Jak przekształcić spółkę komandytową w spółkę z o.o. ?

Przekształcenia
Jak przekształcić spółkę komandytową w spółkę z o.o. ?

Błażej Sarzalski

Radca prawny, od 2011 roku wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach pod numerem KT-2946, ekspert portalu Wyborcza.biz. Doradza w zakresie prawa spółek, a w szczególności tworzenia i przekształceń spółek handlowych oraz ich funkcjonowania.

Doskwierający spółkom komandytowym CIT oraz składki zdrowotne sprawiają, że zmiana spółki komandytowej na z o.o. wydaje się często rozsądnym pomysłem. W niniejszym artykule omówię więc przekształcenie spółki komandytowej na z o.o., dowiesz się z niego nie tylko jak przekształcić spółkę komandytową w spółkę z o.o., ale także ile trwa przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o., ale także jakie znaczenie ma uchwała o przekształceniu i ile kosztuje przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o.

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy przy przekształceniu spółki komandytowej w spółkę z o.o. skontaktuj się ze mną i poznaj ofertę kancelarii.

Jeżeli interesuje Cię wzór planu przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z o.o. sięgnij do sklepu blogowego.

Pan Tomek już wie, że przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. się opłaci

Przed chwilą był u mnie pan Tomek, rozmawialiśmy o jego historii prowadzenia biznesu w Polsce. Zaczynał jako jednoosobowa działalność gospodarcza, potem jednak biznes się rozrastał, pan Tomasz potrzebował większego poczucia bezpieczeństwa, wybrał więc spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Potem odkrył jednak, że lwią część dochodu zjadają podatki dochodowe, zdecydował się więc przejść na spółkę komandytową, która oferowała mu rozliczenia transparentne podatkowo oraz wysoką ochronę przed ryzykami związanymi z prowadzeniem biznesu. Potem spółki komandytowe objęto podatkiem CIT, a następnie przyszedł Nowy Polski Ład i doprowadził do tego, że historia zatoczyła koło.

Pan Tomek wszystko policzył i wyszło mu, że naprawdę przestało się opłacać utrzymywać struktury oparte o spółkę komandytową i płacić składki na ubezpieczenia społeczne. Szczerze mówiąc w te ostatnie, to on za bardzo nie wierzy, nie mówiąc już o składce zdrowotnej. Żeby ona jeszcze poszła rzeczywiście do NFZu… przyszedł więc pytać o sposoby na Nowy Ład.

Wracamy więc do spółki z o.o. bo przekształcenie spółki z oo w komandytową nabiera głębszego sensu. Dlaczego? Bo można skorzystać z estońskiego CIT, bo nie płaci się składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne i dlatego, że wykorzystując powtarzające się świadczenia niepieniężne w spółce z o.o.  można korzystnie opodatkować nawet 120.000 złotych rocznie.

Koniec spółek komandytowych?

Spółka komandytowa była kiedyś niezwykle atrakcyjną formą prowadzenia działalności gospodarczej. Oferowała ona niezwykle atrakcyjne opodatkowanie dla wspólników, łącząc je z możliwością daleko posuniętej ochrony osobistego majątku wspólników zarządzających spółką. O ile ta ostatnia charakterystyka się nie zmieniła o tyle aktualnie spółka komandytowa nie ma istotnych przewag pod względem opodatkowania nad spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Ma natomiast tę wadę, że osoby fizyczne będące wspólnikami spółek komandytowych płacą składki na ubezpieczenia społeczne i składki zdrowotne. W 2022 roku doszła do tego nieszczęsna zryczałtowana składka zdrowotna. Z tego względu dla wielu osób prowadzących dotychczas spółki komandytowe zmiana spółki komandytowej na z o.o. wydaje się pomysłem najrozsądniejszym.

Spółka komandytowa, a spółka z o.o.

Przed przystąpieniem do przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z o.o. warto omówić różnice między oboma typami spółek. Przedstawiam je w formie intuicyjnej tabeli.

