Czy do wniosku o wpis do KRS trzeba dołączyć umowę najmu?

Spółka z o.o.

Błażej Sarzalski

Radca prawny, od 2011 roku wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach pod numerem KT-2946, ekspert portalu Wyborcza.biz. Doradza w zakresie prawa spółek, a w szczególności tworzenia i przekształceń spółek handlowych oraz ich funkcjonowania.

Do wczoraj żyłem w przekonaniu, że do wniosku KRS W3 trzeba koniecznie dołączyć umowę najmu lokalu określającą miejsce będące adresem spółki. Do wczoraj, bo w praktyce zawsze ją dołączałem, nie budziło to większych kontrowersji.

Wczoraj jednak pogrążony w lekturze ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników odkryłem, że aby uzyskać numer NIP już od pewnego czasu nie trzeba składać w Urzędzie Skarbowym umowy najmu (bądź wskazywać innego tytułu prawnego do lokalu) ani umowy spółki* – co za tym idzie nie trzeba by też chyba tego robić w tzw. „jednym okienku” (tj. dołączać umowy najmu i dodatkowego egzemplarza umowy spółki).

Pamiętaj jednak, że obowiązek złożenia  umowy spółki z o.o. w urzędzie skarbowym wynika z przepisów k.s.h. i jest niezależny od złożenia wniosku o numer identyfikacji podatkowej. Zerknij na przepis:

Art. 171. Po zarejestrowaniu spółki zarząd powinien, w terminie dwóch tygodni, złożyć we właściwym urzędzie skarbowym poświadczony przez siebie odpis umowy spółki ze wskazaniem sądu, w którym spółka została zarejestrowana, oraz daty i numeru rejestracji.

Masz dwa tygodnie od dnia rejestracji spółki.

No, okej, ciekawa informacja Błażej, ale skąd ci się o tym przypomniało?

Otóż, okazuje się, że nie tylko ja żyłem w takim przekonaniu. Dzisiaj poprosiłem moją asystentkę o zaniesienie dokumentów rejestrowych jednej ze spółek do sądu rejestrowego. Jak zwykle panie w biurze podawczym są przemiłe i wiedzą wszystko. Nawet to, że trzeba dołączyć do wniosku umowę najmu.

Powiedziały o tym oczywiście mojej asystentce, sugerując, że będzie wezwanie do uzupełnienia braków…

Cóż, czekam z niecierpliwością 🙂

Update [7.12.2011]: jest wezwanie – do czasu usunięcia z ustawy o KRS przepisu art. 19b ust. 2 dołączajcie jednak umowę najmu 🙂

*wymóg dołączania umowy spółki i tytułu prawnego do lokalu wynikał z przepisu art. 5 ust. 4b ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników i zniknął z ustawy z końcem marca 2009 r.

Zainteresował Cię ten wpis? Potrzebujesz mojej pomocy albo konsultacji? Skontaktuj się ze mną!

Na wiadomości e-mail odpowiadam jeszcze tego samego dnia.

  81 comments on “Czy do wniosku o wpis do KRS trzeba dołączyć umowę najmu?”

  1. dr Dariusz Bucior | Prawo dystrybucji napisał:

   Ja umowę najmu dołączam, kierując się treścią art. 19b ust. 2 ustawy o KRS:

   W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do wniosku o pierwszy wpis do rejestru przedsiębiorców wnioskodawca dołącza w szczególności umowę spółki oraz dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w których znajduje się jego siedziba.

  2. Błażej Sarzalski napisał:

   Jak to szło? Lex posterior derogat legi priori?

  3. dr Dariusz Bucior | Prawo dystrybucji napisał:

   To znaczy?

  4. Błażej Sarzalski napisał:

   Zmiana w ustawie o ewidencji podatników była później, czyni ona bezsensownym wysyłanie do KRSu umowy najmu, bo tak naprawdę to urząd skarbowy nie ma nawet za bardzo prawa przyjmować czegoś takiego (chociaż pewnie przyjmuje).

  5. dr Dariusz Bucior | Prawo dystrybucji napisał:

   Oczywiście można postawić pytanie, czy regulacja ustawy o KRS jest sensowna, skoro ogólne zasady dotyczące NIP nie wymagają umowy najmu.

   Z punktu widzenia praktycznego jedynym sensownym rozwiązaniem jest jednak dołączanie umowy najmu, chyba że praktyka sądów rejestrowych ukształtuje się w innym kierunku.

   W kontekście tej umowy najmu mogę się podzielić jednym doświadczeniem/spostrzeżeniem. Kiedyś rejestrowałem dwa oddziały: oddział krajowy spółki polskiej oraz oddział polski spółki zagranicznej. W przypadku oddziału spółki polskiej nie załączyłem umowy najmu, uznając, że nie jest to „wniosek o pierwszy wpis do rejestru przedsiębiorców” – i u nas w Warszawie sąd zarejestrował oddział. W przypadku oddziału spółki zagranicznej wolałem nie ryzykować i umowę najmu załączyłem, gdyż oddział przedsiębiorcy zagranicznego jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o KRS i wniosek o wpis takiego oddziału należy chyba traktować jako „wniosek o pierwszy wpis”.

  6. Błażej Sarzalski napisał:

   No właśnie z punktu widzenia praktycznego zastanawiam się czy dostanę wezwanie do uzupełnienia tego braku.

   I w jakim trybie? Brak formalny uzasadniający stosowanie art. 130 kpc czy może przeszkoda wpisu? Czym tak naprawdę jest niedołączenie umowy najmu (jeżeli przyjmiemy, że rzeczywiście jest taki obowiązek)?

