Powtarzające się świadczenia niepieniężne w spółce z o.o. – art. 176 ksh, aktualny wzór (2024), objaśnienie, przykłady

Spółka z o.o.
Powtarzające się świadczenia niepieniężne w spółce z o.o. – art. 176 ksh, aktualny wzór (2024), objaśnienie, przykłady

Błażej Sarzalski

Radca prawny, od 2011 roku wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach pod numerem KT-2946, ekspert portalu Wyborcza.biz. Doradza w zakresie prawa spółek, a w szczególności tworzenia i przekształceń spółek handlowych oraz ich funkcjonowania.

Powtarzające się świadczenia niepieniężne to aktualnie popularna instytucja prawna opisana w przepisie art. 176 Kodeksu spółek handlowych. Z niniejszego artykułu dowiesz się:

 • czym są powtarzające się świadczenia niepieniężne,
 • poznasz przykłady świadczeń niepieniężnych, takie jak realizacja usług lub dostaw towarów,
 • dowiesz się jakie korzyści przynosi wdrożenie w spółce z o.o. świadczeń niepieniężnych wspólników,
 • poruszymy kwestię ZUS oraz podatków związanych z powtarzalnymi świadczeniami wspólników.
 • poznasz informacje na temat wdrożenia instytucji świadczeń niepieniężnych w spółce z o.o.

Czym są powtarzające się świadczenia niepieniężne?

Powtarzające się świadczenia niepieniężne w spółce z o.o. to instytucja opisana w art. 176 Kodeksu spółek handlowych. Na podstawie wspomnianego przepisu umowa spółki może przewidywać, że wspólnik będzie zobowiązany do powtarzających się świadczeń niepieniężnych. Powtarzające się świadczenia niepieniężne są więc zbiorczym określeniem wszelkich prac, usług, dostaw jakie wspólnik może wykonywać na rzecz spółki. Ponieważ każda spółka jest inna, także rodzaj świadczeń niepieniężnych wspólników będzie różny w poszczególnych spółkach.

Art. 176 [Powtarzające się świadczenia niepieniężne]
§ 1. Jeżeli wspólnik ma być zobowiązany do powtarzających się świadczeń niepieniężnych, w umowie spółki należy oznaczyć rodzaj i zakres takich świadczeń.
§ 2. Wynagrodzenie wspólnika za takie świadczenia na rzecz spółki jest wypłacane przez spółkę także w przypadku, gdy sprawozdanie finansowe nie wykazuje zysku. Wynagrodzenie to nie może przewyższać cen lub stawek przyjętych w obrocie.
§ 3. W przypadku określonym w § 1 zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału, bądź obciążenie udziału, może nastąpić jedynie za zgodą spółki, o której mowa w art. 182, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Celem art. 176 § 1 ksh oraz wprowadzenia do polskiego systemu prawnego powtarzalnych świadczeń niepieniężnych jest ochrona interesów spółki w sytuacji nałożenia na wspólników dodatkowych obowiązków innych niż wniesienie wkładów oraz stworzenie stałych powiązań gospodarczych pomiędzy spółką a wspólnikami. Z jednej strony chodzi więc o zapewnienie pozyskiwania na korzystnych warunkach na rzecz spółki z o.o. niezbędnych dla funkcjonowania spółki surowców, towarów lub usług, z drugiej strony zapewnienie wspólnikom względnie stałego popytu na własne wyroby bądź usługi. Historycznie omawiana instytucja powstała w Niemczech, a pierwowzorem dla czynności, o których mowa w art. 176 kodeksu był § 55 Aktiengesetz (Prawa o spółkach akcyjnych), którego w niemieckim prawodawstwie wprowadzono celem zaspokojenie potrzeb gospodarczych akcyjnej spółki cukrowej.

Co nie może być powtarzającym się świadczeniem niepieniężnym z art. 176 ksh?

Łatwiej niż na pytanie o to co może być powtarzającym się świadczeniem z art. 176 ksh jest odpowiedzieć na pytanie, co być nim nie może. Przepisy Kodeksu spółek z kategorii powtarzalnych świadczeń niepieniężnych wspólnika wykluczają świadczenia:

 • ciągłe (stałe) – gdy mówię o świadczeniu stałym to rozumiem przez to takie, które realizowane w sposób ciągły, tj. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Nauka prawa cywilnego definiuje pojęcia „świadczeń ciągłych” jako polegającym na pewnym określonym, stałym zachowaniu się danej osoby lub podmiotu przez czas trwania stosunku prawnego. Ma ono to do siebie, że nie da się w nim wyodrębnić poszczególnych zachowań dłużnika, które mogłyby być potraktowane jako samoistne świadczenia albo jego partie. Charakter ciągły mają świadczenia wynajmującego, wydzierżawiającego, dającego w użyczenie, udzielającego pożyczki, przechowawcy, pracownika w stosunku pracy, zarządzającego, banku w umowie rachunku bankowego, dostarczanie wody, gazu, czy elektryczności.
 • jednorazowe – realizacja jednorazowej czynności na rzecz spółki także nie może być powtarzalnym świadczeniem niepieniężnym wspólnika na rzecz spółki.
 • pieniężne – z kategorii świadczeń opisanych w art. 176 k.s.h. wykluczamy też świadczenia pieniężne. Chodzi tutaj o jakiekolwiek finansowanie spółki, przykładowo o pożyczanie pieniędzy.

Powtarzające się świadczenia niepieniężne – przykłady

Skoro wiemy już jakie rodzaje usług nie mogą stanowić powtarzających się świadczeń niepieniężnych łatwiej wskazać na to co takim świadczeniem może być. Czytelnicy bloga mają często trudności aby wdrożyć powtarzające się świadczenia niepieniężne i pytają o przykłady wykorzystania świadczeń niepieniężnych w spółce z o.o. Na podstawie analizy szeregu umów spółek jakie przeprowadziliśmy i wdrożyliśmy w kancelarii można wskazać szereg często występujących przykładów wykorzystania powtarzalnych świadczeń wspólników. Przykłady takie obejmują takie czynności jak:

 • realizacja rozliczeń kasowych i poprzez rachunki bankowe, wystawianie faktur,czynności z zakresu opisywania dokumentów rozliczeniowych, kontaktu z zewnętrzną księgowością,
 • tworzenie czy redagowanie treści marketingowych i reklamowych, umieszczanie ich w internecie, tworzenie i redagowanie treści na potrzeby social media i stron internetowych,
 • kontakt z klientami, realizowany w wielu aspektach,
 • projektowanie,
 • pomoc lekarska na rzecz klientów spółki,
 • transportowanie materiałów i osób,
 • tłumaczenia,
 • korekta lub archiwizacja dokumentów,
 • doradztwo techniczne, prawne, podatkowe,
 • sprzątanie, konserwacja sprzętów.

Case studies – przypadki powtarzających się świadczeń niepieniężnych w orzeczeniach sądów

W dotychczasowym orzecznictwie sądowym znajduje się niewiele wypowiedzi na temat charakteru świadczeń niepieniężnych wspólników, jednakże orzeczenia takie będą się sukcesywnie pojawiać tam gdzie spółki wchodzą w spory z ZUS oraz NFZ. Poniżej przedstawiam i na bieżąco będę aktualizował orzeczenia dotyczące tych kwestii.

Spółka z o.o. zawnioskowała do prezesa NFZ o indywidualną interpretację w zakresie obowiązku objęcia świadczeń niepieniężnych składką zdrowotną. Z treści wniosku wynikało jednoznacznie, że wspólnik zgodnie z umową spółki ma realizować świadczenia polegające na zarządzaniu spółką. Sądy administracyjne stanęły na stanowisko, że jest to świadczenie ciągłe. W świetle powyższego Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że biorąc pod uwagę wskazany we wniosku zakres i ilość świadczeń niepieniężnych, ich ciągły lub stały charakter należy stwierdzić, iż planowane działania nie mają nic wspólnego z charakterem prawnym i celem wprowadzenia instytucji świadczeń niepieniężnych na gruncie art. 176 k.s.h.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie II GSK 677/23 (prawomocny)

 

Sprawdź ofertę sklepu blogowego i sprawdź produkt, który pomoże Ci samodzielnie wdrożyć powtarzające się świadczenia niepieniężne – powtarzające się świadczenia niepieniężne w spółce z o.o. wzór

Jeżeli potrzebujesz konsultacji i indywidualnego wdrożenia świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki zachęcam do kontaktu.

Odpowiedź na e-mail jeszcze tego samego dnia!

 

Korzyści z wdrożenia powtarzających się świadczeń niepieniężnych

Korzyści płynące z wdrożenia powtarzających się świadczeń niepieniężnych doskonale obrazuje poniższa tabela, która porównuje powtarzające się świadczenia niepieniężne z innymi formami zatrudnienia wspólnika w spółce.