 

Spółka komandytowa Spółka z o.o.
Rodzaj spółki Spółka osobowa Spółka kapitałowa
Przeznaczenie Spółka przeznaczona do prowadzenia działalności gospodarczej w wysoko ryzykownych branżach z uwagi na możliwość daleko idącego ograniczenia odpowiedzialności za zobowiązania osób fizycznych, jako spółka celowa, a także do biernej działalności inwestycyjnej Spółka przeznaczona do prowadzenia każdej działalności prawnie dopuszczalnej, w praktyce najpowszechniej występująca spółka w Polsce, nadająca się do prowadzenia działalności przez każdy rodzaj biznesu, niezależnie od wielkości
Osobowość prawna Nie Tak
Sposób zarządzania Wspólnicy zarządzający, tzw. komplementariusze. Komplementariuszem może być osoba prawna, np. inna spółka. Zarząd spółki, jego członkami mogą być tylko osoby fizyczne – wspólnicy, jak również osoby spoza ich grona
Minimalna ilość wspólników Jeden komplementariusz i jeden komandytariusz Jeden wspólnik
Odpowiedzialność za zobowiązania spółki Komplementariusze bez ograniczeń, komandytariusze do wysokości różnicy między wartością wniesionego wkładu, a tzw. sumą komandytową oznaczoną w umowie spółki Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki, całym swoim majątkiem odpowiadają członkowie zarządu
Wkłady niepieniężne Wkładem może być także praca lub świadczenie usług. Ograniczenia w tym zakresie posiadają komandytariusze Wkład musi mieć tzw. zdolność aportową.
Zbycie statusu wspólnika Możliwość taką musi przewidywać umowa spółki, nadto odbywa się to przez zbycie tzw. ogółu praw i obowiązków w spółce. Nie jest zatem możliwa sprzedaż tylko części „udziału”. O ile nic innego nie wynika z umowy spółki, wspólnik może swobodnie obracać swoimi udziałami. Może je zbywać pojedynczo, partiami albo wszystkie na raz
Księgowość Pełna księgowość Pełna księgowość
Podatek dochodowy Podatnik podatku CIT Podatnik podatku CIT
Składki ZUS Status wspólnika w spółce komandytowej jest tytułem do ubezpieczenia społecznego oraz opłacania składki zdrowotnej. Wspólnicy spółek dwuosobowych nie płacą ZUS – więcej we wpisie składki ZUS wspólników spółki z o.o.
Likwidacja Nie jest obligatoryjna, wspólnicy mogą uzgodnić odstąpienie od postępowania likwidacyjnego oraz uzgodnić inny sposób zakończenia działalności spółki Postępowanie likwidacyjne jest obowiązkowe

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest od wielu lat najpopularniejszą spółką w Polsce. Spośród około pół miliona podmiotów wpisanych do KRS większość stanowią spółki z o.o., podczas gdy aktywnych spółek komandytowych jest zaledwie trzydzieści kilka tysięcy. Zabawne, że jeszcze kilka lat temu popularne było przekształcenie spółki z o.o. w komandytową, a w rzeczywistości prawnej 2023 roku bardziej pożądane jest przeprowadzenie procesu odwrotnego.

Jak przekształcić spółkę komandytową w spółkę z o.o.?

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. wymaga przejścia sformalizowanej procedury określonej przepisami Kodeksu spółek handlowych. Przekształcenia spółek regulowane są przepisami działu III Kodeksu spółek handlowych, w art. 511 do 584 kodeksu. Poniżej opiszę przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. i poszczególne kroki procedury przekształcenia.

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. krok po kroku

Procedura przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z o.o. składa się z trzech istotnych kroków, zwanych w nauce prawa etapami procedury przekształcenia.

 • krok pierwszy – etap menedżerski lub planistyczny, obejmuje przygotowanie przez wspólników prowadzących sprawy spółki planu przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z o.o. oraz przedstawienie tego planu wspólnikom,
 • krok drugi – etap właścicielski, obejmuje podjęcie przez wspólników spółki komandytowej uchwały o przekształceniu spółki komandytowej w spółkę z o.o.
 • krok trzeci – etap rejestrowy, podczas którego sąd rejestrowy na wniosek  spółki bada zgodność przekształcenia z prawem oraz dokonuje rejestracji powstałej w wyniku przekształcenia spółki z o.o. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Plan przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z o.o.