   Wg mnie nie jest przeszkodą wpisu do KRS, czy jest zatem brakiem formalnym innym niż te o których mowa w art. 19 ust. 1 i 2 ustawy o KRS? Nie jestem tutaj też przekonany, choć pewnie tak to trzeba by było klasyfikować.

   Te przepisy są w ogóle wadliwe z wielu względów – np. sytuacja gdy spółka w organizacji ma już NIP a jeszcze brak rejestracji – jaki jest sens (nawet przy założeniu, że umowa najmu jest konieczna) wymagać od niej takiej umowy?

   Zwiedziłem sobie też z ciekawości wiele stron urzędów skarbowych – wiele z nich żąda niestworzonych dokumentów przy nadawaniu numeru NIP bez żadnej podstawy prawnej. Ja natomiast jestem dumny z mojego urzędu skarbowego w Dąbrowie Górniczej – tam wystarczy według opisu procedury sam formularz.

  7. Paweł Judek | blog o prawie transportowym napisał:

   Pan Dariusz jak zwykle ma rację i znów mnie ubiegł 🙂 Obowiązek dołączenia umowy jak najbardziej istnieje, a składając wniosek do KRS należy kierować się przede wszystkim zapisami ustawy o KRS. Oczywiście jest to niekonsekwencja ustawodawcy, ale nie pierwsza i nie ostatnia. Wniosek należy więc uznać za zawierający braki formalne i są to braki inne niż w art. 19 ust. 1 i 2, a więc będzie wezwanie do uzupełnienia braków.

   Nie wiem też, Błażeju, dlaczego masz wątpliwości czy to przeszkoda, czy brak formalny. Przecież art. 19b ust. 2 określa to, co należy dołączyć do wniosku, czyli wskazuje na jego wymagania formalne.

   Z przepisami o załączaniu umowy jest jeszcze inny – dużo większy problem. Jak bowiem umowę ma zawrzeć np. spółka komandytowa, która przecież nie ma fazy w organizacji, a przed wpisem do rejestru nie istnieje. Zawierane są więc umowy pomiędzy podmiotami nieistniejącymi, więc siłą rzeczy nieważne, ale to nikomu nie przeszkadza – liczy się papier 🙂

  8. dr Dariusz Bucior | Prawo dystrybucji napisał:

   @ Paweł Judek

   Panie Pawle, niestety nie zawsze mam rację… 🙂

   Przykładowo: wskazany przez Pana problem z zawarciem umowy najmu przez spółkę komandytową w fazie organizacyjnej rozwiązałem w sposób następujący (w książce: Meritum. Prawo spółek) – przed wpisem spółki do rejestru (wypowiedź dotyczyła bezpośrednio spółki jawnej) spółka nie ma podmiotowości prawnej, a podmiotami rzeczywiście działającymi są wspólnicy tej spółki = mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. W tym zakresie (tzn. w zakresie reżymu majątkowego) należy stosować do niej przepisy o spółce cywilnej. Z chwilą wpisu do rejestru na spółkę przechodzą wszystkie prawa, nabyte przez wspólników w fazie organizacyjnej, oraz wszystkie zobowiązania zaciągnięte przez wspólników – sukcesja uniwersalna, a to na podstawie art. 26 par. 5 KSH stosowanego w drodze analogii.

   Przypuszczam, że takiej interpretacji by Pan nie podzielił?

  9. Paweł Sikora napisał:

   Ja na ten przykład bym nie podzielił poglądu dr Buciora, bo to jednak trochę zbyt fantazyjna interpretacja (ale to oczywiście wyłącznie moje zdanie), a to swoiste „domniemanie spółki cywilnej” do mnie nie przemawia. Łatwiej i (zapewne) pewniej jest zawrzeć w umowie odpowiednią klauzulę przekształceniową – bazując na ogólnych zasadach KC.

  10. dr Dariusz Bucior | Prawo dystrybucji napisał:

   @ Paweł Sikora

   Panie Pawle, pogląd, że zakresie reżymu majątkowego do spółki osobowej w organizacji można stosować przepisy o spółce cywilnej jest mocno w literaturze reprezentowany (Szajkowski, Szumański, Kidyba, Herbet).

   I nie chodzi tu o „domniemanie” spółki cywilnej, tylko o stosowanie w pewnym zakresie przepisów o tym typie spółki. Bo jeżeli przyjmujemy, że: a) handlowa spółka osobowa podmiotowość uzyskuje z momentem wpisu; b) w chwili zawarcia umowy spółki powstaje już stosunek spółki między wspólnikami, to konsekwentnie trzeba przyjąć, że majątek takiej spółki przed wpisem objęty jest wspólnością – co może chyba uzasadniać stosowanie w tym zakresie przepisów o spółce cywilnej.

   Jest również reprezentowany pogląd (Sołtysiński, Naworski), że spółka osobowa po wpisie jest kontynuatorem spółki osobowej w organizacji.

   W mojej ocenie teza o kontynuacji może znaleźć uzasadnienie w stosowanym analogicznie art. 26 par. 6 KSH – a to z uwagi na podobieństwo obydwu sytuacji.

   Osobiście dużą wagę przykładam do założenia, że ustawodawca jest w swych ocenach konsekwentny – preferuję zatem takie rozwiązania interpretacyjne, które prowadzą do spójności ocen przypisywanych ustawodawcy.

