadczeń, określa ich rynkową (nawet bez konkretnych kwot) wartość, a wspólnicy ich nie wykonują? Czy US mógłby stwierdzić, że skoro są zobowiązani do świadczeń, to je wykonują, a spółka im po prostu nie płaci, ergo – uzyskuje nieodpłatne świadczenie, które jest przecież opodatkowane? 🙂

  1. Nie sądzę, skoro nie wykonują, to nie wykonują. Niemniej trzeba zadbać o redakcję umowy spółki w taki sposób, aby odzwierciedlała jak najlepiej stan faktyczny. Jak nie wykonują przez pół roku to trzeba to odpowiednio zapisać w uchwale.

 15. Dzień dobry, czy udziałowiec spółki z o.o. zajmującej się obrotem nieruchomościami, niemający licencji pośrednika ani zawodu architekta, ale faktycznie zajmująca się pośrednictwem w zakupie i sprzedaży większości nieruchomości w spółce, tworzeniem projektów funkcyjnych i nadzorowaniem remontów i kontraktowaniem ekip remontowych i wszelkimi innymi kontaktami z klientami lub wykonawca usług może z tych tytułów otrzymywać wynagrodzenie ustalone po cenach rynkowych i zapisami w umowie spółki w wysokości procentowej od wartości kupna i/lub sprzedaży nieruchomości, robót budowlanych, oraz za m kw. projektowanej powierzchni i stawką ryczałtową za wizytę w ramach nadzoru na podstawie art. 176 k.s.h.?

 16. Dzień dobry,
  świetny, merytoryczny artykuł. Mam dwa pytania:
  1) czy wszystkie udziały wspólnika muszą być obciążone obowiązkiem powtarzających się świadczeń niepieniężnych czy może to być tylko część tych udziałów, ew. jaka ich część, jeżeli ma to jakieś znaczenie?
  2) co w sytuacji kiedy np. wspólnik ulega wypadkowi i nie może wykonywać świadczeń przed dłuższy okres czasu? Czy wtedy zapis w umówię spółki jest, ale świadczenia nie muszą być wykonywane, nie jest wypłacane w związku tym za nie wynagrodzenie?

  1. 1) Może być to część udziałów.
   2) Ponieważ te przepisy są kopią niemieckich sprzed wieku to nie jest to może najszczęśliwsza instytucja, niemniej jeżeli wspólnik nie jest w stanie wykonywać świadczeń to spółka ma do wyboru:
   – domagać się ich spełnienia,
   – rozważać inne cywilnoprawne wyjścia z sytuacji (np. wykonanie zastępcze),
   – zmienić umowę spółki
   – zaplanować tak te świadczenia, aby nie doszło do problemu w takiej sytuacji.

 17. Czy spółka może zawrzeć ze wspólnikiem umowę o powtarzające się świadczenia niepieniężne bez oznaczania tychże świadczeń w umowie spółki? Z jakimi wiązałoby się to konsekwencjami?

 18. Jaka jest różnica formalna w obciążeniu wszystkich udziałów wspólnika świadczeniem niepieniężnym, a obciążeniem np. jedynie 30% udziałów wspólnika w spółce?

  1. W tym, że obciążonych jest albo 30% albo wszystkie 🙂

   Konsekwencja jest taka, że przy sprzedaży owych 30% nabywca musi też wykonywać świadczenia.

 19. dzień dobry,

  Mam taką wątpliwość czy osoba, która jednocześnie jest w Zarządzie, jest udziałowcem, ma umowe o prace w tejze Spółce i bedaca na urlopie wychowawczym może świadczyć takie usługi? Są jakieś limity przychodów żeby nie kolidowało to z urlopem wychowawczym?

  Z gory dziekuje za odpowiedź.

  1. Też miałbym wątpliwości, szczególnie jeżeli czynności dotyczyłyby tego samego co umowa o pracę. To zbyt złożony temat na odpowiedź na forum.

 20. Witam. Bardzo wartościowy wpis i dużo teoretycznych informacji natomiast nurtuje mnie praktyczne stosowanie instytucji z 176 ksh – jak ewidencjonować te powtarzające się świadczenia niepieniężne? Czy tu wchodzą w grę jakieś protokoły z wykonanych czynności? Faktury? Co jeśli to osoba fizyczna ma świadczyć te „usługi” wtedy wyklucza się faktury. Co wtedy jest podstawą do wypłacenia i jak dokumentować tą pracę.

 21. Witam,
  Panie Błażeju, pojawiła się u mnie pewna wątpliwość. Oczywiście w temacie artykułu.
  Przyjmijmy sytuację, że Wspólnik zobowiązany zostaje w Umowie Spółki do powtarzających się świadczeń na rzecz Spółki, polegających na usługach doradczo-szkoleniowych. Związanych wprost z przedmiotem działalności Spółki (bo to może istotne). Niemniej opisanych w Umowie co do rodzaju i zakresu.
  Usługi te, świadczone miałyby być w siedzibie, z Pracownikami innego podmiotu, z którym Spółka ma zawartą umowę na świadczenie takich usług, ale i innych.

  Czy zachodzi ryzyko zakwalifikowania tego rodzaju sytuacji jako świadczenie usług nie na rzecz Spółki, ale na rzecz podmiotu trzeciego?

  1. Proszę mi pokazać, gdzie art. 176 ksh mówi o tym, że usługi mają być na rzecz spółki? 🙂 Z celu przepisu wynika, że mogą być na rzecz, ale też w interesie spółki.

   Przy okazji, sugeruję uważać z doradztwem. Bo przy art. 176 ksh i doradztwie będzie trzeba płacić VAT.

 22. Często czytam w różnych źródłach, że jeżeli otrzymuje się obecnie wynagrodzenie z tytułu powołania, a nastepnie dokonuje się zmian na wynagrodzenie z tytułu wspomnianego artykułu ksh to ZUS lub US może to podważyć jako działanie pozorne mające na celu ominięcie przepisów prawa. Czy coś Pan słyszał na ten temat ? Ma Pan swoje zdanie w tym temacie ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

O mnie

Zakładanie i rejestracja spółki z o.o.

Radca prawny, wpisany na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Od 2007 roku doradza w zakresie prawa spółek, a w szczególności rejestracji spółek, przekształceń przedsiębiorców i spółek handlowych oraz ich bieżącego funkcjonowania.

Poszukujesz gotowych rozwiązań prawnych?

Ostatnie wpisy

Przepisy

Tu się udzieliłem

Chcesz być ze mną na bieżąco?
Zapisz się na bezpłatny newsletter!