Sposób zatrudnienia wspólnika w spółce Opodatkowanie Składka zdrowotna (NFZ) Składki na ubezpieczenia społeczne
 

Powtarzające się świadczenia niepieniężne

 

 

Według skali podatkowej

 

 

Brak

 

Brak

 

Umowa zlecenie

 

Według skali podatkowej

 

 

9%

 

Tak, zależne od wartości umowy

 

Umowa o pracę

 

Według skali podatkowej

 

 

9%

 

Tak, zależne od wartości umowy

 

Powołanie do zarządu

 

Według skali podatkowej

 

 

9%

 

Brak

 

Działalność gospodarcza

 

 

Skala podatkowa / ryczałt / podatek liniowy

 

 

9% / ryczałtowa / 4,2%

 

Tak, zależne od zadeklarowanej podstawy wymiaru

Nawet pobieżna analiza powyższej tabeli wskazuje, że w przypadku gdy wspólnik opodatkowuje swoje dochody według skali podatkowej to powtarzające się świadczenia niepieniężne są jedyną opcją, która pozwala uniknąć zarówno składki na ubezpieczenie społeczne, jak i składki zdrowotnej. Powszechna jest zgoda prawników co do tego, że powtarzalne świadczenia niepieniężne nie są tytułem do objęcia wspólnika składką na ZUS oraz składką zdrowotną do NFZ. Nie występują one w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych jako tytuł do składek. Jednocześnie razem z wykorzystaniem tej instytucji w internecie zaczęły się różnorodne dyskusje,  pytania, wątpliwości i poglądy prawników, księgowych i doradców podatkowych. Także sam ZUS także nie ma jednolitego stanowiska w tym temacie, a interpretacje jakich dostarcza są niejednoznaczne. Chociaż do końca 2022 roku ZUS aprobował świadczenia z art. 176 ksh jako wolne od składek to w najnowszych interpretacjach ZUS kwestionuje powtarzające się świadczenia niepieniężne uznając je za stosunek podobny do umowy zlecenia. Jest to jednak podejście powszechnie krytykowane przez prawników.

Szerzej o kwestii powtarzających się świadczeń niepieniężnych oraz składek napisałem w odrębnym wpisie:

ZUS kwestionuje powtarzalne świadczenia niepieniężne

Jak wdrożyć powtarzające się świadczenia niepieniężne w spółce z o.o.?

Obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych, o którym mowa w Kodeksie spółek handlowych może być ustanowiony wyłącznie na podstawie umowy spółki. Płynie dla Ciebie z tego jeden wniosek, jeżeli dotychczas nie masz w swojej umowie spółki z o.o. takiego postanowienia to wprowadzenie świadczeń niepieniężnych w Twojej spółce wymaga zmiany umowy spółki. Zmiana taka wymaga formy aktu notarialnego. Na tym jednak nie koniec. Ustanawiając świadczenia na podstawie art. 176 kodeksu spółek należy mieć na względzie także przepis art. 246 § 3 KSH w myśl którego uchwała dotycząca zmiany umowy, zwiększająca świadczenia udziałowców lub uszczuplająca prawa udziałowe bądź prawa przyznane osobiście poszczególnym wspólnikom, wymaga zgody wszystkich wspólników, których dotyczy. Warto aby zgoda taka odnotowana była w protokole notarialnym.

Rodzaj i zakres powtarzalnych świadczeń niepieniężnych

Jak stanowi art. 176 kodeksu spółek handlowych jeżeli wspólnik ma być zobowiązany do powtarzających się świadczeń niepieniężnych w spółce, w umowie spółki należy oznaczyć rodzaj i zakres takich świadczeń.

Jeżeli chodzi o rodzaj to przedmiot świadczenia, wskazanie, na czym czynność wspólnika będzie polegać.  Zakres to wskazanie przede wszystkim rozmiarów i okresu, w jakim świadczenie to ma być spełniane. Skoro ma ono być „powtarzające się” to trzeba przynajmniej zasygnalizować ową powtarzalność. Co do zakresu to wskazuję zwykle w takim przypadku maksymalny zakres tygodniowy/miesięczny liczony w godzinach lub innych jednostkach miary, wskazując jednocześnie, że szczegóły doprecyzuje porozumienie między spółką a wspólnikiem albo uchwała wspólników. Nigdy jeszcze żaden sąd rejestrowy nie podważał tego typu postanowień jako nieważnych lub nieskutecznych. Niektórzy wskazują, że dane aktywności realizowane będzie też jakąś ilość razy w tygodniu, miesiącu czy roku. Jednocześnie w mojej ocenie zakres świadczeń nie może być ustalany w drodze uchwał zarządu spółki, gdyż byłoby to obejście prawa. Zniesienie obowiązku świadczenia wymagać będzie ponownej zmiany umowy spółki.

Wbrew częstym opiniom nie ma natomiast konieczności określania w umowie spółki wynagrodzenia. Co nie oznacza, że wynagrodzenie za realizację świadczeń może być zupełnie dowolne. Wszystkie kwestie dotyczące wynagradzania na podstawie art. 176 ksh opisałem jednak w odrębnym wpisie:

Jak określić wynagrodzenie w spółce z art.176 ksh w 2024 roku?

Powtarzające się świadczenia niepieniężne a podatki

Dla osób fizycznych wykonujących za wynagrodzeniem powtarzające się świadczenia niepieniężne opodatkowane są one w podatku dochodowym od osób fizycznych jako przychód z innych źródeł. Oznacza to, że spółka nie pobiera zaliczek na podatek dochodowy, a wspólnik rozlicza podatek w zeznaniu rocznym. Nie będzie tak jednak w każdej sytuacji. Uważaj przede wszystkim jeżeli jednocześnie prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą a przedmiotem świadczeń z art. 176 kodeksu wchodzi w zakres tej działalności. W większości przypadków jednak świadczenia niepieniężne realizowane do kwoty pierwszego progu podatkowego (120.000 zł) będą opodatkowane 12% podatkiem PIT, z kwotą wolną na poziomie 30.000 złotych, co stanowi jeden z najlepszych sposobów także na obejście podwójnego opodatkowania spółki. Po stronie spółki wynagrodzenie za wykonywane przez wspólnika czynności stanowić będzie koszt uzyskania przychodu, o ile ich realizacja związana jest z działalnością spółki.

Pamiętaj także, że realizacja powtarzających się świadczeń niepieniężnych w niektórych przypadkach podlega obowiązkowi rejestracji jako podatnik czynny podatku VAT. W przeważającej ilości przypadków taki obowiązek jednak nie wystąpi. Chcesz wiedzieć więcej, zapraszam do poniższego wpisu:

Powtarzające się świadczenia niepieniężne a VAT

Sprawdź ofertę sklepu – powtarzające się świadczenia niepieniężne w spółce z o.o. wzór

Jeżeli potrzebujesz konsultacji i indywidualnego wdrożenia świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki zachęcam do kontaktu.

Odpowiedź na e-mail jeszcze tego samego dnia!

Podstawy prawne

 • art. 176 ustawy z dn. z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity z dnia 9 czerwca 2022 r. Dz.U. z 2022 r. poz. 1467)
 • art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Bibliografia: komentarze/interpretacje/decyzje

 • Zbigniew Jara, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2023
 • J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Wyd. 8, Warszawa 2022
 • A. Nowacki, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Tom I. Komentarz. Art. 151–226 KSH, Warszawa 2018
 • A. Kidyba, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz. Wyd. 6, Warszawa 2014
 • S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, M. Tarska, A. Herbet, Kodeks spółek handlowych. Komentarz. T. II, Wyd. 3, Warszawa 2014
 • interpretacje ZUS z dn. 2 marca 2022 r. (WPI/200000/43/177/2022), 13 kwietnia 2022 roku (WPI/200000/43/510/2022), 5 października 2022 r., (DI/100000/43/867/2022, 14 lutego 2023 r. (DI/100000/43/1/2023), a także 2 marca 2023 roku (DI/100000/43/36/2023)
 • decyzja nr 4/2022 Prezesa NFZ w sprawie świadczeń niepieniężnych.

Zainteresował Cię ten wpis? Potrzebujesz mojej pomocy albo konsultacji? Skontaktuj się ze mną!

Na wiadomości e-mail odpowiadam jeszcze tego samego dnia.

  121 comments on “Powtarzające się świadczenia niepieniężne w spółce z o.o. – art. 176 ksh, aktualny wzór (2024), objaśnienie, przykłady”

  1. Aga napisał:

   Zastanawia mnie sytuacja, w której wspólnik będzie miał umowę o pracę w spółce z o,.o. której jest udziałowcem (w charakterze np. elektromontera), a w umowie spółki będzie wskazane, ze wykonuje prace na rzecz spółki np. doradcze czy marketingowe zgodnie z art. 176. Czy taka sytuacja jest możliwa?

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Jest możliwa, natomiast jest to oczywiście kwestia tego, czy te prace marketingowe będą w istocie wykonywane i w jakim wymiarze.