  11. Paweł Judek | blog o prawie transportowym napisał:

   @ Dariusz Bucior

   Trafnie Pan odczytał moje poglądy 🙂 Rzeczywiście wskazane interpretacja do mnie nie przemawia. Po pierwsze ma ona niewielkie podstawy w przepisach. Stosowanie analogii, nawet jeśli jest to analogia legis, powinno być dokonywane z dużą ostrożnością w przypadkach gdy przemawiają za tym istotne względy. W tym przypadku takiej potrzeby nie widzę. Trudno bowiem mówić o luce w przepisach – po prostu na określonym etapie spółka jeszcze nie istnieje i nie może podejmować żadnej działalności.
   Po drugie przyjęcie takiej interpretacji wywołałoby szereg skutków całkowicie sprzecznych z istotą spółek osobowych. Przykładowo tuż po zawarciu spółki komandytowej i wniesieniu wkładów przez komandytariuszy a przed rejestracją komplementariusz zaciąga wysokie zobowiązanie w imieniu spółki. Jeśli do tego etapu przyjmować by przepisy o spółce cywilnej, komandytariusze ponosiliby pełną odpowiedzialność za te zobowiązania, mimo że ich celem było właśnie uniknięcie tej odpowiedzialności w ramach spółki komandytowej.

   Z tego względu uważam, że teoria jest nieco naciągana, ale rzecz jasna jest to tylko moje zdanie 🙂

  12. dr Dariusz Bucior | Prawo dystrybucji napisał:

   Ograniczę się do kilku spostrzeżeń – bo nie wiem, czy nasza dyskusja nie będzie stanowić nadużycia gościnności gospodarza tego bloga… :):

   1) zgodnie z – chyba panującym – poglądem nauki prawa spółek spółka osoba, przynajmniej jako stosunek prawny między wspólnikami, istnieje już przed wpisem do rejestru; w związku z tym pojawia się problem jak wyjaśnić funkcjonowania tej spółki w obrocie;

   2) rozwiązanie, zgodnie z którym komandytariusz odpowiada bez ograniczenia za zobowiązania zaciągnięte w fazie przedrejestracyjnej, nie jest „całkowicie sprzeczne z istotą spółek osobowych”. Rozwiązanie takie na pewno było przyjmowane na gruncie KH (np. A. Kappes), a i funkcjonuje w innych porządkach prawnych (Niemcy, Austria) – z uwagi na potrzebę ochrony osób trzecich;

   3) z tego co widzę w Systemie prawa prywatnego, t. 16, A. Szumański też stosuje tutaj w drodze analogii przepisy o przekształceniu spółki, tyle że nie art. 25 par. 5, lecz art. 553 KSH.

   Całe zagadnienie jest moim zdaniem bardzo skomplikowane, przez ustawodawcę nie przemyślane, w literaturze nie wyjaśnione – i na pewno go w ramach tej dyskusji nie rozstrzygniemy… 🙂

  13. Paweł Judek | blog o prawie transportowym napisał:

   @ Dariusz Bucior

   Gospodarz na pewno się nie obrazi – wydaje się, że cieszą go dyskusje pod poszczególnymi wpisami 🙂

   Przejrzałem ponownie przepisy i treść art. 25(1) par. 2 KSH zdaje się się przychylać do Pańskiej interpretacji, choć odpowiedzialność na szczęście będzie tylko osób działających za spółkę, a tym samym komandytariusze mogą raczej spać spokojnie.

   Znów miał Pan rację 🙂

  14. Błażej Sarzalski napisał:

   Ależ ja zachęcam do dyskusji i bardzo mnie ona cieszy. Chwilowo tylko trudno mi w niej uczestniczyć, gdyż nie mam dostępu do komputera, a smartfon mimo zaawansowania, jednak nie pozwala na dluższe teksty 🙂

   Ale jak tylko wrócę to chętnie napiszę o moich doświadczeniach z umową najmu w spolce komandytowej.

   Napisze tez szerzej dlaczego uwazam, ze ten przepis o umowie najmu powinien być wykładany celowościowo i umowy nie powinno sie dolaczac.

   Tymczasem pozdrawiam z krolewskiego Sandomierza 🙂

  15. Paweł Sikora napisał:

   @ dr Dariusz B.
   ad 1) z tym statusem to oczywiście jest problem (dosyć zabawnie ujmuje to Kidyba – „przedspółka jawna”, bardzo odkrywcze 🙂 ). Art. 25(1) par. 2 KSH mówiąc o „działaniu w imieniu spółki po zawiązaniu, a przed wpisem” nie ułatwia sprawy, natomiast dla mnie nadal brak jest podstawy dla generalnej sukcesji z tej „przedspółki” na „spółkę” (podstawa per analogiam jest nieco słaba). Analogia z art. 26 par. 5 KSH nie jest moim zdaniem rozwiązaniem, bo to pewna nadinterpretacja milczenia ustawodawcy w zakresie regulacji podobnej do art. 12 KSH ale dla spółek osobowych. I tutaj – w zakresie tej spójności – możnaby zastanawiać się nad intencjami ustawodawcy, który jak widać chciał, ale nie do końca (tak jak z tą KSSiP w Krakowie, ale jednak trochę w Lublinie, ale jednak nie do końca w Lublinie 😉 )

   Natomiast żeby była jasność – rozumiem intencję
   Pana propozycji i jest ona godna rozważenia. I to nawet bardziej niż wspomniana spółka osobowa w organizacji 🙂

   Pozdrawiam

  16. Błażej Sarzalski napisał:

   @Paweł Judek, Dariusz Bucior:

   Ja z praktyki a propos kwestii umowy najmu sp. k. w fazie „przedspółki” rozwiązałem to niedawno tak:

   1) umowa najmu między wynajmującym a wszystkimi wspólnikami,
   2) klauzula, w której najemcy oświadczają, że działają w imieniu nowo zawiązanej spółki (art. 109 par. 2 ksh),
   3) klauzula przenosząca prawa i obowiązki z umowy najmu ze wspólników na spółkę z chwilą rejestracji wzbogacona aneksem do umowy zawartym już po rejestracji.

