Takie same wkłady, ale nierówne głosy i zyski w spółce z o.o.

Błażej Sarzalski        23 listopada 2015        Komentarze (1)

Niedawno jeden z moich klientów zapytał, czy możliwa jest sytuacja, w której osoby wnosząc równe wkłady  mogą tak uregulować sprawy spółki, że jedna z nich będzie miała silniejszy głos od drugiej, jednak druga będzie miała większy zysk. Elastyczność prawa spółek handlowych pozwala nam tutaj na pewne ruchy.

Pisałem już trochę o tym wcześniej. Warto jednak temat odświeżyć i trochę pogłębić.

Zamierzony przez klienta efekt można osiągnąć poprzez uprzywilejowanie udziałów jednego ze wspólników co do głosu, drugiego zaś co do dywidendy. Na taki uprzywilejowany udział może przypadać nie więcej niż trzy głosy a w przypadku uprzywilejowania co do dywidendy, dywidenda uprzywilejowana może być nie większa połowa dywidendy przysługującej na udziały zwykłe. Wtedy, zależnie od ilości uprzywilejowanych udziałów (bo można uprzywilejować jeden, kilka, a nawet wszystkie udziały danego wspólnika) rozkład głosów może dawać minimalną przewagę jednemu ze wspólników albo nawet doprowadzić do sytuacji, w której ma on w zasadzie pełną władzę w spółce – dając mu większość pozwalającą na zmianę umowy spółki nawet w obliczu głosowania przeciw przez drugiego wspólnika. Jednocześnie drugi wspólnik może mieć większy udział w zysku.

Możliwe jest tutaj także zastosowanie osobistych uprawnień dla jednego wspólnika (np. prawa powoływania członków organów spółki) albo szczególnych obowiązków, które mogą się wiązać z dodatkowymi korzyściami od spółki (np. obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych, obowiązek pełnienia funkcji w zarządzie)

Innym sposobem na osiągnięcie nierównych zysków przy takich samych wkładach jest objęcie przez jednego ze wspólników udziałów o wartości niższej niż wartość wkładu – np. ktoś wnosi 5000 złotych, ale obejmuje udziały o wartości nominalnej tylko 4000 złotych, nadwyżka zasila zaś kapitał zapasowy. Jeżeli drugi wspólnik wniesie 5000 zł i obejmie takie udziały o takiej samej wartości to będziemy mieli do czynienia z jego przewagą co do udziału w zysku i prawie głosu, mimo równości wkładów.

Sposoby te oczywiście można łączyć aby osiągnąć najbardziej pożądany podział.

W całe te rozważania wkomponowuje się także kwestia uregulowania sytuacji, w której wspólnicy będą czerpać korzyści ze spółki z pominięciem podwójnego opodatkowania i określenie udziału wspólników w tego rodzaju korzyściach… to chyba jednak opowieść na inny wpis :)

Czy pomagam rejestrować spółki dla obcokrajowców?

Błażej Sarzalski        20 listopada 2015        Komentarze (2)

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem obcokrajowca to temat dosyć złożony.

Może być bardzo prosto albo bardzo trudno. Wszystko zależy od tego, jak podejdziemy do tematu, jakie wkłady wnoszą wspólnicy, czy wspólnikami są osoby fizyczne, czy też osoby prawne oraz czy wspólnik może zjawić się w Polsce osobiście, celem dopełnienia wszelkich formalności rejestracyjnych, czy też konieczne jest pełnomocnictwo, jeżeli tak, to w jakiej formie, czy przetłumaczone, czy wymaga legalizacji?

Tyle pytań, a tak mało odpowiedzi.

Oczywistym jest, że nie można zawrzeć umowy polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przed obcym notariuszem.

Najwięcej kontrowersji budzi właśnie kwestia pełnomocnictwa. Jest ona, nawet dla mnie, bardzo skomplikowana, wymaga bowiem znajomości jednego z najbardziej tajemniczych rejonów prawa, a mianowicie prawa prywatnego międzynarodowego, czyli prawa, które stanowi, które prawo (prawo którego państwa) musimy stosować dla danej czynności prawnej.

Problemów jest kilka: po pierwsze, wedle prawa polskiego wymagane jest aby pełnomocnictwo miało taką samą formę, jaka wymagana jest dla czynności, którą pełnomocnictwo obejmuje. Prostymi słowy: pełnomocnictwo do zawarcia umowy spółki z o.o. musi mieć formę aktu notarialnego, gdyż umowa spółki z o.o. wymaga takiej formy.