  2. Sławomir napisał:

   Dzień dobry, bardzo dziękuję za świetny oraz wartościowy artykuł. Mam pytanie czy do powtarzających się świadczń niepieniężnych oraz wynagrodzenia udziałowca na podstawie zapisów w umowie spółki będzie miała zastosowanie kwota wolna od podatku w wysokości 30 tyś. zł podczas rocznego rozliczenia? Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Tak, będzie miała ona zastosowanie.

    1. Adam napisał:

     Dzień dobry. Do kiedy należy zgłosić zmianę umowy w KRS po aktualizacji umowy spółki? Czy zmiana umowy wprowadzającą powyższe świadczenia musi być zawarta np do.konca poprzedzającego roku podatkowego np k 2021?

     1. Błażej Sarzalski napisał:

      Termin na zgłoszenie zmian w umowie spółki wynosi 6 miesięcy, ale tutaj ważna uwaga – umowa spółki zmieniona jest dopiero z dniem wpisu do KRS, ponieważ jest to jeden z nielicznych wpisów do KRS, który ma charakter prawnokształtujący. Co prawda istnieje też dobrze ugruntowany pogląd w doktrynie prawa, że do czasu rejestracji umowa co prawda nie jest ważna, ale ma skutek zobowiązujący w stosunku między wspólnikami albo wspólnikami, a spółką, ale nie liczyłbym na wyrozumiałość np. urzędów skarbowych dla wysublimowanej wykładni Kodeksu spółek handlowych.

      Wniosek?

      Zgłaszać jak najszybciej!

  3. Angelika napisał:

   Dzień dobry,
   czy do podjęcia uchwały w przedmiocie zmiany umowy spółki wprowadzającej właśnie powtarzające się świadczenia niepieniężne wymagane jest głosowanie tajne czy jawne? Jest to sprawa osobowa czy nie?

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Świetne pytanie 🙂

    Nie, nie jest to sprawa osobowa. Można by na ten temat szerzej dyskutować, ale klasycznie przyjmuje się, że sprawy osobowe to te, które dotyczą powołania, odwołania, zmiany stosunku prawnego dla organów spółki (zarząd, rada nadzorcza) lub jej pełnomocników powoływanych przez wspólników.

    Uchwała w przedmiocie zmiany umowy spółki, choćby dotyczyła udziałów jednego ze wspólników nie jest sprawą osobową (dotyczy ona zresztą obciążenia udziałów, a nie samego wspólnika, obowiązkami).

  4. Pawel C napisał:

   Czy można założyć nową spółkę przez S24 (dla szybkiej rejestracji spółki) a w następnej kolejności zmienić statut notarialnie aby umożliwić wynagrodzenie za powtarzające się świadczenia niepieniężne. Jak to wygląda czasowo?

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Można, parafrazując klasyka: „Można. Gdyby to było złe to Bóg by inaczej świat stworzył.”

    Czasowo zależy to od sądu. W Warszawie na zmianę w umowie możemy poczekać dobre kilka miesięcy.

  5. Paweł napisał:

   Czy można określić świadczenia wspólnika w sposób widełkowy? Na przykład wspólnik będzie w każdym miesiącu świadczył usługi marketingowe w ilości od 40 do 160 godzin w miesiącu za wynagrodzeniem w wysokości 100 zł za godzinę?

   1. Błażej napisał:

    Sądzę, że można, obwarowałbym to dodatkowo informacją, że będzie to zgodnie z potrzebami spółki.

  6. Ania napisał:

   Dzień dobry,
   ponieważ pisze Pan konkretnie i bardzo przystępnym jezykiem pozwolę sobie zadać dwa pytania:
   1. jeśli spółka zajmuje się szeroko pojętym konsultingiem biznesowym(usługi doradcze dla swoich Klientów), to można zobowiązać wspólnika do świadczenia – usług konsultingowych (doradczych) na rzecz klientów spółki;
   2. czy w Pana ocenie określenie w umowie spółki, że dane czynności są świadczone – 1 raz w tygodniu, 2 razy w miesiącu, a co do wynagrodzenia zapis : z tytułu zrealizowanych świadczeń niepieniężnych Spółka zobowiązuje się wypłacać wskazanym Wspólnikom miesięczne wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Zarząd – będzie w porządku?? Z góry dziękuję i będę odwiedzała:-)

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Pani Aniu, dosyć konkretne pytania, niebezpiecznie zbliżające ten edukacyjny blog do porady prawnej. Generalnie nie widzę istotnych przeciwwskazań co do punktu 1, co zaś się tyczy punktu drugiego to pozwolę sobie nie skomentować i odesłać albo do innych moich wpisów na blogu albo do oferty komercyjnej kancelarii 🙂

  7. Piotr napisał:

   Panie Błażeju, czy do wynagrodzenia z tytułu art. 176 KSH można zastosować ulgę Pit Zero dla rodzin 4+?

  8. Piotr napisał:

   Panie Błażeju, czy istnieje ryzyko, że wynagrodzenie z tytułu art. 176 KSH (czyli przychód z innych źródeł), tj. te świadczenia niepieniężne, zostaną uznane za działalność nierejestrowaną, z której przychód przekracza 50% minimalnego wynagrodzenia…?

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Mało to możliwe

  9. Piotr napisał:

   Panie Mecenasie – czy w umowie odnoszącej się do 176 KSH trzeba podać nazwiska wspólników, którzy mają obciążone udziały czy można pisać ogólnie, że wszystkie udziały, wszystkich wspólników?

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Konieczna jest konkretyzacja udziałów, jeżeli wszystkie są obciążone tymi samymi obowiązkami to teoretycznie nie jest wymagane wskazywanie wspólnika z imienia i nazwiska

    1. Piotr napisał:

     Uprzejmie dziękuję – wszyscy mają wskazany ten sam zakres usług.

  10. Sławek napisał:

   Czy wypłacane wspólnikowi wynagrodzenie za powtarzalne świadczenia niepieniężne są kosztem dla spółki i można je odliczyć od podatku? Spotkałem się z dwoma rozbieżnymi opiniami i szczerze mówiąc trochę się pogubiłem…

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    A czemu miałyby nie być?

  11. Mateusz Wasiak napisał:

   Czy do limitu 200.000 zł do VAT przy powtarzających się świadczeniach niepieniężnych liczymy sumę dochodów z tych świadczeń, dochodów z działalności i nieruchomości?

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Czy w ogóle liczymy to jest czasem kwestią sporną 🙂 \

    Z pewnością liczymy wspólnie limit dla działalności i świadczeń, co do nieruchomości może być różnie.

    1. Rafał napisał:

     Czy będąc zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny z powodu prowadzenia JDG i wykonując powtarzalne niepieniężne świadczenia na rzecz spółki to wynagrodzenie to podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT?

     1. Błażej Sarzalski napisał:

      To zależy.

  12. Ela napisał:

   Witam. W spółce z o.o chcemy zrobić aneks i wprowadzić świadczenia niepieniężne zgodnie z art. 176 ksh. Notariusz prosi o podanie konkretnego zapisu. Czy mogę prosić o przykład takiego zapisu, jak ma wyglądać?

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Pani Elu, prowadzę kancelarię prawną, a nie centrum bezpłatnych porad prawnych. Treści na moim blogu mają charakter edukacyjny, ale też są na takim poziomie ogólności, by nie stanowić porady prawnej, z pewnością nie przedstawię tutaj konkretnego wzoru takiego postanowienia, ale zapraszam do skorzystania z komercyjnej oferty kancelarii.

  13. Sebastian napisał:

   Dzień dobry 🙂
   Bardzo ciekawa strona i artykuł. Jeśli mogę proszę o odpowiedź czy korzystając z art 176 KSH mogę również w swojej spółce zatrudnić się na umowę – zlecenie?

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Missuje Pan point 🙂

    To przecież właśnie chodzi o to, żeby się nie zatrudniać na zlecenie.

    1. Sebastian napisał:

     …ale chodzi też o to aby być ubezpieczonym 🙂 i przy umowie zleceniu mamy taką możliwość stąd moje pytanie …..no chyba że jest lepszy sposób… 🙂

     1. Błażej Sarzalski napisał:

      No właśnie nikomu teraz o to nie chodzi. To jest po to, żeby nie płacić składek zdrowotnych.

  14. Michał Środek napisał:

   Fantastyczny i wartościowy artykuł, dziękuję za niego!
   Czy świadczenie z tytułu art 176 musi być w stałej wysokości, czy można je jakoś uelastycznić? Wiele działalności ma charakter sezonowy, bądź opiera się na kilku dużych projektach w roku – ciężko tu o stały, równy dochód, który pozwoliłby na stałe i równe wypłaty. Z drugiej strony warto tego zysku tą drogą wydobyć z spzoo jak najwięcej. Ciężko pogodzić te dwie potrzeby – chyba, że jest własnie jakaś metoda na zmianę wysokości tej stawki, bez zmieniania umowy spółki?