   Na pewno nie można przyjmować idei spółki komandytowej w organizacji, bo to ogólnie contra legem. Niewątpliwie mamy do czynienia ze stosunkiem prawnym między wspólnikami, którzy zobowiązali się do określonych działań, na zewnątrz jednak nie mogą występować jako odrębny podmiot, ale muszą działać jako wspólnicy. To chyba nie ulega dyskusji.

  17. Błażej Sarzalski napisał:

   Co zaś się tyczy ogólnie obowiązku dołączania umowy najmu wynikającego teoretycznie z art. 19b ust. 2 to przepis jest tak skonstruowany, że w przypadku każdego pierwszego wpisu do rejestru, nawet w sytuacji gdy zgłasza się zgłoszenie aktualizacyjne NIP (wskazując, że uzyskało się już NIP dla spółki w organizacji), trzeba by było mimo to dołączać umowę najmu.

   Nie spotkałem się jeszcze z sytuacją, żeby sąd rejestrowy żądał w wypadku zgłoszenia aktualizacyjnego umowy najmu. Co za tym idzie – sądy interpretują ten przepis celowościowo – celem jego było usprawnienie procedury uzyskania NIPu (abstrahując już od tego, że nigdy tego celu nie realizował) poprzez bezpośrednie składanie dokumentów w jednym organie państwowym, skoro zaś drugi organ nie wymaga tych dokumentów, to odpadł jego cel. Czemu więc w przypadkach pierwszej rejestracji ze zgłoszeniem identyfikacyjnym przepis ma być wykładany dosłownie, a w przypadkach gdy jest zgłoszenie aktualizacyjne, sądy wykładają go celowościowo?

   I jeszcze lepszy news – orientowałem się jak to jest w praktyce przy rejestracji spółek osobowych. Otóż w wielu przypadkach sądy ignorują obowiązek dołączania tego typu umów wynikający z art. 19b ust. 2 do wniosku rejestracyjnego i nie wzywają do uzupełnienia tego braku.

  18. Błażej Sarzalski napisał:

   Wracając do tematu – wezwali, no cóż – SR Kce-Wschód nie jest jeszcze gotowy na moje koncepcje – w każdym bądź razie dla szybkości postępowania lepiej dołączać taką umowę.

   1. Ania napisał:

    Dzień dobry, proszę o informację co powinnam zrobić jeżeli rozwiązałam umowę najmu z spółka akcyjna, wypowiedzenie podpisał prezes, minął prawie rok i adresu nadal nie wykreślił z KRS. W rozwiązaniu umowy był zapis że z dniem rozwiązania umowy zobowiązany jest do wykreślenia adresu z wszystkich rejestrów .

    1. Błażej Sarzalski napisał:

     Należy o tym zawiadomić KRS.

  19. Mariusz W. napisał:

   Witam,

   A jak wygląda sytuacja podczas rejestrowania spółki z o.o. w trybie S24? Właśnie parę dni temu zarejestrowałem spółkę w KRS przez Internet i nie jestem pewien czy poza wzorem podpisu zarządu (1 osobowego) nie powinienem też dołączyć umowę najmu.

  20. Błażej Sarzalski napisał:

   @Mariusz: Umowy najmu może żądać Urząd Skarbowy, chociaż brak po temu wyraźnej podstawy prawnej. W sądzie składa się tylko wzory podpisów i oświadczenie o wniesieniu kapitału zakładowego.

  21. Michał Zimniewicz napisał:

   Witam,
   ja też jestem świeżo po rejestracji przez S24. W sądzie nie wymagali, ale uczepił się oczywiście US. Po moich dociekaniach jako podstawę wskazał art. 19b ust. 2 ustawy o KRS – „miał Pan obowiązek mimo S24 złożyć umowę w sądzie, a umowa miała dalej trafić do nas, a nie trafiła – trzeba uzupełnić brak”. Naciągane, ale cóź…

  22. Michał Zimniewicz napisał:

   A czy art. 19b ust. 1c ustawy o KRS nie znosi przypadkiem m.in. ust. 1 w przypadku spółek S24, a co za tym idzie także ust. 2 powołującego się na nieobowiązujący ust. 1?

  23. Błażej Sarzalski napisał:

   Z pewnością w przypadku S24 znosi obowiązek przedstawiania umowy najmu w sądzie, co za tym idzie nie ma podstawy prawnej do żądania jej przez Urząd Skarbowy, ale to i tak nic nie zmienia, bo polskie urzędy mają tendencję do działania bez podstawy prawnej…

  24. Grzegorz napisał:

   Witam,
   w temacie załączania umowy najmu czy też nie, to chyba jest dowolność w tej kwestii. Np. jak ja rejestrowałem spółkę, to dołączyłem i było ok, ale np. pomagałem założyć spółkę znajomej i ona oczywiście zapomniała o umowie najmu i co? Przeszła rejestracja, nawet US nie chciał uzupełnień… Wszystko miało miejsce we Wrocławiu, tylko w dwóch różnych wydziałach. Teraz zakładam spółkę w Poznaniu i nie poszła umowa najmu, zobaczymy czy oni to przepuszczą czy nie (ogólnie to właśnie US się dopominają o ten papier dodatkowy, ale im zawsze papieru mało :))

  25. Adam napisał:

   ponarzekam teraz ja 🙂
   KRS w Lublinie poprosił mnie stanowczo abym załączył do wniosku o wpis (oprócz wielu innych zbędnych dokumentów typu ZUS/US i umowy najmu na lokale Oddziałów!!) umowy sprzedaży udziałów
   problem mam tego typu – nie chcę ujawniać całemu światu (akta są jawne) za ile sprzedałem moje udziały… i co teraz?