Plan przekształcenia jest dokumentem otwierającym procedurę przekształceniową. Zgodnie z art. Art. 557 § 1 Kodeksu spółek handlowych plan przekształcenia spółki komandytowej na spółkę z o.o. przygotowują wszyscy wspólnicy prowadzący sprawy spółki przekształcanej. W praktyce będą to zwykle komplementariusze, choć warto zwrócić uwagę na to, czy umowa spółki nie daje prawa prowadzenia spraw spółki także komandytariuszom. W takim przypadku także oni muszą brać udział w sporządzeniu planu przekształcenia oraz podpisać plan przekształcenia spółki komandytowej. Plan przekształcenia wspólnicy sporządzają w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Treść planu przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z o.o.

W planie przekształcenia zwyczajowo omawia się przesłanki przekształcenia spółki komandytowej w zoo, stanowi on fundamentalny dokument określający ramy przyszłej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a jego niezbędnym elementem jest ustalenie wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia. Ustalenie wartości majątku następuje na podstawie sporządzonego do tego celu sprawozdania finansowego na dzień dokonania wyceny. Sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe. Do planu przekształcenia należy także dołączyć projekt uchwały w sprawie przekształcenia oraz projekt umowy spółki przekształconej.

Ponieważ są to tylko projekty to w finalnych wersjach mogą następować zmiany, stosownie do woli wspólników.

W jakiej formie powinno zostać sporządzone sprawozdanie finansowe do celów przekształcenia spółki?

Częstym problemem praktycznym jest pytanie o formę sprawozdania finansowego załączonego do planu przekształcenia. Czy ono także musi mieć formę pisemną, skoro aktualnym standardem jest sporządzanie sprawozdań w formie elektronicznej, a Kodeks spółek handlowych wymaga dla planu przekształcenia formy pisemnej?  Na podstawie art. 45 ust. 1f i 1g ustawy o rachunkowości, każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe zobowiązana jest do sporządzania sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej. Oznacza to, że wszystkie sprawozdania finansowe powinny mieć obecnie postać elektroniczną, tzn. powinny zostać sporządzone w postaci pliku, który można zapisać i odczytać przy użyciu programu komputerowego, np. w postaci pliku tekstowego, graficznego, czy mieszanego. Wydruk sprawozdania finansowego w postaci papierowej jest tylko jego kopią, nie zaś oryginałem.

Dlatego też prawidłową praktyką jest dołączanie do planu przekształcenia sprawozdania finansowego na nośniku danych takim jak płyta DVD lub pendrive, a jedynie dla ułatwienia wspólnikom zapoznania się z planem, wypada przedstawić także sprawozdanie w formie wydruku podpisanego przez uprawnione osoby.

Przedstawienie planu przekształcenia wspólnikom

Komplementariusze spółki komandytowej mają obowiązek zawiadomienia wspólników o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu spółki dwukrotnie, „w sposób przewidziany dla zawiadamiania wspólników spółki przekształcanej”. Pierwsze zawiadomienie powinno być dokonane nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem podjęcia tej uchwały, a drugie w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia. Ponieważ przepisy nie precyzują sposobu zawiadomień w spółce komandytowej to wystarcza dowolna forma zawiadomienia, która pozwala na to aby wspólnicy zapoznali się z zawiadomieniem. Może być to więc forma pisemna (np. listem poleconym) lub dokumentowa (np. poprzez pocztę elektroniczną).

Zawiadomienie będące równoznaczne z przedstawieniem planu przekształcenia powinno zawierać istotne elementy planu przekształcenia, a także określać miejsce oraz termin, w którym wspólnicy spółki przekształcanej mogą się zapoznać z pełną treścią planu i załączników, przy czym termin ten nie może być krótszy niż dwa tygodnie przed planowanym dniem podjęcia uchwały o przekształceniu.W praktyce często przesyła się pełen plan przekształcenia.

 

Jeżeli interesuje Cię plan przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z o.o. wzór sięgnij do sklepu blogowego.