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Powtarzające się świadczenia niepieniężne nie muszą być świadczeniami powtarzalnymi w regularnych cyklach, mogą być powtarzalne ale nieregularnie, stąd też nie ma konieczności aby były też stałe i równe wypłaty.

    Czy ktoś gdzieś pisał tutaj, że stawka za świadczenia ma być w umowie spółki?

  15. Wojtek napisał:

   A ciekaw jestem, co w sytuacji, gdy umowa spółki zobowiązuje wspólników do konkretnych powtarzających się świadczeń, określa ich rynkową (nawet bez konkretnych kwot) wartość, a wspólnicy ich nie wykonują? Czy US mógłby stwierdzić, że skoro są zobowiązani do świadczeń, to je wykonują, a spółka im po prostu nie płaci, ergo – uzyskuje nieodpłatne świadczenie, które jest przecież opodatkowane? 🙂

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Nie sądzę, skoro nie wykonują, to nie wykonują. Niemniej trzeba zadbać o redakcję umowy spółki w taki sposób, aby odzwierciedlała jak najlepiej stan faktyczny. Jak nie wykonują przez pół roku to trzeba to odpowiednio zapisać w uchwale.

  16. Cezary napisał:

   Dzień dobry, czy udziałowiec spółki z o.o. zajmującej się obrotem nieruchomościami, niemający licencji pośrednika ani zawodu architekta, ale faktycznie zajmująca się pośrednictwem w zakupie i sprzedaży większości nieruchomości w spółce, tworzeniem projektów funkcyjnych i nadzorowaniem remontów i kontraktowaniem ekip remontowych i wszelkimi innymi kontaktami z klientami lub wykonawca usług może z tych tytułów otrzymywać wynagrodzenie ustalone po cenach rynkowych i zapisami w umowie spółki w wysokości procentowej od wartości kupna i/lub sprzedaży nieruchomości, robót budowlanych, oraz za m kw. projektowanej powierzchni i stawką ryczałtową za wizytę w ramach nadzoru na podstawie art. 176 k.s.h.?

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    W teorii może, w praktyce pewnie też.

  17. Marta napisał:

   Dzień dobry,
   świetny, merytoryczny artykuł. Mam dwa pytania:
   1) czy wszystkie udziały wspólnika muszą być obciążone obowiązkiem powtarzających się świadczeń niepieniężnych czy może to być tylko część tych udziałów, ew. jaka ich część, jeżeli ma to jakieś znaczenie?
   2) co w sytuacji kiedy np. wspólnik ulega wypadkowi i nie może wykonywać świadczeń przed dłuższy okres czasu? Czy wtedy zapis w umówię spółki jest, ale świadczenia nie muszą być wykonywane, nie jest wypłacane w związku tym za nie wynagrodzenie?

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    1) Może być to część udziałów.
    2) Ponieważ te przepisy są kopią niemieckich sprzed wieku to nie jest to może najszczęśliwsza instytucja, niemniej jeżeli wspólnik nie jest w stanie wykonywać świadczeń to spółka ma do wyboru:
    – domagać się ich spełnienia,
    – rozważać inne cywilnoprawne wyjścia z sytuacji (np. wykonanie zastępcze),
    – zmienić umowę spółki
    – zaplanować tak te świadczenia, aby nie doszło do problemu w takiej sytuacji.

  18. Mariusz napisał:

   Czy spółka może zawrzeć ze wspólnikiem umowę o powtarzające się świadczenia niepieniężne bez oznaczania tychże świadczeń w umowie spółki? Z jakimi wiązałoby się to konsekwencjami?

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Nie

  19. Robert napisał:

   Jaka jest różnica formalna w obciążeniu wszystkich udziałów wspólnika świadczeniem niepieniężnym, a obciążeniem np. jedynie 30% udziałów wspólnika w spółce?

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    W tym, że obciążonych jest albo 30% albo wszystkie 🙂

    Konsekwencja jest taka, że przy sprzedaży owych 30% nabywca musi też wykonywać świadczenia.

  20. Iwona napisał:

   dzień dobry,

   Mam taką wątpliwość czy osoba, która jednocześnie jest w Zarządzie, jest udziałowcem, ma umowe o prace w tejze Spółce i bedaca na urlopie wychowawczym może świadczyć takie usługi? Są jakieś limity przychodów żeby nie kolidowało to z urlopem wychowawczym?

   Z gory dziekuje za odpowiedź.

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Też miałbym wątpliwości, szczególnie jeżeli czynności dotyczyłyby tego samego co umowa o pracę. To zbyt złożony temat na odpowiedź na forum.

  21. Łukasz napisał:

   Witam. Bardzo wartościowy wpis i dużo teoretycznych informacji natomiast nurtuje mnie praktyczne stosowanie instytucji z 176 ksh – jak ewidencjonować te powtarzające się świadczenia niepieniężne? Czy tu wchodzą w grę jakieś protokoły z wykonanych czynności? Faktury? Co jeśli to osoba fizyczna ma świadczyć te „usługi” wtedy wyklucza się faktury. Co wtedy jest podstawą do wypłacenia i jak dokumentować tą pracę.

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Protokoły, harmonogramy, sprawozdania

  22. Karol napisał:

   Witam,
   Panie Błażeju, pojawiła się u mnie pewna wątpliwość. Oczywiście w temacie artykułu.
   Przyjmijmy sytuację, że Wspólnik zobowiązany zostaje w Umowie Spółki do powtarzających się świadczeń na rzecz Spółki, polegających na usługach doradczo-szkoleniowych. Związanych wprost z przedmiotem działalności Spółki (bo to może istotne). Niemniej opisanych w Umowie co do rodzaju i zakresu.
   Usługi te, świadczone miałyby być w siedzibie, z Pracownikami innego podmiotu, z którym Spółka ma zawartą umowę na świadczenie takich usług, ale i innych.

   Czy zachodzi ryzyko zakwalifikowania tego rodzaju sytuacji jako świadczenie usług nie na rzecz Spółki, ale na rzecz podmiotu trzeciego?

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Proszę mi pokazać, gdzie art. 176 ksh mówi o tym, że usługi mają być na rzecz spółki? 🙂 Z celu przepisu wynika, że mogą być na rzecz, ale też w interesie spółki.

    Przy okazji, sugeruję uważać z doradztwem. Bo przy art. 176 ksh i doradztwie będzie trzeba płacić VAT.

  23. Łukasz napisał:

   Często czytam w różnych źródłach, że jeżeli otrzymuje się obecnie wynagrodzenie z tytułu powołania, a nastepnie dokonuje się zmian na wynagrodzenie z tytułu wspomnianego artykułu ksh to ZUS lub US może to podważyć jako działanie pozorne mające na celu ominięcie przepisów prawa. Czy coś Pan słyszał na ten temat ? Ma Pan swoje zdanie w tym temacie ?

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Pozorne będzie tylko wtedy, jeżeli nie ma faktycznego wykonywania świadczenia. Odradzam natomiast wpisywanie do umowy spółki świadczenia polegającego na „zarządzaniu”.

  24. Maksym napisał:

   Czy to rozwiązanie jest nadal aktualne? Interesują mnie te powtarzające się świadczenia niepieniężne, ale obawiam się, że za niedługo przepisy w tym zakresie zostaną zmienione i system się „domknie” 🙁

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Tak, powtarzające się świadczenia niepieniężne są nadal aktualne. Nie ma aktualnie żadnych planów nowelizacji tego rozwiązania. Wydaje mi się, że akurat uznawane jest ono za stosowane marginesowo, więc nie znajduje się jakoś szczególnie na oku rządu, gdy chodzi o łatanie budżetu ZUS/NFZ.

  25. Ewelina napisał:

   Dzień dobry, świetnie napisany artykuł 🙂 Nie znalazłam jednak odpowiedzi na pytanie, czy art. 176 KSH może mieć zastosowanie również do wspólników będących osobami prawnymi? 🙂

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Tak, art. 176 ksh może być zastosowany także do wspólników – osób prawnych. Z oczywistych względów jednak charakter tego typu powtarzających się świadczeń niepieniężnych będzie nieco inny niż w przypadku osób fizycznych.

    W ogóle jednak nie jest problemem określenie, że np powtarzającymi się świadczeniami niepieniężnymi będą np dostawy towarów lub półproduktów. Tego typu przykłady wymienia się najczęściej w kontekście osób prawnych.

  26. Marcin napisał:

   Dzień dobry 🙂 Czy jeżeli spółka ma dwóch wspólników i jeden ma 10, a drugi 90 procent udziałów, to czy można zrobić tak, aby tylko ten drugi miał świadczenia niepieniężne?

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Obowiązek świadczeń niepieniężnych obciąża konkretne udziały w spółce. Może obciążać nawet jeden udział. Dlatego jak najbardziej jest możliwe obciążenie udziałów tylko jednego wspólnika powtarzającymi się świadczeniami niepieniężnymi.