  26. Błażej Sarzalski | Odszkodowania komunikacyjne napisał:

   To rzeczywiście dziwne, że czegoś takiego chciał, biorąc pod uwagę, że udziałami nie można rozporządzać przed zarejestrowaniem spółki…

  27. Adam napisał:

   Witam
   Czy w wypadku zawarcia w umowie spółki informacji o obowiązku świadczenia przez jednego wspólników nieodpłatnego udostępnienia pomieszczenia na cele działalności gospodarczej, zawieranie dodatkowej umowy jest konieczne?
   Z poważaniem

  28. Błażej Sarzalski | Odszkodowania komunikacyjne napisał:

   Zasadniczo nie, ale uważam, że wiele zależy od tego jak zredagowano daną umowę.

  29. Paweł napisał:

   Sąd Rejonowy w Toruniu również wymaga – sprawa sprzed kilku dni – złożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienie do korzystania z lokalu.

  30. Marek napisał:

   Witam,
   W przyszłym tygodniu wybieram się właśnie do US ze wszystkimi dokumentami i oczywiście umową najmu(żeby mnie nie ścigali 🙂 Czy w umowie najmu musi być podana kwota za wynajem? Jeśli będę użyczał pokój od narzeczonej(która jest właścicielem), to jak to najprościej rozwiązać?
   Nie chciałbym płacić US podatku 🙂
   Pozdrawiam

  31. Błażej Sarzalski | Odszkodowania komunikacyjne napisał:

   @Marek: Umowa najmu jest umową odpłatną więc kwota musi być, umowa użyczenia jest umową nieodpłatną, więc kwoty być nie musi, ale spółka musi liczyć się z tym, że osiągnie przychód z nieodpłatnych świadczeń polegających na bezpłatnym korzystaniu z lokalu.

  32. Paweł napisał:

   Witam.
   Przymierzam się do zarejestrowania jednoosobowej spółki z o.o. Jedyny wspólnik, chciałby aby jego dom był siedzibą tejże spółki. Ma akt własności, jest współwłaścicielem domu wraz z żoną. Czy do wniosku wystarczającym będzie załączyć akt własności, czy też powinna być sporządzona umowa np. użyczenia (zawarta – jeśli się nie mylę – z pełnomocnikiem jednoosobowej sp. z o.o. w organizacji)?
   Świetny, przystępnie redagowany blog 🙂

  33. Błażej Sarzalski napisał:

   Panie Pawle, musi być umowa użyczenia/najmu/dzierżawy nieruchomości.

   Dziękuję za miłe słowa! 🙂

  34. Andrzej napisał:

   A jak z Waszej praktyki prezentuje się składanie umowy w formie kopii?

  35. Błażej Sarzalski napisał:

   Nigdy tego nie robię 🙂 Zawsze wrzucam oryginał.

  36. AgnieszkaW napisał:

   Dzień dobry.
   A co w przypadku jeśli wspólnik nie jest właścicielem mieszkania, sam je wynajmuje. Ma zgodę z administracji na prowadzenie dg w mieszkaniu. Czy w tej sytuacji może podnająć część mieszkania Spółce (spisać umowę najmu i pokazać ją w sądzie)?
   A może w umowie wpisać na podst. art.176 KSH doatkowy obowiązek osobisty wpólnika niezwiązany z udziałami właśnie „nieodpłatne udostępnienie lokalu na cele dg”?
   Proszę o pomoc, bo nie wiem jak to rozgryźć.

  37. Błażej Sarzalski napisał:

   Jeżeli ma prawo oddania w odpłatne lub nieodpłatne użytkowanie to może także oddać spółce w najem/użytkowanie taki lokal.

  38. AgnieszkaW napisał:

   Jeśli prezes zarządu i wiceprezes są też jedynymi wpólnikami to umowę użyczenia lokalu, podpisują przez pełnomocnika.
   Spółka ma wtedy przychód w postaci czynszu ustalonego proporcjonalnie do zajętej powierzchni.
   Jeśli to wszystko tak można rozwiązać to bardzo dziękuję Panu za podpowiedź.
   Życzę miłego dnia i pozdrawiam.
   Agnieszka W.

  39. ALINA napisał:

   Jak sie prezentuje rejestracja oddzialów w przypadku przedsiebiorstw np. banków i zwiazanym z tym obowiązkiem posiadania tytułu do lokalu wszak czynności wykonywane w banku wiążą się z czynnościami bankowymi firmy macierzystej.
   Czy jest wymagany Regon dla oddziałow?
   Skoro przedsiebiorca deklaruje we wpisie do KRS ze prowadzi dg to tym samym musi okresilc zasieg terytorialny. W przypadku okreslenia cała Polska musi miec swoje placowki w posaci np. oddzialów. Spotkalam sie z takim przypadkiem, ze oddział nie figuruje w KRS a pełnomocnik mija się z prawdą do reprezentowania banku jako pełnomocnik nie wykazuje przy tym swojego umocowania od przedsiebiorcy. Ustawa o sdg precyzuje tworzenie oddzialow dla podmiotow zagranicznych wyłacznie. To co, jest z tymi oddzialami. Podlegają ujawnieniu w KRS i tworzeniu przez banki, i czy nalezy wystepowac o Regon a jezeli tak, to dlaczego przeepisy bankowe nie przystaja do ustawy o dg w tworzeniu oddziałow ?

  40. Błażej Sarzalski napisał:

   @Alina: Pytanie wykracza poza zakres bloga, proszę rozwazyc skorzystanie z komercyjnej oferty kancelarii.

  41. ALINA napisał:

   Dzieki ale nie skorzystam albowiem temat jest nieaktualny. Rozwiazalam go sama, ale musze przyznac, ze blog jest wytrawny i interesujacy. Naprowadzil mnie.