Po drugie, problem pojawia się w przypadku udzielania pełnomocnictwa w państwach trzecich, gdyż forma aktu notarialnego, to nic innego niż polski akt notarialny (a nie żaden inny akt notarialny, np. u notariusza z Czech, Słowacji, a tym bardziej z USA, czy Anglii).

Po trzecie, nie każde prawo stosuje zasadę, o której pisałem wyżej, czyli są państwa, które dopuszczają udzielenie pełnomocnictwa w formie innej, niż forma czynności do której jest umocowanie.

Po czwarte, jest istotne rozróżnienie pomiędzy prawem właściwym dla pełnomocnictwa w zakresie jego materii (treści) oraz formy. I tutaj już naprawdę wchodzimy na wyższy poziom rozumowania prawniczego. Nadążacie? :)

Materia, to na przykład rozstrzygnięcie, czy dla danej czynności potrzebne jest pełnomocnictwo szczególne, czy wystarczy ogólne (do wszystkich czynności), czy powinno np. wskazywać konkretne dane pełnomocnika czy zakres czynności. Rozstrzygnięcie co do formy pozwala nam określić, czy wystarczy kartka papieru, czy potrzebujemy notarialnego poświadczenia podpisu, czy może jeszcze dalej idącej formy (dwóch świadków, aktu notarialnego itp.).

Przepisy wskazują, że pełnomocnictwo co do jego materii (treści) podlega prawu wybranemu przez mocodawcę. Jednakże wobec osoby trzeciej, z którą pełnomocnik dokonał czynności prawnej, można się powołać na prawo wybrane tylko wtedy, gdy osoba ta o wyborze wiedziała albo mogła się z łatwością o nim dowiedzieć. Mocodawca może się powołać wobec pełnomocnika na prawo wybrane tylko wtedy, gdy ten o wyborze prawa wiedział lub mógł się z łatwością o nim dowiedzieć. Jeżeli więc wybieramy prawo co do materii pełnomocnictwa – wybierajmy je wprost i wskazujmy na taką okoliczność w pełnomocnictwie. Jeżeli nie ma wyboru prawa, to najczęściej w przypadku pełnomocnictw stosowanych w Polsce, o jego materialnej ważności decyduje prawo polskie.

Wniosek? Do założenia spółki w Polsce potrzebne jest pełnomocnictwo szczególne.

Co zaś się tyczy formy… wiadomo, że nie wszędzie na świecie są notariusze. W zasadzie wystarczy zachowanie formy przewidzianej przez prawo państwa, w którym czynność zostaje dokonana. Pełnomocnictwo jest więc co do formy poprawne, jeżeli sporządzono je w formie, która przewidziana jest dla takiego pełnomocnictwa w kraju pochodzenia.

Problem w tym, że my w Polsce oceniając formę nie znamy zwykle prawa obcego i nie za bardzo wiemy, czy taka forma rzeczywiście została zachowana i sama legalizacja dokumentu lub złożenie na nim apostylli nie zwalnia polskiego sądu rejestrowego z badania, czy pełnomocnictwo odpowiadało prawu obcemu co do formy.

Wiem, trochę kosmos :)

W praktyce więc zwykle wykorzystuje się formę najsurowszą, czyli zwykle formę aktu notarialnego.

Praktyczna klauzula dla pełnomocnictw z innych krajów (szczególnie poza Unią Europejską):

Mocodawca dokonuje (zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku Prawo prywatne międzynarodowe) wyboru prawa polskiego jako właściwego dla treści (materii) pełnomocnictwa, natomiast co do formy pełnomocnictwa (zgodnie z art. 25 ust. 1 powołanej ustawy) wystarcza zachowanie wymogów przewidzianych w prawie państwa, na którego terytorium czynność zostaje dokonana. Jednocześnie oświadczam, że forma wymagana tymi przepisami została zachowana.

Jeżeli pełnomocnictwo sporządza obcy notariusz albo organ państwowy to może zamieścić też klauzulę o zgodności formy pełnomocnictwa z prawem obcym.

Wracając do pytania z nagłówka. Tak, pomagam obcokrajowcom zakładać spółki w Polsce.

In case you are a foreigner, who wants to form company in Poland, please visit my blog about company formation in Poland.

Co radca prawny robi w sądzie karnym?