  27. Grażyna napisał:

   Witam . Czy wspólnik w spółce z o.o. będąc równocześnie członkiem zarządu spółki ( organem pełniącym funkcje -wykonawcze : kierowanie spółką , organizowanie prac spółki , kontakty z kontrahentami , podpisywanie umów, koordynowanie dostaw, podpisywanie protokołów zdawczo-odbiorczych, zarządzanie spółką itp. ) ma możliwość otrzymywanie wynagrodzeń za świadczenia powtarzające się wykonując prace takie jak : analizy stanu i ilości surowców,inwentaryzacje magazynowe,prace administracyjne, proste prace biurowe , przelewy bankowe, kontrole techniczne maszyn , itp. jednym słowem czy nie powiela tych czynności , które wykonuje jako członek zarządu spółki podczas funkcjonowania spółki. Uważam ,że zarządzanie spółką z o.o. leży w gestii zarządu – a czynności i prace codzienne wykonywać może wspólnik .

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Pani Grażyno, zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Na pewno nie wchodzą w zakres jego obowiązków inwentaryzacje magazynowe, czy czynności biurowe. W mojej ocenie jak najbardziej można wykorzystać powtarzające się świadczenia niepieniężne i art. 176 ksh do wynagradzania wspólnika za wskazywane przez Pani czynności, należy tylko dobrze to opisać w umowie spółki.

  28. Grażyna napisał:

   Bardzo serdecznie dziękuję . Z poważaniem Grażyna

  29. Grzegorz napisał:

   Cześć Błażej, super fota! 😉 Piszesz „Nie ma takiej konieczności aby wynagrodzenie za świadczenia niepieniężne było sztywno regulowane umową spółki. ” Tymczasem dosłownie artykuł z KSH oraz inne fragmenty twojego tekstu wprost wskazują na konieczność zawarcia informacji o tych swiadczeniach w umowie spółki. Nie rozumiem tej rozbieżności ? Czyżbyś miał na myśli, że szczegóły tego wynagrodzenia mogą być opisane innymi dokumentami ale w umowe spółki trzeba wpisać sam fakt istnienia takich?

   Pozdrowienia!

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Art. 176 ksh nic dosłownie nie mówi o wysokości wynagrodzenia. Mówi o kryteriach, którym powinno sprostać. Wynagrodzenie w konkretnej stawce może być zawarte w odrębnym dokumencie.

    1. Grzegorz napisał:

     Dzięki, teraz w pełni rozumiem. Jestem zdecydowany na takie rozwiązanie. Widzę, że masz gotowy wzór takich zapisów, do zakupienia i wprowadzenia w Umowę – co rodzi moje ostatnie pytanie. Jeśli założę dwuosobową spółkę „klasyczną” metodą u notariusza, wraz z umową zawierającą potrzebne elementy z Twojego produktu – to, jak wiemy, czas oczekiwania na rejestrację taką metodą (klasyczną, zamiast przez s24) jest znacznie dłuższy. Teoretycznie jednak od momentu wyjscia od notariusza mamy spółkę w organizacji, która posiada znaczna zdolność sprawczą – pomimo oczekiwania miesięcy na KRS, można już intensywnie działać. Czy przez czas kiedy spółka jest w organizacji, możemy realizować świadczenia niepieniezne i wypłacać sobie wynagrodzenie? To może trwać pewnie i 2-3 miesiące obecnie… Dzięki wielkie, mam nadzieję że to ciekawe pytanie 🙂

     1. Błażej Sarzalski napisał:

      Tak, nie ma problemu aby spółka w organizacji wypłacała powtarzające się świadczenia niepieniężne. Aktualnie rejestracja spółki przez system PRS w większości przypadków to 2-3 tygodnie, więc nie wiem czy jest sens aby wdrażać powtarzające się świadczenia pieniężne w spółce z o.o. w organizacji, niemniej jest to teoretycznie możliwe.

  30. Grażyna napisał:

   Po wyjściu od notariusza. Niezwłocznie można ( nawet w tym samym dniu )wygenerować wniosek rejestracji nowej spółki przez system PRS , wysłać, .Czy już od kolejnych następnych dni można w nowej spółce działać , czy trzeba czekać 2-3 tygodnie aż przyjdzie potwierdzenie wysłanego elektronicznie wniosku , oraz jego zarejestrowanie w systemie KRS. Rozumiem ,że wygenerowanie wniosku rejestracyjnego i jego złożenie w systemie PRS – utworzy automatycznie nadanie NIP, Regon nowej spółki. Proszę o odpowiedź. Dziękuję.

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    REGON i NIP zostają nadane dopiero po rejestracji spółki, ale można je uzyskać osobno PRZED wysłaniem wniosku do PRS.

  31. Grażyna napisał:

   opis: ……realizowania przez wspólnika różnorodnych świadczeń na rzecz lub w interesie spółki. Świadczenia te nie mogą mieć charakteru pieniężnego. Mam pytanie : mała spółka z o.o. ( 2 wspólników) wykonuje czynności : biurowo -księgowe bez doradztwa . Spółka zgodnie z umowami z kontrahentami wykonuje wszelkie czynności księgowe,( z zakresu biur rachunkowych).Czynności księgowe dla kontrahentów ,wykonuje wspólnik w spółce- rozumiem to jako ” w interesie spółki” , natomiast księgowania własnych dokumentów spółki – też wykonuje ten sam wspólnik ale jako ” na rzecz” spółki. Czy zakres tych prac księgowych ( dla klientów spółki oraz dla samej spółki ) jest równoznaczny . Czy są to w obu przypadkach świadczenia powtarzające się , niepieniężne. Wspólnik nie zawarł umowy o pracę z własną spółką. Spółka działa jako biuro rachunkowe . Czynności wszystkie wykonuje wspólnik. Proszę o odpowiedź. Dziękuję.

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Pani Grażyno 🙂 Powoli zaczyna to być komercyjna porada prawna i po taką zapraszam w razie wątpliwości w zakresie art. 176 ksh 🙂

  32. Mateusz napisał:

   Dzień dobry,
   czy mógłby Pan rozwinąć odpowiedź na zadane wcześniej pytanie:
   Czy będąc zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny z powodu prowadzenia JDG i wykonując powtarzalne niepieniężne świadczenia na rzecz spółki to wynagrodzenie to podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT?

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Panie Mateuszu, jeżeli czynności jakie Pan wykonuje w ramach powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki z o.o. wchodzą w zakres czynności wykonywanych w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej to w mojej ocenie istnieje duże ryzyko, że:

    – przychody z realizowania powtarzających się świadczeń niepieniężnych uznane zostaną za przychody ze źródła „działalność gospodarcza”, a nie „inne źródła”,
    – będzie konieczność uznania ich za działalność gospodarczą także na potrzeby VAT i co za tym idzie naliczania podatku VAT wg właściwej stawki.

  33. Mateusz napisał:

   Dziękuję za sprawną odpowiedź.
   Czynności w ramach JDG w żadnym stopniu nie pokrywają się z czynnościami w ramach powtarzających się świadczeń niepieniężnych.
   A czy ma jakieś znaczenie tutaj status czynnego podatnika VAT i czy coś by zmieniło przejście na zwolnienie z VAT, oczywiście abstrahując od tego dla jakich czynności VAT jest obowiązkowy oraz max. kwoty 200 kPLN?

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Niestety te limity będą się sumować…

  34. Mateusz napisał:

   Dziękuję za poświęcony czas.

  35. Maciej napisał:

   Panie Błażeju, a co w przypadku kosztów związanych ze świadczeniem usług niepieniężnych na rzecz spółki? Np. wszelkiego rodzaju dodatkowe szkolenia danej osoby, zdobywanie przez nią płatnych uprawnień lub nawet zwykłego sprzętu będzie mogło zostać uznane jako koszt uzyskania przychodu dla spółki?

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Byłbym bardzo, bardzo ostrożny jeżeli chodzi o szkolenia. Natomiast sprzęt jak najbardziej może być kosztem.

    1. Maciej napisał:

     Dziękuję pięknie za odpowiedź. Co w przypadku innych niezbędnych narzędzi, np. bilet na samolot czy opłata za hotel, gdy świadczenia polegają na wszelkiego rodzaju realizacjach za granicą? Można to zaliczyć w koszty spółki?

     Kwestia białej listy VAT, o której Pan wspomniał jest dość niezrozumiała, ponieważ czy to prowadząc JDG jako vatowiec, czy nawet bez niej a przekraczając 200 tysięcy przychodu (tudzież np. przy usługach doradczych) musimy być płatnikiem VATu. Tylko jak mamy się znaleźć na białej liście z naszym prywatnym rachunkiem?