  42. Piotr napisał:

   @Błażej
   Bardzo eleganckie rozwiązanie podałeś w komentarzu z 13 listopada 2011 o 17:02. Pożyczam w spółce jawnej, którą właśnie rejestruję. Przedtem dawałem zawsze jakieś umowy na spółkę (której oczywiście nie było) i modliłem się, żeby jaśnie referenendarze nie zaczęli kombinować. Dzięki 🙂

  43. Błażej Sarzalski napisał:

   @Piotr: Miło mi

  44. Grzegorz napisał:

   Witam,
   A ja mam pytanie od strony właściciela nieruchomości – mam lokal biurowy, który aktualnie jest zbyt duży na moją firmę i chcę jego część wynająć. Czy mogę w jakiś sposób w umowie najmu zastrzec, że nie zgadzam się na rejestrowanie spółki w wynajmowanym lokalu. Chodzi mi o sytuacje spółek widmo, które są zakładane i po jakimś czasie kontakt z właścicielami się urywa, a na adres przychodzą wezwania z różnych organów/komornicy itd. Podobno jest ogromy problem, aby taką spółkę wyrejestrować z KRS, jeśli nie ma kontaktu z zarządem takiej spółki.

  45. Błażej Sarzalski napisał:

   @Grzegorz: Jeżeli nie zgadza się Pan na rejestrowanie spółek w Pana lokalu to obawiam się, że nie za bardzo znajdzie Pan klienta na taki lokal, przynajmniej „spółkowego”.

   Oczywiście takie zastrzeżenie jest możliwe, ale tak czy siak adres ten zostanie zgłoszony do urzędu skarbowego jako jedno z miejsc wykonywania działalności.

  46. Adam napisał:

   Ha – udało mi się wygrać w WSA sprawę przeciwko US i IS o nienadanie NIP-u – ze względu na wirtualizację biura złośliwi urzednicy zrobili 3 razy nalot na siedzibę i odmówili nadania nipu argumentując że spólka nie istnieje…
   Izba Skarbowa nie zgodziłą się ze zdaniem US ale podtrzymała decyzje odmowną…. ciekawe czy złożą skargę kasacyjną 😀

  47. Błażej Sarzalski napisał:

   @Adam: Gratuluję 🙂

  48. Michał napisał:

   Ciekawe jak kwestia umowy najmu wygląda po ostatniej nowelizacji ustawy o KRS, a konkretnie w związku z nowym brzmieniem art. 19 b (uchylono m.ni. art. 19 b ust. 2.) W mojej opinii w obecnym stanie prawnym „odpadł” obowiązek składania wraz z wnioskiem o rejestrację sp. z o.o. dokumentu potwierdzającego uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w których znajduje się siedziba spółki. W zgłoszeniu NIP-8 również nie ma żadnej informacji na ten temat.

   1. Błażej Sarzalski | Rejestracja spółki w Delaware napisał:

    Słusznie Pan uważa, że ww. obowiązek „odpadł”.

  49. Asia napisał:

   Witam,

   interesuje mnie kwestia uzyczenia lokalu mieszkalnego do ktorego posiadam prawo najmu z miasta:

   chcce zarejestrowac spolke w s24 na adres w/w mieszkania ?

   przygotowalem sobie umowe uzyczenia pomiedzy mna a spolka (bede udzialowcem oraz czlonkiem zarzadu – natomiast w imieniu spolki umowe ze mna podpisze prezes)

   jak to jest w praktyce ? moga zazadac ode mnie jako najemcy mieszkania z miasta do wgladu ?

   inna sytuacja bylaby gdybym miala mieszkanie wlasnosciowe…

  50. Błażej Sarzalski napisał:

   Ten wpis stracił na aktualności z dniem 1 grudnia 2014 r.

   Natomiast zwróciłbym uwagę na postanowienia tej umowy (czy nie zawierają zakazu oddawania w najem lub użyczenie innym podmiotom).

   1. Asia napisał:

    tzn ze w ogole nie wymagaja juz umowy najmu lokalu od spolki ?

    jezeli chodzi o umowe lokalu miadzy mna a miastem, mam zapis w kwestii uzyczenia : wymagana zgoda na pismie od wynajmujacego, tylko jak sie to ma do tego, jezeli ja bede wlascicielka spolki zoo?
    czyli de fakta sama sobie uzyczam lokalu

    z tym pisem od wynajmujacego (miasta) nie ma problemu, tylko wszystko bedzie trwalo….a mnie zalezy na czasie

  51. Agnieszka napisał:

   Witam,
   Jeśli masz pisemną zgodę od wynajmującego na to, aby spółka swoją siedzibę miała w danym lokalu to spisujesz umowę użyczenia, którą podpisujesz ty (jako użyczający )oraz w imieniu spółki powołany do tego celu pełnomocnik.
   Pamiętaj, że wartość tego użyczenia jest dla spółki przychodem podatkowym.

  52. Asia napisał:

   wszystko rozumiem tylko mnie interesuje moment zalozenia spolki na dzien dzisiejszy nie mam zgody wynajmujacego, kwestia zlozenia podania o taka zgode….tylko wszystko trwa

   chcialabym zarejestrowac spolke jak najszybciej juz dzis….trzeba przedstawiac ta zgode?

   na te zgode pewnie bede czekala miesiac czasu

  53. Agnieszka napisał:

   Nie takiej zgody nie trzeba przedstawiać. Potrzebna jest tylko umowa użyczenia.

  54. Agnieszka napisał:

   Ale przy zakładaniu spółki w systemie S24 nie jest potrzebna taka umowa. Składając potem dokumenty do US trzeba załączyć taką umowę.

  55. Adam napisał:

   Witam wszystkich.

   Przymierzam się do założenia własnej spółki i trafiłem na tego bloga. Nawiasem mówiąc, bardzo rzetelnego i treściwego, bo komentarze pod artykułami nadają się na osobny materiał i to nie jeden.