Błażej Sarzalski        10 listopada 2015        Komentarze (5)

Co radca prawny robi w sądzie karnym?

Błądzi… ?

Już nie.

Dziś miałem wyrok w pewnej sprawie karnej, którą postanowiłem prowadzić jako obrońca, korzystając z nowych uprawnień radców prawnych, którzy od lipca bieżącego roku mogą być także, na równi z adwokatami, obrońcami w sprawach karnych. Sprawę odziedziczyłem po pewnym znanym katowickim adwokacie, a klientka została skazana (wyrok w zawieszeniu, grzywna i obowiązek naprawienia gigantycznej szkody). Dzisiaj Sąd Okręgowy w Katowicach uchylił wyrok Sądu Rejonowego przekazując sprawę do ponownego rozpoznania i w całości podzielając zaprezentowaną przeze mnie w złożonej apelacji argumentację.

To dla mnie ważne, bo nawet aplikanci adwokaccy patrzyli dziwnie na człowieka w todze z niebieskim żabotem, który wchodzi bronić w sprawie karnej i w dodatku wygłasza mowę obrończą. Okazuje się jednak, że nie żabot wygrywa sprawy, a dobre argumenty i znajomość akt.

Z uprawnień obrończych będę korzystał ostrożnie, bo nie czuję aby był to mój konik. Jednak czuję także, że te uprawnienia to cenne uzupełnienie dla zakresu mojej praktyki, która obraca się wokół spraw gospodarczych. Jak łączy się ona z rejestracją spółek handlowych oraz szerzej pojętym prawem spółek?

Cóż… członkowie zarządów też popełniają…. błędy :)

Co odpisali kandydaci na posłów?

Błażej Sarzalski        21 października 2015        Komentarze (8)

W ostatnim wpisie zasygnalizowałem Ci czytelniku, że zwróciłem się do kilku kandydatów na posłów z pytaniami dotyczącymi kwestii związanych ze spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością oraz szerzej – z kwestiami prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce jako takiej. Zastanawiałem się szczerze, czy ktokolwiek z kandydatów zada sobie trud odpowiedzi na pytania, które do nich przesłałem. Ostatecznie nie spodziewałem się zbyt wiele, sądząc raczej, że zostaną zignorowany, mam bowiem doświadczenia pisania maili do posłów – żaden z tych maili nie był chyba wart poselskiej uwagi.

Tym bardziej miło mi się zrobiło, że dostałem odpowiedzi – co prawda nie od wszystkich, ale jednak są jeszcze kandydaci, którzy kontakt z wyborcą traktują serio. W tym miejscu dziękuję więc panom Dominikowi Charasimowi z partii KORWiN oraz Dawidowi Orpychowi z Nowoczesnej.

Oto jak panowie odpowiedzieli na zadane im pytania:

Czy jest Pan/Pani zwolennikiem utrzymania 19% podatku dochodowego od zysków kapitałowych, w tym dywidend ze spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, proszę o umotywowanie odpowiedzi.

Dominik Charasim (KORWiN):

Każdy podatek, w którym czynnikiem decydującym jest dochód jest podatkiem szkodliwym ze względu na uciążliwość jego rozliczania po stronie płatnika jak i urzędu skarbowego. Jestem za zniesieniem wszystkich podatków dochodowych.

Dawid Orpych (Nowoczesna):

Odnośnie podatku od zysków kapitałowych to uważam, że jako taki powinien istnieć. Zysk z kapitału jest dochodem, więc nie można uprzywilejować osób które w ten sposób zarabiają. Zysk kapitałowy stanowi wynagrodzenie za zaangażowanie kapitału, ryzyko itp, podobnie jak płaca stanowi wynagrodzenie za zaangażowanie swojego czasu, sił i umiejętności. Kwestią jest jego wysokość. Uważam, że mógłby być niższy i wynosić 16% podobnie jak pozostałe podatki w propozycji .Nowoczesnej.

Moje zdanie:

Jestem przeciwnikiem opodatkowania zysków z tytułu kapitałów pieniężnych, w szczególności zaś jestem przeciwnikiem podatku od dywidend. Wynika to z tego, że pieniądze, które ludzie inwestują w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie pochodzą przecież znikąd, najczęściej były one wcześniej opodatkowane w Polsce, np. poprzez opodatkowanie pracy czy działalności gospodarczej. Nie mam jednak wyrobionego poglądu na temat tego czy w chwili obecnej podatek ten powinien zostać utrzymany, czy też nie – wiele zależy od równowagi budżetu jako takiego. Jeżeli zaś szukasz sposobu na to jak omijać podwójne opodatkowanie zysku w spółce z o.o. to zapraszam do uważnej lektury bloga.