     1. Błażej Sarzalski napisał:

      Odsyłam do ogólnej definicji kosztu uzyskania przychodu. Jeżeli da się to powiązać z przychodem spółki to podobnie jak zwrot kosztów przelotu zleceniobiorcy będzie to można zakwalifikować jako kup.

      Jeżeli jest się VATowcem to można zgłosić „prywatny” rachunek na białą listę.

      1. Maciej napisał:

       Dziękuję Panie Błażeju za odpowiedź.
       Niestety wiele opinii krąży po internecie, stąd to całe zamieszanie choćby w tak teoretycznie błahych sprawach, jak to, czy powinien znaleźć się NIP działalności na fakturze przy świadczeniach niepieniężnych, gdy jesteśmy VATowcami i prowadzimy jednocześnie JDG (a nawet fakturujemy spółkę z tytułu innych usług niż realizowanych w ramach świadczeń niepieniężnych).

  36. Agnieszka napisał:

   Dzień dobry. w umowie spółki jest wymienionych dość sporo różnych świadczeń, które wspólnicy mogą wykonywać, ale wiadomo, że nie wszystkie w każdym miesiącu będą konieczne i potrzebne. jest też wymienione doradztwo, bo założono taką możliwość. czy dobrze rozumiem, że jeśli z dodatkowych kwitów dokumentujących wykonanie czynności w danym okresie nie pojawi się wykonanie usług doradztwa bo takiej potrzeby akurat nie było, to tak długo nie ma obowiązku VAT? czyli że samo wskazanie w umowie możliwości wykonywania usługi doradzania przez wspólnika nie rodzi obowiązku na potrzeby VAT?

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Samo wskazanie doradztwa w umowie spółki nie spowoduje, że trzeba będzie płacić VAT o ile świadczenia polegające na doradztwie nie będą w rzeczywistości wykonywane, choć radziłbym, dla świętego spokoju, usunąć to.

    1. Agnieszka napisał:

     Dziękuję za odpowiedź.

  37. Marcin napisał:

   Witam, przeczytałem cały artykuł i 4/5 komentarzy ale nie mam pewności czy rozumiem do końca, jakie świadczenia są świadczeniami niepieniężnymi.
   Zapytam na przykładzie. Spółka zoo dwuosobowa, równe udziały, NZOZ, świadczy usługi z zakresu fizjoterapii.
   Czy wspólnik, który zgodnie z harmonogramem, przyjmuje klientów 8-16 wykonując usługi fizjoterapii za które spółka pobiera opłatę od klienta, to wykonuje świadczenia niepieniężne? Czy wykonywanie takich świadczeń trzeba rozliczać np. jako stosunek pracy.

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Powtarzające się świadczenia niepieniężne muszą spełniać kilka kryteriów. Istotą świadczeń niepieniężnych jest ich powtarzalność (nie stałość), działanie w interesie spółki (spółka w ten sposób pozyskuje niezbędne usługi/towary), charakter niepieniężny (tj. nie może być to udzielanie finansowań, pożyczek, dopłat). W tym ujęciu realizowanie przez wspólnika fizjoterapii na rzecz klientów spółki jest świadczeniem niepieniężnym.

    1. Marcin napisał:

     Dziękuję. Świetny blog! Spędziłem 4h non stop czytając go. W końcu ktoś kto pisze ludzkim językiem, a nie artykułami prawnymi.

     1. Błażej Sarzalski napisał:

      Panie Marcinie, bardzo Panu dziękuję za te miłe słowa. Ten blog rozwijam już 12 rok i jest mi niezmiernie miło, że wciąż znajduję czytelników, których interesuje materia, którą przedstawiam. Bardzo dziękuję za te słowa.

      1. Marcin napisał:

       a właśnie zrodziło mi się pytanie co do nowego problemu. Nie wiem czy to będzie już podchodziło pod poradę prawną ale może też wyjdzie temat na nowego posta.
       Sytuacja jest taka: jednoosobowa spółka gminy szuka kierownika do nowego obiektu. Dostałem informację, że kierownik nie może być zatrudniony na B2B, bo może być to uznane za uchylanie się od ZUS. Czy sytuacja się nie zmieni gdy umowa będzie ze spółką z o.o. gdzie funkcję kierownika będzie pełnił członek zarządu w ramach powtarzalnych świadczeń niepieniężnych?

      2. Błażej Sarzalski napisał:

       Powtarzające się świadczenia niepieniężne dotyczą wspólników, wspólnikiem gminnej spółki jest gmina, więc raczej ciężko wykorzystać instytucję powtarzających się świadczeń do tego przypadku.

      3. Marcin napisał:

       przepraszam, niedoprecyzowałem. Spółka gminy miałaby zatrudnić pracownika na B2B, który ma spółkę zoo. Ponieważ przy JDG ZUS może się przyczepić, że jest to uchylanie się od składek od stosunku pracy, czy do spółki zoo też się może przyczepić.

      4. Błażej Sarzalski napisał:

       To czy może się przyczepić będzie zależało od charakteru pracy takiej osoby, jej faktycznego podporządkowania, miejsca wykonywania pracy, regularności jej wykonywania itp.

       Nie jest możliwa odpowiedź zerojedynkowa.

  38. Jacek napisał:

   Dzień dobry. Czy opisane rozwiązanie jest możliwe do wdrożenia w przypadku spółki sprzedającej usługi szkoleniowe, gdzie w ramach „powtarzających się świadczeń niepieniężnych” wspólnicy również świadczą takie usługi?

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Tak, powtarzające się świadczenia niepieniężne mogą polegać na dostarczaniu spółce usług/towarów, które spółka odsprzedaje dalej. Jak najbardziej wykonywanie szkoleń w interesie spółki może być przedmiotem tego typu świadczeń.

  39. Darek napisał:

   Ten wpis jest po prostu re-we-la-cy-jny! Naprawdę z jednego artykułu można dowiedzieć się więcej na temat art. 176 ksh niż od niejednego prawnika w trakcie konsultacji. Chylę czoła!

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Dziękuję za dobre słowo 🙂

  40. Magdalena napisał:

   Najlepsze objaśnienie tematu jakie znalazłam w sieci. Dziękujemy!!!

   Odnośnie „Uważaj przede wszystkim jeżeli jednocześnie prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą a przedmiotem świadczeń z art. 176 ksh wchodzi w zakres tej działalności.”
   Czy oznacza to, że w tym przypadku istnieje ryzyko zakwalifikowania przychodów przez urząd skarbowy do działalności gospodarczej?

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Dziękuję za miłe słowa.

    Co do pytania – tak, niestety, na tle innych źródeł przychodów dosyć często zdarza się, że administracja skarbowa uznaje, że skoro art. 5a pkt 6 ustawy o PIT uznaje każdą działalność prowadzoną w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzoną we własnym imieniu i na własny rachunek za pozarolniczą działalnością gospodarczą to realizowanie powtarzających się świadczeń niepieniężnych może zostać uznane za prowadzenie działalności gospodarczej jeżeli jest tym samym co robi się w JDG – podstawowe znaczenie ma tutaj kryterium zorganizowania i ciągłości – skoro bowiem ktoś wcześniej prowadził już jdg w takim samym zakresie i nadal ją prowadzi to znaczy, że zorganizował ją w wystarczający sposób aby wszelkie przychody osiągane w związku z danym rodzajem działalności kwalifikować do źródła przychodu „działalność gospodarcza”.

    Z drugiej strony fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez daną osobę nie determinuje automatycznie tego, że każdy jej przychód zaliczany będzie do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej – dlatego, jeżeli wykonuje ona powtarzające się świadczenia niepieniężne w spółce z o.o. będące czymś innym niż to co robi w ramach swojej JDG to traktujemy to wtedy jako przychód z innych źródeł.

  41. Stefan napisał:

   Czy w umowie spółki musimy napisać, że świadczenia będą co najmniej 1 raz w tygodniu? Jak to zrobić. Bo nie zawsze można pewne rzeczy raz w tygodniu wykonywać, nie zawsze będzie taka potrzeba, jak z tego wybrnąć aby w umowie spółki wszystko było prawidłowo?

   1. radca prawny Błażej Sarzalski napisał:

    Rozumiem jak najbardziej, że wpisanie do umowy spółki, że jakieś świadczenie będzie wykonywane raz w tygodniu jest bardzo problematyczne. Przecież potrzeby i interesy spółki mogą być różne. Odpowiadając więc na to pytanie trzeba zacząć od tego, że tego typu świadczenia wspólnika mają być realizowane na rzecz spółki i także w jej interesie. Skoro tak to nie ma konieczności, aby aż tak sztywno wskazywać zakres świadczeń. Wystarczy zobowiązać wspólnika do ich świadczenia, określając np. maksymalny zakres takich świadczeń, np. godzinowo albo podanie innej ilości (np. ileś stron tłumaczeń, korekty dokumentów, ileś dostarczonych ton towaru). W tej sytuacji może być tak, że wtedy kiedy spółka nie potrzebuje świadczenia to zarząd po prostu nie wzywa wspólnika do jego wykonania – należy pamiętać, że postanowienie z art. 176 ksh ma z jednej strony zapewniać spółce realizację zobowiązania, z drugiej interesu wspólnika, który ma wiedzieć że to zobowiązanie jest i jaki jest jego zakres, w mojej ocenie może być to zakres tylko maksymalny, bez minimum.