   Z mojej strony chciałbym spytać, czy doszło już do jakichś zmian mentalnościowych w US w kwestii „wymagania” załączania umowy najmu do reszty dokumentacji? Chcę wynająć jako sp. z o.o. część mieszkania od swojej narzeczonej, ale nie mam jeszcze tej spółki zarejestrowanej. Pytanie, czy nadal trzeba tak kombinować jak tutaj Państwo przytoczyli swoje przykłady, czy coś się zmieniło (najlepiej na lepsze 🙂 ).

   Jeszcze inne pytanie jakie mnie dręczy. Czy zakładając spółkę z kimś, np. z narzeczoną, mogę/możemy od niej jako właściciela nieruchomości wynająć część mieszkania określając w umowie najmu, że koszty związane z utrzymaniem mieszkania (media, itp.) są po stronie właściciela, a spółka jako taka zobowiązuje się jedynie do płacenia czynszu (odstępnego)? Jednocześnie właściciel, czyli narzeczona przyjęłaby skalę podatkową (nie ryczałt) jako preferowaną formę opodatkowania za wynajem. Czy w świetle prawa jest to czyste zagranie? Część wynajmowana miałaby pełnić rolę siedziby spółki. Zakładam, że spółdzielnia wyraża zgodę na ustanowienie siedziby spółki w obrębie budynku mieszkalnego.

   Dziękuję z góry za odpowiedzi. 🙂

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Doszło do takich zmian, że odebrano urzędom skarbowym prawo nadawania NIPów 😉 Z pożytkiem dla wszystkich…

    Co do kwestii najmu to w zasadzie jest to możliwe.

   2. Grzegorz napisał:

    Fakt, NIP nadawany jest bardzo szybko, ale umowa najmu i tak musi być wysłana podczas rejestracji do KRS, przynajmniej we Wrocławiu. Czyli po podpisaniu aktu notarialnego spółka z o.o. w organizacji podpisuje takową umowę z wynajmującym i tyle.

    1. Błażej Sarzalski napisał:

     Nie musi, nie ma takiego przepisu.

     1. Grzegorz napisał:

      A to niech spróbuje, wniosek odrzuci KRS jako że pełni funkcję jednego okienka, a zrobi to ponieważ…
      „Art. 8c. 1. Naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję o odmowie nadania NIP w przypadku:
      1) braku możliwości potwierdzenia tożsamości lub istnienia podmiotu;”
      Jeśli podmiot nie ma siedziby, to wystarczający powód, żeby stwierdzić, że nie da się potwierdzić istnienia podmiotu.
      Ja piszę jaka jest praktyka, a z takowym problemem spotkałem się również w urzędzie skarbowym jeśli chodzi o spółkę cywilną, urząd nakazał przynieść umowę najmu w przeciwnym razie odmówi nadania nr NIP.

  56. Błażej Sarzalski napisał:

   Praktyka mi obca, wręcz nieznana,nie chce mi się wierzyć. KRS od prawie roku nie ma prawa wymagać umowy najmu. Było tak przed 1 grudnia 2014. Więc jak trafi na mnie to wyprostuje. Mogę prosić o jakiś skan zarządzenia na priv?

  57. Wojciech napisał:

   Witam i dziękuję bardzo za ogromny zasób cennych informacji, jakim jest ten blog.

   Moja wątpliwość dotyczy kolejności dokonania czynności związanych z rejestracją spółki z o.o. Czy mogę najpierw dokonać rejestracji w trybie S24, a następnie mając już potwierdzenie rejestracji podpisać umowę najmu?

   Czy US przy składaniu NIP-8 może zakwestionować, że umowa najmu rozpoczyna się z datą późniejszą niż rejestracja spółki pod wskazanym adresem?

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    W S24 inaczej się nie da 🙂

    1. Michał napisał:

     Panie Błażeju,
     czysto teoretycznie – czy z chwilą złożenia wniosku w S24 nie powstaje spółka w organizacji, która po kilku godzinach (po zarejestrowaniu przez sąd) staje się pełnoprawną spółką? (art. 161 nie precyzuje formy zawarcia umowy spółki, a S24 jest jedną z tych form).

     Czyli – chcąc być „hiper-dokładnym” – składam wniosek w S24, zawieram umowę najmu jako spółka w organizacji, sąd rejestruje spółkę – w efekcie umowa najmu obowiązuje już od (a nawet przed) zarejestrowania spółki w KRS.

     1. Błażej Sarzalski napisał:

      Tak, powstaje, żadne przepisy tego nie wyłączają.

   2. Kamil napisał:

    Witam,
    Mam pytanie o stronę techniczną. Przy zakładaniu spółki z o.o. przez S24 musimy juz podać adres spółki. Jeak nikt nie podpisze umowy ze spółką która jeszcze nie istnieje.
    Z tego wynika że przed przystąpieniem do rejestracji spółki powinniśmy się umówić z wynajmującym na tzw „twarz” ze jak założymy spółkę to wtedy podpiszemy umowę? Jaką datę wpisać na umowie?
    Istnieje możliwość aby spółka miała siedzibę w lokalu najmowanym przez jednego ze wspólników?

    1. Błażej Sarzalski napisał:

     Albo na „gębę”, albo umowa przedwstępna ze wspólnikami, albo po zawarciu umowy spółki w trybie elektronicznym (tj po złożeniu podpisów) – umowa najmu na spółkę w organizacji.