Czy rejestracją podmiotów gospodarczych powinny zajmować się organy sądowe, czy organy administracyjne? Proszę o krótkie uzasadnienie wyboru.

Dominik Charasim (KORWiN):

Organy sądowe powinny zajmować się sądzeniem, sprawiedliwością a nie rejestracją podmiotów, no chyba, że uznajemy, że każdy podmiot gospodarczy z natury prowadzi lub będzie prowadził działalność przestępczą. Rejestracją podmiotów gospodarczych zatem powinny się zajmować organa administracji lokalnej.

Dawid Orpych (Nowoczesna):

Co do podmiotów gospodarczych, to moim zdaniem należy ujednolicić i uprościć system ich rejestracji. Nie koniecznie muszą robić to wydziały rejestrowe sądów, może taki rejestr być prowadzony przez ministra właściwego ds. gospodarki. Wystarczy mu nadać odpowiednie uprawnienia. Ujednolicenie i skonsolidowanie rejestrów przedsiębiorców (KRS i CEIDG) ułatwi codzienne prowadzenie spraw wielu podmiotom, w tym wyszukiwanie i sprawdzanie kontrahentów. W takim rejestrze mogła by być też dostępna informacja o niezaleganiu z należnościami wobec ZUS i US.

Moje zdanie:

Podstawowym ustrojowym zadaniem sądów jest wymierzanie sprawiedliwości, nie zaś rejestrowanie podmiotów gospodarczych. Kadry sądów rejestrowych (referendarze – prawnicy najczęściej po aplikacji sądowej i sędziowie) mogliby być więc przesunięci do działań typowo jurysdykcyjnych, zaś rejestracją spółek, w tym spółek z o.o. mógłby się zająć organ administracyjny. Dostrzegam przy tym jednakże konieczność badania zgodności z prawem umów spółek, przynajmniej w zakresie ich obligatoryjnych elementów (pozostałe kwestie jako kwestie typowo prywatnoprawne nie powinny obchodzić państwa na etapie rejestracji), stąd bliższa mi koncepcja w której rejestry spółek prowadzone by były albo przez organy rządowej administracji terenowej albo organy samorządowe, wynika to z tego, że gdyby powierzyć sprawy tego typu centralnie administracji w Warszawie (ministrowi gospodarki) to niestety ewentualne odwołania od decyzji o odmowie rejestracji rozpatrywane by były w nieskończenie długo.

Które z aktualnie obowiązujących regulacji bądź praktyk administracyjnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej chciałby Pan/chciałaby Pani zmienić i dlaczego?

Dominik Charasim (KORWiN):

Uciążliwe jest przechowywanie dokumentacji przez 5 pełnych lat, ten okres wymaga znaczącego skrócenia. Na początku do lat 3 a w przyszłości do roku. Likwidacja podatków dochodowych zaoszczędzi prowadzącym działalność, nie tylko mnóstwo pieniędzy ale i czasu, marnowanego na rozliczenia a kontrole skarbowe nie będą już tak straszne. Należało by zlikwidować instytucje typu SANEPID, obowiązkowe szkolenia BHP (firmy winny prowadzić działalność na własne ryzyko ale odpowiadać za ewentualne zaniedbania, które skutkują utratą zdrowia lub życia, karnie).

Dawid Orpych (Nowoczesna):

Ciężko mi wskazać konkretny, reprezentatywny przykład. Uważam, że powinniśmy uprościć wszystkie przepisy, obdarzyć przedsiębiorców zaufaniem ze strony organów państwa, nie zaś traktować nas jak grono potencjalnych krętaczy i kombinatorów. Państwo nie musi pomagać biznesowi, wystarczy, że nie będzie przeszkadzało. To uwolni moce przerobowe w gospodarce, które obecnie przedsiębiorcy poświęcają na biurokratyczne czynności. Skuteczne regulacje – to proste i zwięzłe regulacje.