  42. Dorota Struss napisał:

   Czy wynagrodzenie z tytułu świadczeń niepieniężnych może być wypłacane za realizację usług przez wspólnika? Bo ZUS wydaje się kwestionować ten temat!? Co Pan myśli!?

   1. radca prawny Błażej Sarzalski napisał:

    To jest kwestia dosyć prosta, te najnowsze interpretacje ZUS są po prostu absurdalne i nie jest to tylko moje zdanie (polecam np. komentarz mecenasa Łukasza Chruściela w Gazecie Prawnej z 16 marca br.) Generalnie jest tak, że ZUS by chciał, żeby wszelkie świadczenia usług podlegały składkom bo to jest stosunek prawny z art. 750 Kodeksu cywilnego i basta. Nie bierze jednak pod uwagę ani dorobku nauki prawa, ani po prostu przepisów Kodeksu spółek handlowych. Usługi mogą być świadczone na podstawie wielu różnorodnych stosunków prawnych, np. umowy agencyjnej, umowy o dzieło, umowy spółki z o.o. jako świadczenia niepieniężne wspólnika, umowy o praktyki absolwenckie, umowy o pracę, umowy zlecenia. I nie każdy z tych stosunków prawnych podlega obowiązkom składkowym. Te interpretacje mają tylko wywrzeć „efekt mrożący” i ich cel jest profiskalny.

    Uchylę rąbka tajemnicy i powiem, że wysłałem ostatnio wniosek o interpretację do ZUS, który zbija te ich argumenty, spodziewam się jednak, że dostanę interpretację negatywną, ale będę mógł to zaskarżyć do sądu. To dopiero tam gra się naprawdę zaczyna 🙂

  43. Piękny Lolo napisał:

   Jak wprowadza się powtarzające się świadczenia niepieniężne to czy można wpisać taką klauzulę, że w razie potrzeby zarząd może wymagać od wspólnika więcej świadczeń niepieniężnych?

   1. radca prawny Błażej Sarzalski napisał:

    W mojej ocenie taka klauzula jest wprost sprzeczna z treścią art. 176 ksh, proszę zwrócić uwagę na treść tego przepisu:

    Art. 176. [Powtarzające się świadczenia]
    §1. Jeżeli wspólnik ma być zobowiązany do powtarzających się świadczeń niepieniężnych, w umowie spółki należy oznaczyć rodzaj i zakres takich świadczeń.

    Ten przepis nakazuje więc wskazanie zakresu świadczeń niepieniężnych i ma to dwie funkcje: po pierwsze chodzi o to, żeby wspólnik wiedział do czego jest zobowiązany, po drugie, żeby spółka wiedziała, do czego zobowiązany jest wspólnik i aby obie strony tego stosunku prawnego nie wymagały od siebie czegoś, co jest poza zakresem. Jeżeli myślimy więc o uelastycznieniu świadczeń niepieniężnych wspólnika to raczej poprzez wskazanie maksymalnego wymiaru takich świadczeń w danym okresie czasowym. Jeżeli damy zarządowi prawo wymagania dodatkowych świadczeń, to w żaden sposób nie chroni to interesów wspólnika.

    1. Piękny Lolo napisał:

     Dziękuję za odpowiedź, czytałem natomiast coś takiego na blogu konkurencji:

     „Moim zdaniem jednak wskazanie jedynie „maksymalnego wymiaru” świadczeń rodzi ryzyko uznania, że w zasadzie nie mamy do czynienia ze zobowiązaniem. Przykładowo, jeśli wspólnik ma za zadanie wrzucać na media społecznościowe spółki maksymalnie 2 wpisy miesięcznie – to znaczy, że może też wrzucić jeden, albo w ogóle. Czy wówczas mamy do czynienia jeszcze ze „zobowiązaniem” czy już z dobrowolnością po stronie wspólnika? Po drugie, jeśli umówię się ze swoim wspólnikiem, że będzie wykonywał jakieś świadczenia na rzecz spółki, w wymiarze „maksymalnie” kilku godzin miesięcznie, jaką mam pewność, że wykona on jakiekolwiek czynności? Podsumowując, określenie „maksymalnego” wymiaru świadczeń może być bardziej praktyczne, ale jednocześnie jest ryzykowne (z punktu widzenia możliwości zakwestionowania przez ZUS istnienia zobowiązania). Jeśli więc można tego uniknąć, wprowadzając wymiar sztywny ALE dając możliwość zmiany tego wymiaru decyzją zarządu, to jest to rozwiązanie równie elastyczne, ale bezpieczniejsze.”

     1. radca prawny Błażej Sarzalski napisał:

      To ja krótko odpowiem:

      Nie ma ryzyka wskazując maksymalny zakres świadczenia, jeżeli wprost w umowie jest napisane, że wspólnik jest zobowiązany do świadczeń (albo bardziej precyzyjnie, że udziały wspólnika obciążone są obowiązkiem świadczeń niepieniężnych). To nie bowiem od decyzji wspólnika zależy wtedy, czy te świadczenia będą wykonywane, ale od tego, czy spółka wezwie wspólnika do ich wykonania zgodnie z maksymalnym wymiarem wpisanym w umowie spółki. Nie zapominajmy, że mamy do czynienia ze stosunkiem prawnym, który może być egzekwowany poprzez zastosowanie przepisów części ogólnej Kodeksu cywilnego i od tego jest zarząd, aby taki obowiązek egzekwować, a wspólnik i spółka wcześniej zgodzili się także na to, że np. w jakimś miesiącu świadczenia nie musi być. Trzeba interpretując ten przepis mieć na uwadze jego ratio legis (cel), a tym celem jest przede wszystkim realizacja interesu spółki i wspólników.

      Co do drugiej kwestii, tj. tej decyzji zarządu to jest to wykraczające poza to co może być „zakresem” świadczenia w rozumieniu art. 176 ksh.

  44. Darek napisał:

   Super artykuł! Przy okazji powtarzające się świadczenia niepieniężne można zastosować też w spółce akcyjnej albo spółce komandytowej?

   1. radca prawny Błażej Sarzalski napisał:

    Dziękuję za miłe słowa.

    Powtarzające się świadczenia niepieniężne można zastosować w spółce akcyjnej, gdyż istnieje odpowiednia regulacja Kodeksu spółek handlowych, która dopuszcza takie rozwiązanie. W spółce komandytowej nie można niestety wdrożyć świadczeń wspólnika w tej formie, z drugiej strony to ciekawa sprawa, gdyż z pewnością można zastrzec w umowie spółki komandytowej wynagrodzenie za prowadzenie spraw spółki, które nie podlega pod ZUS.

  45. Bartek napisał:

   Ciekawy artykułu, który rodzi nastepujące pytanie.
   W praktyce często osoby będące wspólnikami, pełnia również funkcje reprezentacji w spółce ( są członkami zarządu, prezesami ). Czy powtarzające się świadczenia niepieniężne można zastosować w takim przypadku gdy wspólnik i jednocześnie Prezes spółki ma wynagrodzenie z tyt. powołania/mianowania?

   1. radca prawny Błażej Sarzalski napisał:

    Tak, należy przy tym pamiętać o dwóch kwestiach.

    Po pierwsze przedmiotem świadczeń niepieniężnych nie może być prowadzenie spraw spółki lub jej reprezentacja.

    Po drugie, musimy pamiętać, że zarówno dochody członków zarządu, jak i osób wykonujących świadczenia niepieniężne zaliczają się co prawda do innych źródeł przychodu, ale każde z tych źródeł opodatkowane jest według skali podatkowej. Oznacza to, że sumy wypłacane takim osobom łączą się i trzeba tak to sobie skalkulować, aby podatkowo na tym nie stracić.

    1. Bartek napisał:

     Dziękuje za informacje. Mam natomiast inna informację:
     „Dumkiewicz Małgorzata, Kidyba Andrzej, Komentarz aktualizowany do art. 1-300 Kodeksu spółek handlowych
     Wydaje się, że złożonym zagadnieniem jest pełnienie określonych funkcji, realizacja pewnych zadań w spółce. Należy zgodzić się ze stanowiskiem, że pełnienie funkcji członka zarządu (rady nadzorczej) nie podpada pod hipotezę normy zawartej w art. 176 k.s.h. Pełnienie funkcji, nawet nieodpłatnie, ma charakter trwały, realizowany na podstawie stosunku organizacyjnego. Nie jest więc możliwe pełnienie funkcji z otrzymywaniem wynagrodzenia dodatkowo za powtarzające się świadczenia niepieniężne. Podobnie rzecz się ma z osobami zatrudnionymi (główny księgowy, rewident, kasjer – tak J. Namitkiewicz, Kodeks…, op. cit., s. 77; J. Tomkiewicz, J. Bloch, Spółka…, op. cit., s. 46).”