  58. Joanna napisał:

   Panie Błażeju, a jak to wygląda od strony wynajmującego mieszkanie? Mój lokator ( umowa najmu krótkoterminowego, notarialna a więc tylko na cele mieszkalne, jest czasowo zameldowany ) zarejestrował sp. z o.o.z adresem mojego mieszkania. Bez mojej zgody i wiedzy. Chce też abym wystawiała mu faktury za najem, gdzie jako nabywca ma być jego imię i nazwisko oraz nazwa jego spółki. W umowie najmu było zastrzeżenie, że nie można w nim prowadzić działalności pod rygorem natychmiastowego wypowiedzenia umowy. „Przeorałam” już wiele stron ale ugrzęzłam na subtelnościach – miejsce prowadzenia działalności, siedziba spółki itp. Generalnie chodzi mi o to, czy ta rejestracja spółki w moim mieszkaniu powoduje zmianę sposobu wykorzystania mieszkania, a w związku z tym czy mój najem podlegać będzie podatkowi VAT. Będę wdzięczna za pomoc

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Imho należy zrobić tak:
    – wypowiedzieć umowę,
    – uświadomić najemcy, że jak nie zmieni danych w KRS to zawiadomi Pani KRS i urząd skarbowy o tym, że ktoś zarejestrował spółkę w Pani mieszkaniu pomimo, że nie ma do tego tytułu prawnego – to z kolei poskutkuje wykreśleniem spółki z ewidencji podatników i podatników VAT

  59. Maciej napisał:

   Witam,
   Mamy umowę spółki oraz regon (czyli spółka w organizacji), składam wniosek o NIP do US, a US domaga się przedstawienia umowy posiadania/najmu lokalu….
   Czy faktycznie mam obowiązek przedkładać taką umowę?

   Dziękuję za pomoc.
   Pozdrawuan

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    W zasadzie tak.

    1. Maciej napisał:

     Zmiany w ustawie o NIP zniosły ten zapis…

     1. Maciej napisał:

      Niestety Błażej w temacie nie pomógł, tak więc informuję, że uzyskałem NIP bez przedkładania do US umowy najmu, ani aktu notarialnego założenia spółki.

      1. Błażej Sarzalski napisał:

       A z jakiej racji miałem pomagać? 🙂 Chyba nie z uwagi na zlecenie klienta? :))

  60. Aneta napisał:

   Witam,

   ostatnio podczas praktyk w kancelarii otrzymałam email od klienta (sp. z o.o.), w którym twierdził on, że przy składaniu wniosku z3 i zmianie w postaci zmiany siedziby istnieje obowiązek przełożenia umowy najmu dla celów zmiany właściwości US. Wg mnie taki obowiązek nie wynika z żadnego znanego mi przepisu, lecz jako student mogę się mylić.
   Jakie jest Pańskie zdanie na ten temat?

  61. Jakub napisał:

   a ja mam inne pytanie:

   całkiem niedawno założyłem swoją pierwszą firmę – spółkę z o.o. Była ona zakładana metodą notarialną więc cały proces trochę trwał, siedziba spółki to biuro wirtualne. Umowa spółki została zatem sporządzona i podpisana u notariusza w czerwcu, ale zanim zostały skompletowane wszystkie dokumenty i została zarejestrowana w KRS to trochę minęło. Wpis do KRS jest z połowy sierpnia, wcześniej (czerwiec) nie sporządzałem umowy z biurem wirtualnym bo było by bez sensu, żebym płacił za biuro jak spółka jeszcze nie istnieje i nie będzie przez następne dwa miesiące (tak mi zresztą doradzili w tym biurze). Zatem umowę najmu lokalu pod siedzibę spółki mamy z końca sierpnia (kilka dni już po wpisie do KRS). Księgowość teraz zgłasza do mnie, że umowa spółki została podpisana u notariusza w czerwcu a umowa najmu lokalu jest z końca sierpnia (już po wpisie do KRS) i mam dostarczyć umowę na brakujący okres od czerwca do sierpnia. Czy to ma sens? przecież na umowie spółki nie ma konkretnego adresu siedziby, jest tylko miasto, pytanie czy umowa najmu może być np 25.08 jak wpis do krs był 17.08 a w krsie już adres jest.

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Spółka od momentu zawiązania, tj. zawarcia umowy spółki posiada zdolność prawną i nie może być tak, że nie ma adresu. Prośba księgowości ma sens, natomiast wydaje mi się, że brak dostarczenia tej umowy nie zmieni wiele w działalności operacyjnej spółki.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Błażej Sarzalski Portret

  BŁAŻEJ SARZALSKI

  Radca prawny, wpisany na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Od 2007 roku doradzam w zakresie prawa spółek, a w szczególności rejestracji spółek, przekształceń przedsiębiorców i spółek handlowych oraz ich bieżącego funkcjonowania.

  Przygodę z blogiem o rejestracji spółek z o.o. zacząłem we wrześniu 2011 roku. Był to dla mnie szalony rok, pełen wyzwań osobistych i zawodowych. Chcesz dowiedzieć się dlaczego?

  Poznaj moją historię!

  Zerknij na wzory umów i dokumentów niezbędnych dla Twojej spółki z o.o.

  Wzory umów i dokumentów

  Umów się na poradę w sprawie Twojej spółki z o.o.

  Skontaktuj się aby umówić poradę

  KOMENTARZE

  • aadfet - Dobry wpis.
  • radca prawny Błażej Sarzalski - W takim przypadku wspólnik wystawia spółce fakturę VAT, natomiast spółka nie ma obowiązku zapłaty kw
  • MS - Super artykuł. Bardzo dokładne wyjaśnienie. Chciałabym doprecyzować wniesienie aportem towarów do sp
  • radca prawny Błażej Sarzalski - Dzięki za komentarze :) Pan Rafał słusznie zauważył, że podatki w spółce z o.o. są jedne z najniż
  • Rafał Chmielniak - Ciężko jest żyć, ale trzeba spojrzeć jednak na to tak, że spółka z o.o. ma jedne z najniższych podat