 

Uchwała o przekształceniu

Uchwała o przekształceniu spółki komandytowej stanowi wejście we właścicielską fazę procedury przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z o.o. Uchwała o przekształceniu podejmowana jest przez wszystkich wspólników spółki komandytowej i musi być zaprotokołowana przez notariusza, co oznacza że musi mieć formę aktu notarialnego. Nie oznacza to jednak, że wszyscy wspólnicy muszą opowiedzieć się za podjęciem uchwały o przekształceniu w spółkę z o.o. Wystarczy, jeżeli „za” opowiedzą się wszyscy komplementariusze oraz komandytariusze reprezentujący co najmniej dwie trzecie sumy sum komandytowych, chyba że z umowy spółki wynikają surowsze warunki.

Co musi zawierać uchwałą o przekształceniu spółki komandytowej w spółkę z o.o.?

Uchwała o przekształceniu spółki powinna zawierać co najmniej:

 1.  typ spółki, w jaki spółka zostaje przekształcona – w tym wypadku określenie, że przekształcamy spółkę komandytową w zoo;
 2. wysokość kapitału zakładowego;
 3. zakres praw przyznanych osobiście wspólnikom uczestniczącym w spółce przekształconej, jeżeli przyznanie takich praw jest przewidziane;
 4. nazwiska i imiona członków zarządu spółki przekształconej;
 5. zgodę na brzmienie umowy spółki przekształconej.

Podjęcie uchwały o przekształceniu w spółkę z o.o. – jaki skutek?

Podjęcie uchwały o przekształceniu w spółkę z o.o. zastępuje zawarcie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz powołanie organów spółki z o.o.

Czy w przekształceniu spółki komandytowej w spółkę z o.o. muszą uczestniczyć wszyscy wspólnicy spółkę komandytowej?

Niedawna nowelizacja Kodeksu spółek handlowych wprowadziła obowiązek uczestnictwa wszystkich wspólników w spółce przekształconej. Nie wyklucza to jednak zbycia udziałów w spółce z o.o. lub wyjścia z niej już po zakończeniu procedury przekształcenia.

U jakiego notariusza przeprowadzić przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o.?

Problem ze znalezieniem dobrego notariusza, który zajmuje się kwestiami spółek handlowych jest mi znany. Niestety na stronach internetowych notariuszy, z powodu polityk izb notarialnych nie dowiemy się zbyt wiele na temat „specjalizacji” albo „preferowanych zakresów współpracy”. Teoretycznie każdy notariusz jest od wszystkiego, ale znacie chyba maksymę o byciu do wszystkiego? No właśnie. Nie każdy notariusz jest w stanie terminowo i rzetelnie pomóc w sprawach związanych ze spółkami handlowymi, sporządzić uchwałę o przekształceniu, czy szybko i sprawnie odpowiadać na pytania dotyczące procesu przekształcenia. Jeżeli szukasz notariusza w Warszawie, u którego można przeprowadzić przekształcenie to serdecznie polecam kancelarię pani Martyny Fydy. Klientom ze Śląska i Zagłębia niezawodnie polecam zaś kancelarię notariusz Barbary Urody-Bieszczad.

Żeby nie było, nie mam nic z tytułu tych poleceń. Notariusze nie mogą w ten sposób się reklamować.

Rejestracja przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z o.o. w KRS

Finalizacją procesu przekształcenia jest złożenie przez zarząd spółki z o.o. wniosku o wpis spółki z o.o. do KRS. Dzień wpisu to tzw. dzień przekształcenia, z tym dniem na nowopowstałą spółkę z o.o. przechodzą wszelkie prawa i obowiązki spółki komandytowej. Po dokonaniu wpisu przekształcenia do rejestru przedsiębiorców zarząd spółki z o.o. powinien ogłosić o tym zdarzeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Koszty przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z o.o.