     Mogę prosić o komentarz

     1. radca prawny Błażej Sarzalski napisał:

      My się chyba nie zrozumieliśmy. Oczywiście, że pełnienie funkcji w zarządzie nie może być powtarzającym się świadczeniem niepieniężnym, ale pytał Pan czy można być jednocześnie prezesem i otrzymywać wynagrodzenie z powołania i jako wspólnik uzyskiwać wynagrodzenie z tytułu powtarzających się świadczeń. To co Pan napisał potwierdza więc to co napisałem ja: „przedmiotem świadczeń niepieniężnych nie może być prowadzenie spraw spółki lub jej reprezentacja.”

      1. Bartek napisał:

       Dziękuję za wyjaśnienie tego zapisu, ponieważ można go dwojako interpretować. Zatem wynagrodzenie z powołania – tu mamy reprezentowanie spółki, a wynagrodzenie za wystawiane FV, weryfikacje dokumentacji księgowej, przygotowywanie ofert, etc to świadczenia niepieniężne.

  46. Przemek napisał:

   Bardzo ciekawy wpis, który wiele wyjaśnia. Ale niestety ani tutaj ani nigdzie indziej nie mogę znaleźć informacji jakie są obowiązki wspólnika w zakresie VAT, jeżeli prowadzi on równocześnie JDG (opodatkowaną ryczałtem) i jest już z tego powodu zarejestrowany jako czynny podatnik VAT? Przy założeniu, że powtarzające się świadczenia niepieniężne nie wchodzą w zakres czynności wykonywanych w ramach JDG.
   Czy powinien powtórnie zarejestrować się do VAT?
   Czy powinien wysyłać osobny plik JPK_VAT z tego tytułu?
   Czy być może dla potrzeb VAT te usługi powinny być ujęte w tym samym JPK co JDG, a nie ujmować ich w ewidencji przychodów na potrzeby ryczałtu (i podstawy składki zdrowotnej)?

   1. Błażej Sarzalski napisał:

    Jeżeli ktoś jest już zarejestrowany jako podatnik VAT to wystawia z tytułu powtarzających się świadczeń fakturę. Nie można się zarejestrować jako dwóch podatników, więc wszystko robi się w ramach jednej rejestracji, jednego pliku JPK, natomiast jeżeli one nie są działalnością gospodarczą (tzn. nie wchodzą w zakres działania JDG) to nie ewidencjonujemy ich jako przychód z JDG.

  47. Edyta napisał:

   Dzień Dobry. Bardzo merytoryczny blog :). Niemniej jednak, jako osoba dopiero wkraczająca w świat Sp. z o.o. chciałam dopytać, czy dobrze zrozumiałam, że w przypadku założenia Sp. z o.o. za pośrednictwem portalu S24, nie ma możliwości zmiany umowy spółki, w taki sposób, aby wprowadzić zobowiązanie wspólników do świadczeń niepieniężnych. Jedyną możliwością jest zmiana notarialna umowy spółki?

   1. radca prawny Błażej Sarzalski napisał:

    W portalu S24 mamy do czynienia z predefiniowaną umową spółki, nie da się jej zmieniać poza kilkoma opcjonalnymi elementami, dlatego wprowadzenie powtarzających się świadczeń niepieniężnych do spółki zawsze będzie wiązało się z wizytą u notariusza i zmianą umowy w formie aktu notarialnego.

  48. Mateusz napisał:

   Dzień dobry,
   ciekawy wpis a jeszcze ciekawsze pytania i odpowiedzi w komentarzach, pozwolę sobie dorzucić swój case:
   1. Wspólnik obciążony PŚN (wszystkie udziały) zbył część udziałów w drodze darowizny – jak wynika z komentarzy i doktryny nowy wspólnik, który nabył udziały wchodzi w ten sam zakres PŚŃ, którym zostały pierwotnie obciążone darowane udziały – proszę o potwierdzenie.

   2. Jak rozumiem katalog wymienionych PŚŃ w umowie spółki to zakres maksymalny – czyli wspólnicy nie muszą wykonywać każdego z wymienionych świadczeń lecz tylko takie na jakie jest zapotrzebowanie lub tak aby nie pokrywały się wzajemnie z drugim wspólnikiem lub nowy wspólnik może wykonywać tylko takie PŚŃ z pośród wymienionych w umowie spółki, które są w ramach jego umiejętności – proszę o potwierdzenie.

   1. radca prawny Błażej Sarzalski napisał:

    Odpowiadając na pytania:

    1. Tak, nabywca udziałów obciążony jest obowiązkiem świadczeń. Stanowisko o tym, że świadczenia powiązane są z osobą, a nie udziałem wspólnika jest co prawda prezentowane przez jednego komentatora Kodeksu spółek handlowych (konkretnie można je znaleźć w komentarzu Mateusza Rodzynkiewicza do Kodeksu spółek handlowych), ale jest ono marginalne, gdyż jest niespójne z językową wykładnią przepisu art. 176 Kodeksu spółek handlowych.
    2. Katalog wymienionych w umowie spółki świadczeń może być kształtowany różnorodnie i może być to zarówno katalog maksymalny, jak i minimalny. Tutaj wszystko w rękach osoby redagującej umowę spółki.

  49. Adam napisał:

   Czy wynagrodzenie za 176 KSH może być wypłacane tylko raz na rok ? Czy jest szansa teraz jeszcze zdążyć zmienic umowe spółki, żeby zdążyć wypłacić kwotę 30 tys zł wolną od podatku w tym roku kalendarzowym?

   1. radca prawny Błażej Sarzalski napisał:

    Wynagrodzenie za powtarzające się świadczenia niepieniężne może być wypłacane w dowolnych interwałach, zależy to od regulacji umowy spółki, względnie uchwał wspólników lub zarządu. Natomiast co do zmian umowy na ten rok – wydaje mi się, że wpisu takich zmian można byłoby się spodziewać w ciągu 2-3 tygodni, raczej jest to pozbawione sensu, bo nawet po wpisaniu zmian będzie tylko kilka dni na realizację świadczeń – kwota 30.000 zł to dosyć duża kwota.

    Dodatkowo, proszę pamiętać, że kwota wolna dotyczy też innych źródeł przychodu opodatkowanych według skali podatkowej.

    1. Adam napisał:

     Właśnie nie mamy innych źródeł przychodu poza tymi zryczałtowanymi.

     A czy nie można uznać, że jest to wypłata wynagrodzenia 30 000 zł wypłacana częściowo z góry ?

     1. radca prawny Błażej Sarzalski napisał:

      Kodeks spółek handlowych milczy na temat tego czy wynagrodzenie ma być z góry, czy z dołu. W teorii możliwe byłoby wypłacenie wynagrodzenia z góry, jednak może mieć to swoje konsekwencje:

      – po pierwsze, czy transakcja polegająca na wypłacie wynagrodzenia z góry ma charakter rynkowy (pamiętamy, że spółka i wspólnicy to podmioty powiązane)? Mam wątpliwości.

      – po drugie, odsyłam do art. 119a i kolejne Ordynacji podatkowej – w mojej ocenie jest to czynność skutkująca korzyścią podatkową oraz istnieje ryzyko, że działanie zostałoby zakwalifikowane jako sztuczne.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

  Błażej Sarzalski Portret

  BŁAŻEJ SARZALSKI

  Radca prawny, wpisany na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Od 2007 roku doradzam w zakresie prawa spółek, a w szczególności rejestracji spółek, przekształceń przedsiębiorców i spółek handlowych oraz ich bieżącego funkcjonowania.

  Przygodę z blogiem o rejestracji spółek z o.o. zacząłem we wrześniu 2011 roku. Był to dla mnie szalony rok, pełen wyzwań osobistych i zawodowych. Chcesz dowiedzieć się dlaczego?

  Poznaj moją historię!

  Zerknij na wzory umów i dokumentów niezbędnych dla Twojej spółki z o.o.

  Wzory umów i dokumentów

  Umów się na poradę w sprawie Twojej spółki z o.o.

  Skontaktuj się aby umówić poradę

  KOMENTARZE

  • Blazej Sarzalski - NIP-8 składa się w terminie 21 dni od dnia rejestracji spółki do urzędu skarbowego, który automatycz
  • pit - Nowo powstała spółka z o.o., która nie jest płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne w rozumien
  • aadfet - Dobry wpis.
  • radca prawny Błażej Sarzalski - W takim przypadku wspólnik wystawia spółce fakturę VAT, natomiast spółka nie ma obowiązku zapłaty kw
  • MS - Super artykuł. Bardzo dokładne wyjaśnienie. Chciałabym doprecyzować wniesienie aportem towarów do sp