Moim zdaniem:

To przede wszystkim podatki dochodowe i przepisy ustawy o VAT, to sfery które powinny stanowić pole do działań ustawodawczych nastawionych na deregulację. Jestem zwolennikiem napisania od nowa tych przepisów, w sposób, który realnie uprości prowadzenie działalności i ukróci możliwość wykładni prawa sprzecznej z interesem podatnika. Jestem też zwolennikiem likwidacji podatku dochodowego w obecnej formie, a zastąpieniem go podatkiem od przychodów (brak konieczności ewidencjonowania kosztów, według skali progresywnej) oraz ustanowieniem jednolitej stawki VAT.

Tak jak obiecywałem, nie wskazuję na kogo głosować, dodam tylko, że na moją propozycję wyrażenia swoich poglądów nie odpowiedzieli: Beata Małecka-Libera – PO,  Stanisław Dąbrowa – PSL, Barbara Chrobak –  – Kukiz 15, Ewa Malik – PIS oraz Jerzy Borkowski – Zjednoczona Lewica.

Debata przedwyborcza na blogu

Błażej Sarzalski        17 października 2015        Komentarze (3)

Właśnie wysłałem wiadomości do kilku kandydatów na posłów z Zagłębia Dąbrowskiego, starałem się wybierać takich, których w miarę łatwo namierzyć, jeżeli chodzi o kontakty (nie uwierzycie, w dobie powszechnego internetu wielu z nich nie ma nawet swoich stron internetowych, nie mówiąc już o blogach!). Jakoś się jednak udało.

Oto co napisałem:

Szanowny Panie/Szanowna Pani,

piszę do do Pana/Pani jako radca prawny, mieszkaniec Zagłębia Dąbrowskiego oraz autor poczytnych blogów dotyczących kwestii związanych z prawem handllowym (www.rejestracjaspolkizoo.pl / www.rejestracjaspolkiwdelaware.pl). Ponieważ w toku kończącej się już kampanii wyborczej żaden z kandydatów nie dotarł do mnie z przekonującym przekazem dotyczących kwestii interesujących mnie oraz moich czytelników (głównie małych i średnich przedsiębiorców, właścicieli spółek handlowych) pozwalam sobie na niniejszą korespondencję.

Chciałbym tą drogą uzyskać od Pana/Pani odpowiedź na trzy pytania dotyczące kwestii związanych z prawem spółek handlowych oraz uwarunkowaniami prawnymi prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Podobne wiadomości przesłałem na skrzynki e-mailowe kandydatów z Zagłębia Dąbrowskiego z innych głównych obozów politycznych, oczekując na ich odpowiedź.

Informuję, że odpowiedzi oczekuję do najbliższego wtorku, a w środę na najbardziej poczytnym z moich blogów zamieszczę te odpowiedzi wraz z moimi poglądami na ten temat, jednakże bez sugestii na temat tego, na którego z kandydatów należy głosować. Odpowiadając będzie Pan/Pani w stanie dotrzeć ze swoimi poglądami do kilku-kilkunastu tysięcy ludzi.

Odpowiadając na wiadomość godzi się Pan/Pani na opublikowanie odpowiedzi w blogu: www.rejestracjaspolkizoo.pl

Proszę o możliwie krótkie, merytoryczne odpowiedzi na następujące pytania (przy dłuższych wypowiedziach zastrzegam sobie prawo skracania ich treści w sposób jak najlepiej oddający ich sens).

1. Czy jest Pan/Pani zwolennikiem utrzymania 19% podatku dochodowego od zysków kapitałowych, w tym dywidend ze spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, proszę o umotywowanie odpowiedzi.

2. Czy rejestracją podmiotów gospodarczych powinny zajmować się organy sądowe, czy organy administracyjne? Proszę o krótkie uzasadnienie wyboru.

3. Które z aktualnie obowiązujących regulacji bądź praktyk administracyjnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej chciałby Pan/chciałaby Pani zmienić i dlaczego?

Dziękując za przeznaczony czas pozostaję z poważaniem,
Błażej Sarzalski

Moimi „wybrańcami” byli: Beata Małecka-Libera – doktor nauk medycznych, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia – PO, Dawid Orpych – przedsiębiorca, dyrektor Pałacu Kultury Zagłębia – .Nowoczesna, Stanisław Dąbrowa – wicemarszałek województwa śląskiego – PSL, Barbara Chrobak – prawniczka, prokurator – Kukiz 15, Ewa Malik – inżynier, parlamentarzystka – PIS oraz Dominik Charasim – informatyk, przedsiębiorca- KORWIN, Jerzy Borkowski – Zjednoczona Lewica.