Koszty przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z o.o. obejmują:

 • koszty przygotowania sprawozdania finansowego – w zależności od tego, czy spółka komandytowa dysponuje własnymi służbami księgowymi, czy księgowością zewnętrzną koszty te mogą być różne. Powszechną praktyką wśród biur rachunkowych jest ustalania, że sporządzenie sprawozdania finansowego dla celów przekształcenia jest czynnością dodatkowo płatną i nie jest to objęte miesięczną opłatą ryczałtową za prowadzenie ksiąg i rozliczenia podatkowe.
 • opłaty notarialne – za zaprotokołowanie uchwały o przekształceniu notariusz nalicza taksę notarialną zależną od wartości czynności prawnej, jaką według niektórych jest wartość kapitału zakładowego spółki z o.o., według innych wartość bilansowa majątku przedsiębiorcy przekształcanego. Ja radzę się targować. Nie ma powodu dla którego należałoby przyjąć, że punktem wyjścia jest wartość majątku przekształcanej spółki.
 • opłaty sądowe – wniosek o wpis spółki z o.o. do KRS po przekształceniu kosztuje 600 zł.
 • wynagrodzenia prawników za pomoc przy przekształceniu spółki komandytowej na z o.o. – w zależności od stopnia skomplikowania tej procedury są to kwoty od 5000 – 10000 zł wzwyż.

Proces przekształcania spółki komandytowej w spółkę z oo – pytania

Najczęściej zadawane pytania dotyczące procesu przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z o.o. dotyczą czasu i formalności związanych z całą procedurą.

Ile trwa przekształcenie spółki komandytowej w z oo?

Jeżeli zastanawiasz się ile trwa przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. to trudno udzielić precyzyjnej odpowiedzi na to pytanie. Proces przekształcenia spółki może trwać od kilku tygodni do nawet kliku miesięcy. Zwykle zamyka się w to w okolicach 3-5 miesięcy. Zależne jest to od wydajności działania służb księgowych w spółce, a także aktualne obciążenie sądów rejestrowych.

Czy po przekształceniu spółki zmienia się KRS?

Tak, spółka przekształcona posiada nowy numer KRS, natomiast legitymuje się nadal tymi samymi numerami NIP oraz REGON.

Jakie dokumenty do KRS złożyć przy przekształceniu?

Przy przekształceniu konieczne będzie złożenie wszystkich dokumentów niezbędnych do rejestracji spółki z o.o. a także planu przekształcenia oraz uchwały o przekształceniu. Poza kognicją sądu rejestrowego jest natomiast badanie czy plan przekształcenia został przedstawiony wspólnikom w należyty sposób.

Zainteresował Cię ten wpis? Potrzebujesz mojej pomocy albo konsultacji? Skontaktuj się ze mną!

Na wiadomości e-mail odpowiadam jeszcze tego samego dnia.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Błażej Sarzalski Portret

  BŁAŻEJ SARZALSKI

  Radca prawny, wpisany na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Od 2007 roku doradzam w zakresie prawa spółek, a w szczególności rejestracji spółek, przekształceń przedsiębiorców i spółek handlowych oraz ich bieżącego funkcjonowania.

  Przygodę z blogiem o rejestracji spółek z o.o. zacząłem we wrześniu 2011 roku. Był to dla mnie szalony rok, pełen wyzwań osobistych i zawodowych. Chcesz dowiedzieć się dlaczego?

  Poznaj moją historię!

  Zerknij na wzory umów i dokumentów niezbędnych dla Twojej spółki z o.o.

  Wzory umów i dokumentów

  Umów się na poradę w sprawie Twojej spółki z o.o.

  Skontaktuj się aby umówić poradę

  KOMENTARZE

  • aadfet - Dobry wpis.
  • radca prawny Błażej Sarzalski - W takim przypadku wspólnik wystawia spółce fakturę VAT, natomiast spółka nie ma obowiązku zapłaty kw
  • MS - Super artykuł. Bardzo dokładne wyjaśnienie. Chciałabym doprecyzować wniesienie aportem towarów do sp
  • radca prawny Błażej Sarzalski - Dzięki za komentarze :) Pan Rafał słusznie zauważył, że podatki w spółce z o.o. są jedne z najniż
  • Rafał Chmielniak - Ciężko jest żyć, ale trzeba spojrzeć jednak na to tak, że spółka z o.o. ma jedne z najniższych podat